Vocabulary: Employment

 0    188 flashcards    eveline90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecny/nieobecność
start learning
absent/absence
narastać/narosłe/przyrost
start learning
accrue/accrued/accrual
praca biurowa/obowiązki
start learning
administrative/duties
przeciwny efekt
start learning
adverse effect
dotyczyć
start learning
affect
dyskryminacja wiekowa
start learning
age discrimination
zarzut nieudowodniony
start learning
allegation
zaskarżyć, odwołać się
start learning
appeal
kandydat(ci)
start learning
applicant(s)
mianowany, powołany/powołanie, mianowanie
start learning
appointed/appointment
ocena
start learning
ocena in English
appraisal
ocena wykonanej pracy
start learning
assessment of performance
spowodowany
start learning
attributable to
automatycznie bezprawny
start learning
automatically unfair
zaległa wypłata/zaległe podatki
start learning
back pay/back taxes
sprawdzenie czyjejś przeszłości
start learning
background check
dni wolne od pracy ustawowo
start learning
bank holidays
przelew bankowy
start learning
bank transfer
upadłość, bankrupcja
start learning
bankruptcy
ponosić
start learning
bear/borne
korzyść
start learning
benefit(s)
korzyść w naturze
start learning
benefit(s) in kind
premia, dodatek
start learning
bonus payment
wiążący
start learning
bound by
branża
start learning
branch
niedotrzymanie umowy, naruszenie kontraktu
start learning
breach of contract
tyranizowanie, mobbing
start learning
bullying or intimidatory conduct
dni robocze
start learning
business day
przenosić
start learning
carry over/forward
termin ostateczny
start learning
closing date
ugoda między pracodawcą a związkami zawodowymi
start learning
collective agreement
data rozpoczęcia, legalności, obowiązywania
start learning
commencement date
nieruchomości, lokale biurowe
start learning
company/business premises
stosować się do
start learning
comply with
kompromisowe rozwiązywanie sporu
start learning
compromise agreement
nieprzerwany czas
start learning
consecutive days/weeks
zwolnienie z winy pracodawcy
start learning
constructive dismissal
staż pracy
start learning
continuous employment
składka na poczet renty/emerytury
start learning
contribution(s)
list polecający, rekomendacje
start learning
covering letter
skazany za przestępstwo
start learning
criminal conviction
CV
start learning
curriculum vitae
ochrona danych
start learning
data protection
potrącony/potrącenie
start learning
deducated/deduction
dzieci na utrzymaniu
start learning
dependent children
wyznaczony
start learning
designated
ustalony
start learning
determined
szkoda moralna, materialna
start learning
detriment
umowa na sprawowanie zarządu nad firmą
start learning
director's service agreement
postępowanie dyscyplinarne
start learning
disciplinary procedure
ujawnić
start learning
disclose/divulge
swoboda
start learning
discretion
zwolnić/zwolnienie
start learning
dismiss/dismissal
kompromitacja
start learning
disrepute
obowiązki założone przez prawo
start learning
duties implied by law
obowiązek zachowania staranności
start learning
duty of care
wybrać, możliwość zrobienia czegoś
start learning
elect
nadawać się, kwalifikować się do czegoś
start learning
eligible
pracownik
start learning
employee
zatrudniony
start learning
engaged
uprawniony
start learning
entitled to
miesięczne raty
start learning
equal monthly instalments
przynależność etniczna
start learning
ethnic origin
wyłączność, niemożność podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy w tym samym czasie
start learning
exclusive basis
podrobione dokumenty
start learning
falsified documents
umowa na czas określony
start learning
fixed term contract
nieuczciwe zachowanie
start learning
fraudulent conduct
pracownik niezależny
start learning
freelance worker
praca na pełny etat
start learning
full-time contract/work
pozostawanie w domu w ramach zakazu konkurencji za kasę
start learning
garden leave
ogólne kwalifikacje zawodowe
start learning
general occupational qualification
strajkować
start learning
go on strike
procedura rozpatrywania skarg, zażaleń
start learning
grievance procedure
wynagrodzenie brutto
start learning
gross pay/salary
podstawy
start learning
grounds
nękanie, molestowanie
start learning
harassment
przepisy BHP
start learning
health and safety regulations
niniejszym
start learning
hereby
poniżej
start learning
hereunder
posiadać np. uprawnienia
start learning
hold(s)
wymiaru urlopu
start learning
holiday entitlement
rok rozliczeniowy urlopów
start learning
holiday year
dział presonalny/kadr
start learning
human resources department
zgodnie z
start learning
in accordance with
ogólnie, w sumie
start learning
in aggregate
(płatne) z dołu
start learning
in arrear
obowiązujący
start learning
in force
zamiast, w miejsce
start learning
in lieu of
(zatrudniony) w roli, jako, na stanowisku
start learning
in the capacity of
w pierwszej kolejności
start learning
in the first instance
niezdolny do pracy
start learning
incapacity for work
podatek dochodowy
start learning
income tax
poniesione
start learning
incurred
usługodawca, wykonawca niezależny
start learning
independent contractor
akcja protestacyjna
start learning
industrial action
choroba zawodowa
start learning
industrial distress
faktura
start learning
invoice(s)
kandydaci do pracy
start learning
job candidates(s)
zakres obowiązków w pracy
start learning
job description
podział pracy, obowiązków
start learning
job share
stanowisko, zawód
start learning
job title
jurysdykcja, sądownictwo
start learning
jurisdiction
kontynuować zatrudnienie danej osoby, przedłużyć umowę
start learning
keep on
wiedza praktyczna
start learning
know-how
pracownicy
start learning
labour
urlop
start learning
leave
ustawodawstwo
start learning
legislation
okres zatrudnienia
start learning
lenght of service
zwalniać
start learning
let go
ta sama praca wykonywana przez kobietę czy mężczyznę tak samo opłacana
start learning
live work
uniemożliwić pracownikom wykonywanie pracy
start learning
lock out
wynagrodzenie netto
start learning
net pay/take home pay
klauzula zakazu konkurencji
start learning
non-competiton clause
zasadnicze miejsce pracy
start learning
normal place of work
powiadomienie, zawiadomienie, wypowiedzenie
start learning
notice
poza godzinami pracy
start learning
outside company hours
nadgodziny
start learning
overtime
być winnym, dłużnym/dłużny
start learning
owe/owed/owing
praca w niepełnym wymiarze
start learning
part-time work
uprawniony do
start learning
party to
wynagrodzenie
start learning
pay
lista płac
start learning
payroll
odcinek wypłaty
start learning
payslip
system emerytalny
start learning
pension scheme
umowa na czas nieokreślony
start learning
permanent position/contract
wcześniejsza zgoda pisemna
start learning
prior written consent
proporcjonalnie
start learning
pro rata
okres próbny
start learning
probationary period
postanowienia warunki
start learning
provisions
ciągłe spóźnianie się do pracy
start learning
poor timekeeping
stanowisko
start learning
position/post
faworyzowanie, lepsze traktowanie niż innych pracowników
start learning
positive discrimination
kwalifikacje, wykształcenie/wykształcony
start learning
qualification/qualified
kwartalnie
start learning
quarterly
rasowa/religijna dyskryminacja
start learning
racial/religious discrimination
wydatki służbowe poniesione z własnej kieszeni do zwrotu przez pracodawcę
start learning
reasonably incurred expenses
pokwitowanie, paragon
start learning
receipt(s)
rekrutacja, wybór
start learning
recruitment
zwolniony/redukcja etatów
start learning
redundant/redundancy
zwrot kosztów, rekompensować, refundować
start learning
reimburse
relokacja kosztów
start learning
relocation costs
wynagrodzenie
start learning
remuneration
mieć prawo do zrobienia czegoś(dot. pracodawcy)
start learning
reserves the rigt
rezygnować/rezygnacja
start learning
resign/resignation
klauzula restrykcyjna
start learning
restrictive covenant(s)
emerytura/wiek emerytalny
start learning
retirement/retirement age
przedstawiać, wyliczać
start learning
set out/set forth
dyskryminacja płciowa
start learning
sexual discrimination
praca zmianowa
start learning
shift work
nieobecność spowodowana chorobą
start learning
sickness absence
małżonek
start learning
spouse
personel, załoga
start learning
staff
ustawa
start learning
statute/statutory provisions
wynagrodzenie chorobowe
start learning
statutory sick pay
pod warunkiem, stosownie do
start learning
subject to
zwolnienie natychmiastowe
start learning
subject to
zwolnienie natychmiastowe
start learning
summary dismissal
zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika
start learning
summary termination
suma dłużna
start learning
sums due
zastąpić
start learning
supersedes
zawieszenie w obowiązkach/zawieszony
start learning
suspension/suspended
być na urlopie, zwolnieniu
start learning
take off
zatrudniać/zatrudniony
start learning
take on/taken on
podatek od odliczenia od wypłaty
start learning
tax code
zwrot podatku nadpłaconego
start learning
tax rebate
tymczasowe zatrudnienie
start learning
temporary position
zakończyć, utracić ważność
start learning
term
zakończyć, rozwiązać/ zakończenie
start learning
terminate/termination
następnie, później
start learning
thereafter
czas wolny od pracy
start learning
time off
tajemnica handlowa
start learning
trade secret(s)
związek zawodowy
start learning
trade union
trybunał, sąd pracy
start learning
tribunal
obowiązek powierniczy
start learning
trustees' duties
nieobecność w pracy nieuzasadniona
start learning
unauthorised absence
zobowiązać się
start learning
undertake(s)/undertaking
zwolnienie nieuzasadnione
start learning
unfair dismissal
nieprzewidziany wypadek
start learning
unforeseen emergency
odpowiedzialność zastępcza
start learning
vicarious liability
praca społeczna, niezarobkowa, wolontariat
start learning
voluntary work
zapłata za pracę
start learning
wages
odstąpić, zrezygnować, zaniechać
start learning
waive/waiver
gwarancja, poręczenie
start learning
warrant(s)
cokolwiek
start learning
whatsoever
bez wpływu na
start learning
without prejudice to
pisemne warunki
start learning
written terms and conditions
pisemne ostrzeżenie
start learning
written warning
zwolnienie bezprawne
start learning
wrognful dismissal

You must sign in to write a comment