Znęcanie się w miejscu pracy

 0    23 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tyran, tyranizować, sterroryzować, zastraszyć
Jej lider zespołu, Valma jest tyranem.
start learning
bully
Her team leader, Valma is a bully.
sposób, metoda (robienia czegoś), styl (np. zachowania się), trasa, droga
Ona nie rozmawia z innymi członkami zespołu w ten sposób.
start learning
way
She doesn't talk to the other team members in this way.
w jedną stronę (np. bilet), jednokierunkowy (np. ruch)
To jest ulica jednokierunkowa.
start learning
one-way
It's a one-way street.
zdolny (do czegoś), mający umiejętność (robienia czegoś)/ niezdolny, nie będący w stanie (czegoś zrobić)
Ona chce się specjalizować i być w stanie robić bardziej ciekawszą pracę.
start learning
able/ unable
She wants to specialise and be able to do more interesting work.
powód, przyczyna
Ale Valma zawsze znajdzie powód, by ją powstrzymać.
start learning
reason
But Valma always finds a reason to stop her.
umiejętność, zdolność
Ona mówi jej, że nie ma zdolności.
start learning
ability
She tells her, she has no ability.
donosić, informować, zgłaszać, składać sprawozdanie, raport, sprawozdanie
Poinformować o zastraszaniu członka ścisłego kierownictwa w firmie.
start learning
report
Report the bullying to a senior manager in the company.
zrezygnować (z pracy), porzucić (szkołę)
start learning
leave (the job), leave (the school)
zdaje się
Valma zdaje się nie lubić Elizabeth.
start learning
seems to
Valma seems to dislike Elizabeth.
dobre rozwiązanie
Aby znaleźć dobre rozwiązanie, warto zrozumieć, dlaczego ktoś jest tyranem.
start learning
good solution
To find a good solution, it is helpful to understand why someone is a bully.
władza
Niektórzy tyrani kochają władzę.
start learning
power
Some bullies love power.
kontrola
Oni chcą mieć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi.
start learning
control
They want to be in control of everything and everybody.
podwładny (w organizacji)
Tyrani utrudniają życie wszystkim swoim podwładnym.
start learning
subordinate (in the organization)
These bullies make life difficult for all their subordinates.
problemy psychologiczne
Zwykle mają problemy psychiczne i nie łatwo jest zmienić ich styl zarządzania.
start learning
psychological problems
They usually have psychological problems and it isn't easy change their management style.
pomyłki
Niektórzy tyrani nienawidzą błędów.
start learning
mistakes
Some bullies hate mistakes.
perfekcyjny, doskonały
Oni chcą, żeby ich własna praca była doskonała i chcą, żeby wszyscy inni też byli doskonali.
start learning
perfect
They want their own work to be perfect and they want everyone else to be perfect too.
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
Tyrani nie biorą pod uwagę uczuć innych ludzi, kiedy znajdą problem związany z ich pracą.
start learning
consider
These bullies don't consider other people's feelings when they find problems with their work.
Oni często nie wiedzą, że są tyranami.
start learning
They often don't know they are bullying.
styl zarządzania
Czasami może pomóc rozmowa z takimi tyranami na temat ich stylu zarządzania.
start learning
management style
Sometimes it can help to talk to these bullies about their management style.
pewny/ niepewny
Niektórzy stają się tyranami ponieważ, są bardzo niepewni siebie.
start learning
sure/ unsure
Someone people become bullies because they are very unsure of themselves.
konkurencja (w biznesie), zawody, konkurs
Boją się konkurencji ze strony innych ludzi, którzy mogą być od nich lepsi.
start learning
competition
They are afraid of competition from other people who may better than them.
Nienawidzą pomysłów kogoś innego, robiącego dobrze ich pracę.
start learning
They hate the idea of someone else doing well in their job.
poprawić
Uważają, że jedynym sposobem na poprawę własnego sukcesu jest utrzymanie ich konkurentów z tyłu.
start learning
improve
They think that the only way to improve their own success is to keep their competitors back.

You must sign in to write a comment