Złe maniery w pracy

 0    85 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Złe maniery w pracy
start learning
Bad manners at work
etykieta
Etykieta jest nazwą jaką nadajemy w zasadach bycia uprzejmym w grupie społecznej.
start learning
etiquette
Etiquette is the name we give to the rules for being polite in a social group.
relacje, stosunek (do kogoś)
Etykieta biznesu jest ważna dla osób, które często nawiązują nowe kontakty i budują relacje w swojej pracy.
start learning
relationships,
Business etiquette is important for people who often have to make new contacts and build relationship in their work.
grzeczność, uprzejmość
Grzeczność może również przyczynić się do poprawy środowiska pracy dla ludzi w tych samych biurach.
start learning
politeness,
Politeness can also help to improve the working environment for people in the same offices.
formalny
Niektóre kultury i sytuacje są formalne, co oznacza, że musimy przestrzegać zasad, inne kultury i sytuacje są mniej formalne.
start learning
formal
Some cultures and situations are formal, which means that we have to follow rules, other cultures and situations are more informal.
Spóźnianie się na spotkanie.
start learning
Arriving late for a meeting.
Ignorowanie ludzi, kiedy ich spotykasz.
start learning
Ignoring people when you meet them.
Krzyczeć na kogoś przy zamówieniu.
start learning
Shouting an order at someone.
Nie przeprasza, jeśli kogoś obrazi.
start learning
Not apologising if you offend someone.
Bycie niegrzecznym dla ludzi, którzy oferują ci pomoc.
start learning
Being rude to people who offer to help you.
Używanie wulgarnego języka.
start learning
Using bad language.
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
start learning
workplace
Is your workplace modern?
szacunek, poważanie
Grzeczność jest to okazywanie szacunku dla innych.
start learning
respect
Politeness is about showing respect for others.
Oznacza to, że myślimy o uczuciach innych ludzi.
start learning
It means thinking about other people's feelings.
hierarchia
Jesteśmy bardziej uprzejmi dla ludzi, którzy są nad nami w hierarchii organizacyjnej.
start learning
hierarchy
We are more polite to people who are above us in the organisational hierarchy.
reguła, zasada
W formalnej sytuacji, to jest dobry pomysł, aby przestrzegać standardowych zasad podczas nawiązywania nowych kontaktów.
start learning
rule
In formal situation, it is a good idea to follow standard rules when making new contacts.
prestiż, status
Grzeczność jest często związana ze statusem.
start learning
status
Politeness is often linked to status.
podwładny (w organizacji)
start learning
subordinate (in the organization)
Jakie są korzyści z unikania złych manier w pracy?
start learning
What are the benefits of avoiding bad manners at work?
przyznaje, że są niegrzeczni
start learning
admit being rude
źle wychowany
start learning
bad-mannered
dwóch na trzech
start learning
two out of three
dwie trzecie
start learning
two-thirds
nacisk, presja
Presja pracy jest powodem ich złych manier.
start learning
pressure,
Pressure of work is the reason for their bad manners.
rozpraszać, dekoncentrować
rozpraszać- zatrzymać ludzi i zwracać ich uwagę.
start learning
distract,
distract- stop people paying attention.
Które jest często bardzo swobodne i pełne zajęć.
start learning
Which is often very informal and very busy.
właściwy, odpowiedni
start learning
proper
Ludzie myślą, że jest staroświecko być grzecznym i formalnym.
start learning
People think it is old-fashioned to be polite and formal.
formalny, wyniosły, staromodny
stuffy- staroświecki, nudny, nie jest przyjazny.
start learning
stuffy
stuffy- old fashioned, boring, not friendly.
zachęcający
Biuro Aniołów Biznesu zachęca ludzi, aby docierać na czas na spotkania, wyłączyć telefony komórkowe i unikać wulgarnego języka.
start learning
encouraging
Office Angels is encouraging people to arrive on time for meetings, turn off mobile phones and avoid bad language.
przyznać (że coś jest prawdą), zgodzić się (z czymś)
Jeśli się pomylisz, to lepiej się do tego przyznać i przeprosić.
start learning
admit
If you make a mistake, it is better to admit it and then apologise.
inwestować, wkładać (np. pieniądze, czas, wysiłek)
Ważne jest, aby zainwestować czas w swoje relacje z innymi w pracy.
start learning
invest
It is important to invest time in your relationship with others at work.
przedstawiać (np. znajomych)
Poznaj ludzi, którzy pracują blisko ciebie: przedstaw się im i powiedz im coś o sobie.
start learning
introduce (eg. your friends)
Get to know the people who work near you: introduce yourself to them and tell them something about yourself.
reagować, odpowiadać
Jeśli ludzie proszą o pomoc, zawsze pozytywnie odpowiadaj.
start learning
respond
If people ask for your help, always respond positively.
ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty)
Nie należy ignorować e-maile i telefony tylko dlatego, że jesteś zajęty.
start learning
ignore
Don't ignore emails or phone calls just because you are busy.
zapobiegać, unikać
Gdy coś pójdzie nie tak, zachowaj spokój i unikaj krzyku oraz używania wulgarnego języka.
start learning
avoid
When things go wrong, stay calm and avoid shouting and using bad language.
poprawiać, ulepszać
Pamiętaj, że dobre maniery przyczyniają się do poprawy środowiska pracy i możesz znaleźć więcej radości ze swojej pracy.
start learning
improve
Remember, good manners help to improve your working environment, and you will find you can enjoy your work more.
formalny/nieformalny
start learning
formal / informal
usatysfakcjonowany/ nieusatysfakcjonowany
Ktoś, kto nie jest zadowolony z obecnego stanu rzeczy jest nieusatysfakcjonowany.
start learning
satisfied / dissatisfied
Someone who isn't happy with the way things happened is dissatisfied.
uczciwy/ nieuczciwy
Ktoś, kto nie mówi prawdy jest nieuczciwy.
start learning
honest / dishonest
Someone who doesn't tell the truth is dishonest.
uprzejmy/ nieuprzejmy
Ktoś, kto jest źle wychowany jest nieuprzejmy.
start learning
polite / impolite
Someone who is bad-mannered is impolite.
praktyczny/ niepraktyczny
start learning
practical / impractical
taktowny/ nietaktowny
start learning
considerate / inconsiderate
przyjazny/ nieprzyjazny
Ktoś, kto nie lubi innych ludzi i nie chce z nimi rozmawiać jest nieprzyjazny.
start learning
friendly / unfriendly
Someone who doesn't like other people doesn't want to talk is unfriendly.
efektywny/ nieefektywny
Ktoś, kto pracuje powoli i nie wykonuje swojej pracy dobrze jest nieefektywny.
start learning
efficient/ inefficient
Someone who works slowly and doesn't do their job well is inefficient.
ważny/ nieważny
start learning
important/ unimportant
pełen szacunku/ nieokazujący szacunku
Ktoś, kto nie myśli o potrzebach lub życzeniach innych ludzi jest nieokazującym szacunku.
start learning
respectful / disrespectful
Someone who doesn't think about other people' needs or wishes is disrespectful.
cierpliwy/ niecierpliwy
Ktoś, kto chce robić rzeczy w pośpiechu i zakończyć je szybko, jest niecierpliwy.
start learning
patient / impatient
Someone who wants to do things in a hurry and finish quickly is impatient.
odpowiedni/ nieodpowiedni
start learning
appropriate / inappropriate
ambitny, zmuszający do rywalizacji
Ludzie są bardzo ambitni, a praca jest zawsze na pierwszym miejscu.
start learning
competitive
People are very competitive and work always comes first.
Wiele osób je przy biurku w porze lunchu.
start learning
A lot of people eat at their desk at lunchtime.
W czym mogę pomóc?
Tak, ja szukam Pana Jones.
start learning
Can I help you?
Yes, I'm looking for Mr Jones.
Pozwól mi nieść twój bagaż.
Dziękuję, to bardzo miłe z twojej strony.
start learning
Let me carry your bags for you.
Thanks, that's very kind of you.
Napijesz się kawy?
Nie, nie teraz, dzięki.
start learning
Would you like a coffee?
Not just now, thanks.
Chcesz trochę cukru?
Nie używam cukru, dzięki.
start learning
Do you want some sugar?
I don't take sugar, thanks.
Mógłbym zrobić kopię dla Ciebie.
Dzięki, ale ja naprawdę nie potrzebuję tego.
start learning
I could make a copy for you.
Thanks, but I don't really need one.
Czy możesz zadzwonić do mnie jutro?
To trochę trudne. Jestem bardzo zajęty.
start learning
Can you phone me tomorrow?
It's a bit difficult. I'm very busy.
Czy mogę dostać trochę wody, proszę?
Tak, oczywiście.
start learning
Could I have some water, please?
Yes, of course.
Czy mógłbyś sprawdzić dane liczbowe?
Tak, nie ma problemu.
start learning
Would you please check the figures?
Yes, no problem.
Czy możesz dać mi jakieś wskazówki, proszę?
Przykro mi. Ja nie zbyt dobrze znam te miejsce.
start learning
Could you give me some directions, please?
I'm sorry. I don't know this place very well.
Czy mogę zobaczyć zdjęcia?
start learning
Can I see the photos?
Czy mogę pomóc tobie z torbami?
start learning
Can I help you with your bags?
Mogę pożyczyć twój magazyn do czytania?
start learning
Could I borrow your magazine to read?
Chcesz usiąść?
start learning
Would you like sit down?
Czy mogę trochę więcej mleka, proszę?
start learning
Could I have some more milk, please?
Czy możesz otworzyć mi drzwi, proszę?
start learning
Can you open the door for me, please?
Czy możesz dać mi swój numer telefonu?
start learning
Can you give me your phone number?
Czy mogę dzwonić do ciebie o godzinie dziesiątej wieczorem?
start learning
Can I phone you at 10 o'clock tonight?
Chcesz spróbować naszego angielskiego piwa?
start learning
Would you like try some of our English beer?
Czy możesz dać mi swój raport dzisiaj, proszę?
start learning
Could you give me your report today, please?
Pokażę ci całą naszą fabrykę.
start learning
Let me show you around our factory.
Czy możesz mi opowiedzieć o historii swojego miasta?
start learning
Could you tell me about the history of your town?
Czy chcesz, żeby podwieźć cię na lotnisko?
start learning
Do you want a lift to the airport?
Czy mogę przedstawić moją koleżankę. To Anna Dobbek.
Miło mi cię poznać.
start learning
Can I introduce my colleague. This is Anna Dobbek.
Pleased to meet you.
Przykro mi z powodu mojego błędu.
W porządku. Niech się Pan o to nie martwi.
start learning
I'm really sorry about my mistake.
That's all right. Don't worry about it.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Nie ma sprawy. Proszę bardzo.
start learning
Thanks very much for your help.
No problem. You're welcome.
Chcesz dołączyć do nas na obiad?
To byłoby bardzo miłe. Dziękuję.
start learning
Would you like to join us for lunch?
That would be very nice. Thank you.
Czy można tu palić?
Przykro mi. To nie jest dozwolone.
start learning
Is it OK to smoke in here?
I'm sorry. It isn't allowed.
Dziękuję za bardzo miły lunch.
Cieszę się, że się podobało.
start learning
Thanks for a very nice lunch.
I'm glad you enjoyed it.
Chciałbym zaprosić Cię do Polski następnym razem.
start learning
I would like to invite you to Poland next time.
Czekam z niecierpliwością na spotkanie z tobą w Polsce.
start learning
I'm looking to forward to seeing you in Poland.
rozlać (coś), rozlewać (się)
Oblałem się cały herbatą.
start learning
spill (something), spill (a)
I spilt tea all over myself.
lot do domu
Twój partner biznesowy zabiera cię na lotnisko, aby złapać powrotny lot do domu.
start learning
flight home
Your business partner takes you to the airport to catch your flight home.
Podziękuj.
start learning
Say thank you.
Anna wskazuje błąd.
start learning
John points out a mistake.

You must sign in to write a comment