In the street - Trên đường

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
How many blocks do I have to walk to get to the town centre?
start learning
Tôi phải đi qua bao nhiêu toà nhà mới đến trung tâm thị trấn?
How far is it?
start learning
Bao xa?
How long would it take me to get there?
start learning
Mất bao lâu để tôi đến đấy?
I have to take two buses to get home.
start learning
Tôi đã phải đi hai chuyến buýt mới về được đến nhà.
Could you please repeat the directions?
start learning
Bạn có thể lặp lại hướng đi không?
I have the wrong address.
start learning
Tôi bị sai địa chỉ.
Do you know where there is a public phone?
start learning
Bạn có biết điện thoại công cộng ở đâu không?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment