In a hotel - Trong khách sạn

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
How long would you like to stay at the hotel?
start learning
Bạn sẽ ở lại khách sạn bao lâu?
How much is the room?
start learning
Bao nhiêu một phòng?
Is breakfast included?
start learning
Bữa sáng có được bao gồm không?
Can I see the room, please?
start learning
Tôi có thể xem qua căn phòng không?
I'd like to pay by check.
start learning
Tôi muốn thanh toán bằng séc.
I need the porter to take my luggage to the room, please.
start learning
Tôi cần một nhân viên mang hành lý về phòng.
Do you have a reservation?
start learning
Bạn có đặt phòng trước không?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment