IB 2 Organizacje

 0    70 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ŻYCIE W WIELKIEJ KOMPUTEROWEJ FIRMIE
start learning
LIFE IN MAJOR COMPUTER COMPANY
moje przypuszczenie to...
start learning
my assumption is...
papier stał się wrzechobecny
start learning
the paper has become ubiquitous
jestem trochę niechętny
start learning
I'm a little reluctant
bardzo szybka depesza
start learning
a very quick despatch
tak w porę jak odbiorca chce
start learning
be as timely as the recipient wants to
uwierzytelniać
start learning
to authenticate
przekrój
start learning
the intersection
rozrzutny
start learning
wasteful
różne sposoby
start learning
the different means
mechanizm przechowywania i naprzód
start learning
store-and-forward mechanism
uwierzytelnianie się w firmie
start learning
authenticating oneself at Firm
połączyć się z moją infrastrukturą
start learning
to connect to my infrastructure
prawdę mówiąc
start learning
truth be told
przestać być startapem
start learning
to hung out at a start-up
rozważać jako ogromny atut
start learning
to view that as a huge asset
prosta szafka
start learning
a simple locker
zakończyć dostarczanie ludziom
start learning
end up supplying folks with
często
start learning
more often than not
aparat niskiej jakości
start learning
a low end camera
mieć tendencję do domyślnego używania...
start learning
to tend to default to just using...
jeden z żartów
start learning
one of the jokes
być wysokiej rozdzielczości
start learning
be high resolution
rynek
start learning
the marketplace
zlikwidować przez wszechobecny...
♡ zlikwidować | skasować
start learning
to obliterate by the ubiquity of...
♡ to obliterate
jeżeli chodzi o to
start learning
for that matter
być świadomym roli
start learning
be cognizant of the role
szczere rozmowy telefoniczne...
start learning
frankly phone calls...
przede wszystkim
start learning
first and foremost
dużo życia towarzyskiego
start learning
a lot of socialising
odpowiednia wartość uznania kulturowego
start learning
an appropriate amount of cultural appreciation
poważanie
start learning
appreciation
przede wszystkim
start learning
first and foremost
MODEL BIZNESOWY DLA XXI WIEKU
start learning
THE BUSINESS MODEL FOR THE 21ST CENTURY
SŁOWNICZEK
start learning
GLOSSARY
sieć neuronowa
start learning
neural network
nuty, zapis nutowy
start learning
score
wystarczająco
start learning
sufficed
trupa teatralna
start learning
theatre troupes
wysoki standard, rozłączony i ponownie zmontowany
start learning
a high standard, disband and reassemble
ukończony
start learning
to complete
rozwiązać
start learning
to disband
ponownie zgromadzić
start learning
to reassemble
nowoczesna organizacja jest niczym rozgwiazda
start learning
modern organisation is like a starfish
wycinać głowy
start learning
to cut off heads
jako taki
start learning
as such
każdy kawałek
start learning
every bit of
ta sama nieustępliwość
start learning
the same tenacity
podstawowe zadanie zarządzania
start learning
the primary task of management
menedżerowie kierują talentami
start learning
managers direct the talents
różni gracze, aby powodować pożądany wynik
start learning
various players to produce a desired result
ukuć wyrażenie "pracownik wiedzy"
start learning
to coin the expression "knowledge worker"
wojskowa symbolika
start learning
the military imagery
to co wystarczyło już od stulecia, nie jest już wystarczające
start learning
that has sufficed for a century is no longer adequate
mój główny nacisk na
start learning
my primary focus on
wykończyć innych możliwość do wykonywania
♡ wykończyć | zajechać na śmierć
start learning
wiping out other ability to perform
♡ to wipe out
zapatrzony w siebie
start learning
inward-looking
zespół
start learning
ensemble
znaleźć wystarczająco dużo ludzi
start learning
to find enough adequate people
w pewnej mierze
start learning
to some extent
dobrze dogadać się z kolegami
start learning
to get on well with fellow
jedna cecha
start learning
one feature of
być silnie odbijane echem
start learning
be echoed strongly
wymóg
start learning
the requirement
◇ ćwiczenia w samotności
start learning
◇ practising in solitude
wytrzymywać, tolerować
start learning
to put up with
luźne stowarzyszenia specjalistów indywidualnych
start learning
loose associations of individual specialist
przejąć kierownicę przywództwa w ogóle
start learning
to take up the leadership baton at all
być zadowolonym z pozostania samodzielnymi graczami
start learning
be content to remain mere players
poświęcenie
start learning
the sacrifice

You must sign in to write a comment