Taking a bus or a train - Bắt xe buýt hoặc bắt tàu

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Where is the ticket office?
start learning
Phòng bán vé ở đâu?
What time is the next train to the city center?
start learning
Mấy giờ mới có chuyến tàu kế tiếp đến trung tâm thành phố?
Is this seat free?
start learning
Ghế này còn trống không?
The bus driver doesn't stop there. I have to take another bus.
start learning
Tài xế xe buýt sẽ không dừng ở đó. Tôi phải bắt một chuyến xe buýt khác.
Where are the ticket machines?
start learning
Máy bán vé ở đâu?
Where is the bus station?
start learning
Trạm xe buýt nằm ở đâu?
Where can I buy a ticket?
start learning
Tôi có thể mua vé ở đâu?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment