Asking and giving advice - Hỏi và cho lời khuyên

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
If you were in my place, what would you do?
start learning
Nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?
In my opinion, you should convince her it was an accident.
start learning
Theo tôi, bạn nên thuyết phục cô ấy rằng nó chỉ là tai nạn thôi.
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
start learning
Thường đó là một ý tốt khi bạn nhờ bố của bạn hoà giải giùm.
What I said is my personal recommendation.
start learning
Những gì tôi nói chỉ là đề xuất cá nhân thôi.
Why don't you ask for an apology?
start learning
Tại sao bạn không yêu cầu một lời xin lỗi?
What do you advise me?
start learning
Bạn khuyên tôi làm gì?
I advise you to talk to her.
start learning
Tôi khuyên bạn nên nói với cô ấy.
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment