IB 3 Zarządzanie oporem do zmiany

 0    40 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prawdziwe zrozumienie natury
start learning
a genuine understanding of the nature
częściowe lub całkowite niezrozumienie
start learning
a partial or total miscomprehension
zrozumienie
start learning
comprehension
pojmować, rozumieć
start learning
to comprehend
bądź ostrożny wobec bliskiej nieuchronności sprzeciwu
start learning
be wary of the near inevitablity of meeting objections
spotykać się ze sprzeciwem
start learning
meeting objections
być uzbrojony w skuteczną politykę
start learning
be armed with an effective policy
wprowadzanie zmian od samego początku
start learning
introducing change from the outset
przeprowadzić analizę
start learning
carry out a stakeholder analysis
analiza | analizy
start learning
analysis | analyses
obawy pracowników powinny być traktowane poważnie
start learning
staff concerns should be taken seriously
Jakie zachęty można zastosować, aby zmniejszyć potencjalny opór?
start learning
What incentives could be put in place to reduce the potential resistance?
Kierownicy terenowi kierują zespołami składającymi się z dziesięciu osób, które korzystają z firm bez uprzedniego umówionego spotkania
start learning
area managers head teams of ten who call on companies without prior appointments
Nawiązać kontakt z klientami, aby ocenić ich potrzeby
start learning
to engage with customers to assess their needs
wiodąca firma z branży materiałów budowlanych
start learning
leading building supplies company
Poprzednik był autorytarnym szefem
start learning
Predecessor was an authoritarian boss
być zobowiązany do przestrzegania co do joty
start learning
be required to follow to the letter
co do joty
start learning
to the letter
dostrzec potencjał do poprawy
start learning
to spot potential for improvement
Menedżer nie przemyślał całej sprawy.
start learning
Manager hasn't thought things through.
wprowadzić zmiany odpowiednio
start learning
implement change accordingly
☆początkowe myślenie
start learning
☆initial thinking
☆etap burzy mózgów
start learning
☆brainstorming stage
☆tworzenie lub wdrażanie planów
start learning
☆building or implementing the plans
na kogo wpłynie zmiana
start learning
who will be affected by the change
Pozwól mi opłakiwać zmianę, zanim się to stanie.
start learning
Let me mourn the change before it happens.
opłakiwać | żałować
start learning
to mourn
związki zawodowe nie zostały wniesione na pokład
start learning
unions haven't been brought on board
ZDEZORGANIZOWANA ORGANIZACJA
start learning
THE DISORGANISED ORGANISATION
firma z aparatem słuchowym
start learning
hearing instrument company
jego fortuna gwałtownie spadła w latach 80
start learning
its fortunes plummeted in the 1980s
chaotyczna plątanina związków
start learning
a chaotic tangle of relationships
zmusić do porzucenia przewidywalnych pomysłów
start learning
force the abandonment of perceived ideas
niezależnie od podejścia marchewki i kija
start learning
regardless of the carrot-and-stick approach
podatny grunt dla
start learning
fertile ground for
do państwa dyspozycji
start learning
at your disposal
problemy wynikają z...
start learning
problems stem from...
odrzucenie słabych wyników w biznesie
start learning
shedding underperform businesses
zrzucać
start learning
to shed | shed | shed
porzucenie
start learning
abandonment

You must sign in to write a comment