At school - Ở trường

 0    19 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What does it mean?
start learning
Nó có nghĩa là gì vậy?
I need help with this task.
start learning
Tôi cần bạn giúp làm bài tập này.
Do we have a test?
start learning
Chúng ta có bài kiểm tra phải không?
How is this word pronounced?
start learning
Từ nào phát âm như thế nào?
We have to read two texts for the next week.
start learning
Chúng ta phải đọc hai đoạn văn bản cho tuần sau.
I don't understand the lesson.
start learning
Tôi không hiểu bài học gì cả.
How are you?
start learning
Bạn thế nào rồi?
also: Bạn khoẻ không?
+12 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment