English 1400

 0    200 flashcards    jadzyn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
popierać; sekundować (czemuś)
start learning
to second (sth)
t. przen. płynąć z prądem / pod prąd
start learning
to swim with/against the tide
w potrzebie
start learning
in need
zwiastować; zapowiadać
start learning
to herald
wzrastać; powiększyć (się); rozrastać (się)
start learning
to increase
lej; lejek
start learning
a funnel
zdolność; umiejętość; talent
start learning
an ability
kropla
start learning
a drop
stos; sterta
start learning
a heap
inspirujący
start learning
inspiring
pytać kogoś o coś
start learning
to ask sb about sth
ramię; bark
start learning
a shoulder
roztargniony; nieobecny duchem
start learning
absent-minded
zarabiać na utrzymanie (robiąc coś)
start learning
to earn one's living (by doing sth)
nawet
start learning
even
fryzura
start learning
a haircut
nienawiść (w stosunku do kogoś/czegoś)
start learning
U hatred (of/towards sb/sth)
wpływ (na kogoś/coś)
start learning
an influence (on/over sb/sth)
rozważać możliwość zrobienia czegoś
start learning
to consider doing sth
poczucie humoru
start learning
U sense of humour
osiągnąć porozumienie
start learning
to reach an agreement
pożyczka; kredyt
start learning
a loan
gapić się (na kogoś/coś)
start learning
to stare (at sb/sth)
iść za; następować po (kimś/czymś)
start learning
to follow (sb/sth)
flirtować (z kimś)
start learning
to flirt (with sb)
pięta
start learning
a heel
balustrada; poręcz
start learning
a railing
schodzić; zstępować
start learning
to descend
pozwolenie; zezwolenie; zgoda (na zrobienie czegoś)
start learning
U permission (to do sth)
osobisty; prywatny; własny
start learning
personal
niedożywienie; niewłaściwe odżywianie
start learning
U malnutrition
składnik (np. produktu; potrawy)
start learning
an ingredient
brać pod uwagę; uwzględniać
start learning
to take into consideration
szkody; straty; zniszczenia; uszkodzenie (czegoś);
start learning
C/U damage (to sth)
przyzwyczaić się do czegoś
start learning
to accustom sb to sth
być przyzwyczajonym do czegoś
start learning
to be accustomed to sth
punktualnie o 10
start learning
at 10 o'clock sharp
nagroda
start learning
an award
pot. nabijać kogoś w butelkę; robić kogoś w balona
start learning
to take sb for a ride
pot. szczęśliwy traf; zrządzenie losu
start learning
a stroke of luck
gorycz; rozgoryczenie
start learning
U bitterness
zazdrosny (o kogoś/coś)
start learning
jealous (of sb/sth)
zazdrość; zawiść
start learning
U jealousy
wolny dzień
start learning
a day off
wykorzystać (kogoś/coś) (np. nadużyć czyjeś dobroci lub zaufania)
start learning
to take advantage of sb/sth
zaproszenie (do czegoś; na coś)
start learning
C/U invitation (to sth)
praca płatna od godziny
start learning
U timework
myć naczynia; zmywać
start learning
to wash up
szatnia; przymierzalnia
start learning
a changing room
zależeć (od); liczyć (na); polegać (na)
start learning
to depend (on)
głuchy jak pień
start learning
as deaf as a post
smycz
start learning
C/U leash
na smyczy
start learning
on a leash
widzieć różnicę; umieć odróżnić (A od B)
start learning
to tell the difference (between A and B)
jednym słowem
start learning
in a word
cel
start learning
a goal
natknąć się na kogoś/coś
start learning
to come across sb/sth
paciorek; koralik
start learning
a bead
od czasu do czasu
start learning
now and again
zasięgnąć czyjejś porady; konsultować się z kimś (w jakiejś sprawie)
start learning
to consult sb (about/on sth)
brak; niedostatek
start learning
U lack
warga
start learning
a lip
ledwie; zaledwie; z trudem; dopiero co; prawie nie; prawie wcale
start learning
hardly
beztroski
start learning
care-free
obowiązek; zobowiązanie; powinność
start learning
C/U obligation
wpadać na kogoś/coś
start learning
to run into sb/sth
pomidor
start learning
C/U tomato
podnieść
start learning
to pick up
składać komuś wyrazy uszanowania
start learning
to pay one's respects to sb
zatrucie pokarmowe
start learning
a food poisoning
lęk wysokości
start learning
U frightened of heights
uważać kogoś/coś za kogoś/coś
start learning
to consider sb/sth to be sb/sth
t. przen. brudzić (się)
start learning
to dirty
oprócz; poza; z wyjątkiem
start learning
apart from
od tego czasu; od tej pory
start learning
ever since
szukać wszędzie; przeszukać wszystkie kąty
start learning
to look/search high and low
tęsknić do czegoś
start learning
to long for sth
jak również
start learning
as well as
na własny koszt
start learning
at one's own expense
ogłoszenie; obwieszczenie; powiadomienie; ostrzeżenie
start learning
C/U notice
cierpienie; ból
start learning
C/U suffering
szeroki; rozległy
start learning
broad
handlarz; sprzedawca
start learning
a vendor
pogłoska; plotka; wieść; fama
start learning
C/U rumour
być za kimś/czymś; być zwolennikiem kogoś/czegoś
start learning
to be in favor of sb/sth
porozumienie; układ; umowa
start learning
an agreement
możliwość; ewentualność (czegoś)
start learning
C/U possibility (of sth)
sztuczka; wybieg
start learning
a dodge
zostać wyrzuconym z pracy
start learning
to be sacked from work
odkładać coś na czarną godzinę
start learning
to save sth for a rainy day
kierownica (np. roweru; motocyklu)
start learning
pl. handlebars
tak samo ... jak ...; równie ... jak...
start learning
just as... as
oddawać; zwracać (pieniądze)
start learning
to pay back
w wyśmienitym nastroju (humorze)
start learning
in high spirits
wdzięczność
start learning
U gratefulness
przeprowadzać się
start learning
to move
zrobić porządek; uprzątnąć; posprzątać
start learning
to clean up
chycić; złapać; ścisnąć
start learning
to grasp
chwyt; uchwyt; chwycenie się
start learning
a grasp
wagon towarowy
start learning
a freight car
wzywać (kogoś do czegoś l. na coś) (np. do sądu; stawienia się; na spotkanie)
start learning
to summon (sb to do sth)
mieć czegoś powyżej uszu
start learning
to be sick (and tired) of sth
wypadek; zdarzenie; wydarzenie
start learning
an event
nie ma sensu tego robić
start learning
there is no point/sense in doing it
beczeć (jak owca)
start learning
to bleat
pobierać się z; brać ślub z
start learning
to get married to
sprawa; interes; kwestia; przedsięwzięcie
start learning
C/U affair
bieda; ubóstwo
start learning
U poorness
pierś
start learning
a breast
(różne) drobiazgi
start learning
bits and pieces
(mówiąć) w skrócie
start learning
(to put it) in a nutshell
t. psych.; fizj.; biochem.; chem. hamować (np. ruchy; rozwój); wstrzymywać (np. działanie); powstrzymywać (np. uczucia; reakcję)
start learning
to inhibit (sb from doing sth)
sadzić; przypuszczać; domyślać się (czegoś)
start learning
to guess (sth)
kazać (komuś coś zrobić)
start learning
to tell (sb to do sth)
jak tylko; gdy tylko; skoro tylko
start learning
as soon as
kątomierz
start learning
a protractor
oskarżać (kogoś o coś); zarzucać (komuś coś)
start learning
to accuse (sb of sth)
pomimo że; chociaż
start learning
even though
wybór; asortyment
start learning
C/U selection
spojrzenie
start learning
a gaze
zaniechać (czegoś); zaprzestawać; zrezygnować (z czegoś)
start learning
to give up (sth)
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
gardło
start learning
a throat
zrobić coś w sprawie czegoś
start learning
to do sth about sth
cel; zamiar; zamysł
start learning
C/U purpose
napięty; naprężony
start learning
tense
tymczasem; w międzyczasie
start learning
in the meantime / in the meanwhile
zapasowy
start learning
spare
tani; bezwartościowy
start learning
cheap
chirurg
start learning
a surgeon
ręczny; manualny
start learning
manual
podręcznik; instrukcja obsługi
start learning
a manual
porównywać (kogo/coś z kimś/czymś)
start learning
to compare (sb/sth with/to sb/sth)
zabłądzić
start learning
to get lost
rejs
start learning
a cruise
pomóc komuś w czymś
start learning
to help sb with sth
książka kucharska
start learning
a cookery book
mieć / odczuwać zawroty głowy
start learning
to be / feel dizzy
palec (u ręki)
start learning
a finger
dobrze płatny; dobrze opłacany
start learning
well-paid
dłoń
start learning
a palm
zanurzenie
start learning
C/U immersion
opuszczać; porzucać; zrzekać się; rezygnować z
start learning
to abandon (sth)
świadomość
start learning
U awareness
potłuc; posiniaczyć; kontuzjować (się)
start learning
to bruise
stłuczenie; siniak
start learning
a bruise
co masz zrobić jutro zrób dzisiaj
start learning
a stich in time (saves nine)
być realistą
start learning
to be realistic
rozmawiać (przez telefon); telefonować; dzwonić
start learning
to be on the phone
nieruchomy; unieruchomiony;
start learning
immobile
przen. promyk nadziei
start learning
a ray of hope
łatwy; spokojny; beztroski; swobodny
start learning
easy
drugie śniadanie; suchy prowiant
start learning
a packed lunch
być nałogowo uzależnionym od czegoś
start learning
to be addicted to sth
obijać się; wygłupiać się; błaznować
start learning
to fool around
powód; przyczyna (czegoś)
start learning
C/U reason (for sth)
nieustarszony
start learning
fearless
strach; obawa (przed kimś/czymś / o kogoś/coś)
start learning
C/U fear (of sb/sth / for sb/sth)
pomysłowy
start learning
inventive
zakłócenie; zaburzenie (czegoś)
start learning
C/U distrubance (in sth)
stypendium
start learning
a scholarship
posiadać; mieć; być w posiadaniu
start learning
to possess
pamiątka; drobny upominek
start learning
a souvenir
wyobrażać sobie; myśleć
start learning
to imagine
bezowocny
start learning
fruitless
należeć (do kogoś/czegoś)
start learning
to belong (to sb/sth)
alkoholowy
start learning
alcoholic
kląć; przeklinać; miotać przekleństwa (na kogoś/coś)
start learning
to curse (at sb/sth)
przekleństwo; klątwa
start learning
a curse
świtać; dnieć
start learning
to dawn
świt; brzask
start learning
C/U dawn
zdrowy rozsądek
start learning
a common sense
jak to (możliwe)?
start learning
how come?
wniosek; konkluzja
start learning
a conclusion
(raz) od wielkiego dzwonu (=bardzo rzadko)
start learning
once in a blue moon
kłaść nacisk na; akcentować; podkreślać
start learning
to emphasize
m.in. wkładać (np. ubranie; buty)
start learning
to put on
odkryty; odsłonięty
start learning
uncovered
zepsuć się (o żywności)
start learning
to go off
reputacja; renoma; sława (jeśli chodzi o coś / jako)
start learning
a reputation (for sth / as)
stroje od znanego projektanta
start learning
pl. designer clothes
żywopłot
start learning
a hedge
stosownie do; według
start learning
according to
sposób (robienia czegoś)
start learning
a manner (of doing sth)
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
zawieść kogoś; rozczarować kogoś
start learning
to let sb down
mieć coś zrobić
start learning
to be supposed to do sth
wyruszać w drogę; wyjeżdzać
start learning
to set off
czy
start learning
whether
złożyć zażalenie (na coś)
start learning
to make a complaint (about sth)
mieć nadwagę
start learning
to be overweight
dzieło sztuki
start learning
U work of art
odpowiadać za coś; być za coś odpowiedzialnym
start learning
to be responsible for sth
kontynuować
start learning
to go on
gadać bzdury
start learning
to talk rubbish
zapalenie płuc
start learning
U pneumonia
roztrzepany
start learning
scatterbrained
portfel
start learning
a wallet
kontemplować; rozważać; rozmyślać nad; zastanawiać się nad
start learning
to contemplate
punkt zwrotny
start learning
a turning point

You must sign in to write a comment