In sales - Trong bán hàng

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Have you heard about this new product?
start learning
Bạn đã nghe về sản phẩm mới này chưa?
Which colour do you like?
start learning
Bạn thích màu nào?
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
start learning
Nếu bạn có bảo hiểm, chúng tôi sẽ thay nó.
We need an advance payment.
start learning
Chúng tôi cần được trả tiền trước.
This product can be used in several ways.
start learning
Sản phẩm này có thể sử dụng bằng nhiều cách.
Please tell me more about what you are looking for.
start learning
Xin hãy nói cho tôi biết bạn đang cần gì?
I think you haven't used anything similar before.
start learning
Tôi nghĩ bạn chưa từng dùng thứ gì tương tự vậy trước đó.
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment