IB 4 Lepszy biznes

 0    70 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
MYŚLI PRZEWODNIE
start learning
KEYNOTES
•Społeczna odpowiedzialność biznesu
start learning
•Corporate Social Responsibility
•firmy prowadzą działalność
start learning
•companies conduct their business
•Korporacyjne Obywatelstwo
start learning
•Corporate Citizenship
•dobre zachowanie w relacji
start learning
•good conduct in relation
•zrównoważony rozwój
start learning
•sustainable development
•zmiana klimatu
start learning
•climate change
•prawa człowieka
start learning
•human rights
•etyczny biznes
start learning
•ethical business
•CSR zapewnia możliwości PR
start learning
•CSR provides PR opportunities
•przyjazny dla środowiska
start learning
•environmentally friendly
•wprowadzić strategie zarządzania ryzykiem
start learning
•to put in place risk management strategies
SŁUCHANIE 1 (166)
start learning
LISTENING 1 (166)
możesz śledzić początki
start learning
you can trace the beginnings
wydarzenia jakby podniosły zasłonę
start learning
events sort of lifted the curtain
żeby pokazać tylko iskrę nadziei
start learning
to show just the silver lining
wyciek gazu w 1984 roku w Union Carbidge
start learning
the gas leak in 1984 at the Union Carbidge
poważnie ranny w wyniku wdychania toksycznych gazów
start learning
seriously injured as result of inhaling toxic gases
postawić całą lokalną społeczność
start learning
to put an entire local community
już wtedy nie działa
start learning
no longer even operational at the time
cierpienie z powodu następstwa tej katastrofy
start learning
suffering from the aftermath of that disaster
następstwo
start learning
aftermath
zostały przyznane odszkodowania
start learning
damages were awarded
PO PROSTU DOBRY BIZNES
start learning
JUST GOOD BUSINESS
zasady biznesowe
start learning
business principles
?
start learning
once a do-gooding sideshow
dobre intencje, ale przeszkadzające
start learning
"do-gooding" - well-meaning but interfering
informacja, która pojawia się na wąskim pasku lub taśmie
start learning
ticker - information that appears on a narrow band or tape
słowa przewijają się przez pasek
start learning
the words scroll across a ticker
zestaw 100 wartościowych celów
start learning
a set of 100 worthy targets
to potrojenie sprzedaży żywności ekologicznej
start learning
it's tripling sales of organic food
nikt nie lubi etykiety CSR
start learning
nobody much likes the CSR label
zawiły kod dla czegoś prostego
start learning
convoluted code for sth simple
firmy wydają się być dobre
start learning
companies seeming to be good
rozciąga się od wolontariatu do ratowania planety
start learning
it spans from volunteering to saving the planet
obejmować
start learning
to span
z tak szerokim tematem
start learning
with such a wide-ranging subject
wiele firm nie może wiedzieć, na czym się skupić
start learning
many companies find it hard to know what to focus on
stać w kolejce, aby mówić
start learning
to queue up to speak
skandale podważają zaufanie
start learning
scandals undermine trust
przy najmniejszych oznakach niewłaściwego zachowania
start learning
at the slightest sign of misbehaviour
przy najmniejszym znaku
start learning
at the slightest sign
teraz przychodzi obawa o klimat
start learning
now comes concern over climat
wspaniałe zielone przebudzenie
start learning
a great green awakening
obudzić
start learning
to awaken
obudzenie | uświadomienie
start learning
awakening
racjonalne dla jego wysiłków
start learning
rationale for its efforts
wartościowe sprawy
start learning
worthy causes
przemysł ucierpiał z powodu swojej reputacji
start learning
industry has suffered blows to its reputations
często z opóźnieniem
start learning
often belatedly
kodeks postępowania
start learning
code of conduct
wszystko to jest w dużej mierze defensywne
start learning
all this is largely defensive
mieć przewagę nad innymi
start learning
to get ahead of the game
nacisk na możliwości
start learning
the emphasis on opportunity
trzecia i najmodniejsza warstwa CSR
start learning
the third and trendiest layer of CSR
CSR składa się obecnie z trzech szerokich warstw
start learning
CSR is now made up of three broad layers
jeśli podchodzimy do nich w sposób strategiczny...
start learning
if approached in a strategic way...
Niemniej jednak, próbą bycia dobrym jest konfrontacja z menedżerami
start learning
Nonetheless, the business of trying to be good is confronting executives
Zrobione źle, CSR jest często pozorem
start learning
Done badly, CSR is often window-dressing
może być pozytywnie szkodliwy
start learning
can be positively harmful
nie jest jakąś oddzielną działalnością
start learning
is not some separate activity
firmy robią na boku
start learning
companies do on the side
zakątek korporacyjnego życia zarezerwowany dla cnoty
start learning
corner of corporate life reserved for virtue
rzeczy, które można wywnioskować
start learning
things that can be inferred
wywnioskować
start learning
to infer
gałąź zarządzania ryzykiem
start learning
a branch of risk management
unikanie wyczerpywania zasobów
start learning
avoiding the depletion of resources
jakość bycia odpowiedzialnym za coś
start learning
the quality of being held responsible for sth
spotkać się z konkurentami
start learning
to get together with competitors
łamać | naruszać
start learning
to transgress

You must sign in to write a comment