Nie ma prywatności

 0    68 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie ma prywatności
start learning
No privacy
baza danych
Technologie informatyczne (IT) ułatwiają przechowywanie ogromnych ilości danych lub informacji, na komputerowych bazach danych.
start learning
database
Information Technology (IT) makes it easy to store huge amounts of data or information, on computer databases.
zbierać, kolekcjonować
Firmy i organizacje zbierają informacje o ludziach cały czas.
start learning
collect
Companies and organisations collect information about people all the time.
prowadzenie badań
Firmy prowadzą badania nad nawykami zakupowymi ludzi po to aby poprawić swój marketing.
start learning
conduct research
Companies conduct research into people's buying habits so that they can improve their marketing.
inwigilacja, obserwacja, nadzór
Organizacje zbierają dane do celów nadzoru by: zapobiegać działalności przestępczej oraz by zwiększyć bezpieczeństwo.
start learning
surveillance,
Organizations collect data for surveillance purposes: to help stop criminal activity and increase security.
nagranie
Ktoś gdzieś nagrywa prawie wszystko, co robimy.
start learning
recording
Someone somewhere is recording nearly everything we do.
dane
Dlaczego firmy zbierają dane?
start learning
data
Why do companies collect data?
data
Jaka jest dzisiejsza data?
start learning
date
What's the date?
przechowywać, składować (towary, produkty)
Anna przechowuje zapisy w bazie danych.
start learning
store, (goods, products)
Anna stores records in a database.
raport
Anna pisze raporty z badań rynku.
start learning
report
Anna writes market research reports.
szukać w internecie
Anna szuka informacji w Internecie.
start learning
search
Anna searches for information on the internet.
dostawca
Czy Anna zawsze korzysta z tych samych dostawców?
start learning
Supplier
Does Anna always use the same suppliers?
przeglądać, odwiedzać strony internetowe
Anna gromadzi dane o ludziach, którzy przeglądają stronę internetową firmy.
start learning
browse the websites
Anna collect data about people who browse to company website.
wprowadzać, wejść, wchodzić do
Anna wprowadza dane do bazy danych klienta.
start learning
enter,
Anna enters data in the customer database.
zostawać, utrzymywać
Anna zarządza danymi klientów i prowadzi dokumentację klienta.
start learning
keep
Anna manages customer data and keeps records of customer.
kierować, zarządzać
Zarządzam zespołem ludzi.
start learning
manage,
I manage a team of people.
wyszukiwarka internetowa
Anna korzysta z wyszukiwarek, aby znaleźć nowe produkty i dostawców.
start learning
Internet search engine
Anna uses search engines to find new products and suppliers.
aktualizacja
Anna aktualizuje pliki nowymi informacjami.
start learning
update,
Anna updates the files with new information.
zbierać szczegółowe informacje
Firmy mogą teraz zbierać szczegółowe informacje o nas.
start learning
collect detailed information
Companies can now collect detailed information about us.
telewizja o zamkniętym obiegu, telewizja przemysłowa
CCTV obwód zamknięty kamer telewizji przemysłowej- policja i pracownicy ochrony mogą obejrzeć film i obserwować przemieszczanie się ludzi.
start learning
closed-circuit television, CCTV
CCTV closed circuit television cameras - police and security staff can watch the film and follow people's movements.
ukrywanie
Nie ma miejsca w którym można się schować.
start learning
hiding,
No hiding place.
ciasteczko (w przeglądarce internetowej)
Plik cookie to mały plik, który firma może wysłać do komputera podczas odwiedzania strony internetowej firmy.
start learning
cookie (the web browser)
A cookie is a small file that a company can send to your computer when you visit the company's website.
porozumienie, ugoda
Firma reklamowa DoubleClick, posiada umowy z ponad 11.000 stronami internetowymi i utrzymuje ciasteczka na 100 milionów użytkowników, aby uzyskać informacje o nich do marketingu.
start learning
agreement,
DoubleClick an advertising company, has agreements with over 11,000 websites and maintains cookies on 100 million users to get information about them for marketing.
dostęp, wstęp
Mamy dostęp do coraz większej liczby systemów elektronicznych biletów oraz dostęp do budynków.
start learning
access
We access more and more electronic systems for tickets, and for access to buildings.
rosnący, rozwijający się
Zastosowanie kamer wideo również rośnie.
start learning
growing,
The use of video surveillance cameras is also growing.
rozpoznać, rozpoznawać (kogoś, coś)
Satelity mogą rozpoznawać obiekty tylko o średnicy jednego metra.
start learning
recognize, (someone, something)
Satellites can recognise objects only one meters across.
chipy do śledzenia
Możemy podłączyć chipy do śledzenia produktów lub osób.
start learning
tracking chips
We can attach tracking chips to products or people.
znaczące korzyści
Nowa technologia oferuje znaczące korzyści- więcej zabezpieczeń przed terrorystami i przestępcami, wyższą wydajność w pracy, większy wybór produktów, większą wygodę.
start learning
substantial benefits
New technology offers substantial benefits- more security against terrorists and criminals, higher productivity at work, a wider selection of products, more convenience.
wiedza
On zrobił to bez naszej wiedzy.
start learning
knowledge
He did it without our knowledge
słowo kluczowe
Możesz wpisać słowo kluczowe lub wyrażenie.
start learning
Keyword
You type in a keyword or phrase.
bezpieczny, chroniony
Strona internetowa musi być bardzo bezpieczna.
start learning
secure
The website must be very secure.
nazwa użytkownika
Aby wejść do bezpiecznej witryny, zwykle trzeba wpisać nazwę użytkownika i hasło.
start learning
username
To enter a secure site, you usually need to enter your username and a password.
kropka (na końcu zdania)
Postaw kropkę na końcu zdania.
start learning
full stop
Put a full stop at the end of the sentence.
kropka (znak dziesiętny)
start learning
point
kropka
Adres mojej strony internetowej to www (kropka) bob (kropka) pl.
start learning
dot
My website address is www dot bob dot pl.
trochę
Nie możesz poczekać trochę dłużej?
start learning
a bit
Can't you wait a bit longer?
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
start learning
a few
I met a few friends.
ogromny
Jej mieszkanie jest ogromne.
start learning
huge
Her flat is huge.
góra czegoś
start learning
mountain of something
obfity (o posiłku), pokaźny (o sumie), znaczny (o rozmiarze)
start learning
abundant (about food), substantial (sum), large (size)
niewielki, maleńki, drobny
start learning
tiny,
szeroki
start learning
wide
olbrzymi, ogromny
Byłeś dla mnie ogromną pomocą.
start learning
enormous
You've been an enormous help to me.
ułamek
To tylko ułamek tego, co będziesz musiał wydać.
start learning
fraction
It's just a fraction of what you will need to spend.
ułamek dziesiętny (np. 0.53)
Nie rozumiem ułamków dziesiętnych.
start learning
decimal (eg. 0.53)
I don't understand decimal fractions.
odsłona internetowa
Liczba odsłon internetowych w tym tygodniu.
start learning
hits
Total hits this week.
sesja (czas przeznaczony na określoną czynność)
Średni czas na sesję.
start learning
session (time spent on an activity)
Average time per session.
Średnia liczba odsłon na sesji.
start learning
The average number of page views per session.
Struktura ruchu według kontynentu.
start learning
Breakdown of traffic by continent.
powtarzać materiał, przeglądać,
Przeglądaj często swój system.
start learning
review
Review your system often.
podkategoria
Następnie podziel je na podkategorie.
start learning
subcategory
Then divide them into subcategories.
skrót (krótsza droga)
Utwórz skrót do plików, które często używasz.
start learning
short-cut (shorter distance)
Create a short-cut to files that you use often.
front, przód
Przechowuj najważniejsze pliki na przodzie obszaru zgłoszenia.
start learning
front,
Keep most important files at the front of the filing area.
urządzenia nadzoru
Czy dużo urządzeń nadzoru używasz w swojej firmie?
start learning
surveillance equipment
Do you use much surveillance equipment in your company?
dowolny, jakikolwiek, którykolwiek/ kilka, parę
W ofertach i prośbach, zazwyczaj używamy kilka, a nie jakiekolwiek.
start learning
any/ some,
In offers and requests, we usually use some, not any.
Czy możesz mi przynieść trochę wody? (prośba)
start learning
Can you bring me some water? (request)
Napijesz się kawy? (Oferta)
start learning
Would you like some coffee? (Offer)
ulotki
Obawiam się, że nie mamy żadnych ulotek tutaj.
start learning
leaflets
I'm afraid we don't have any leaflets here.
przybliżony
Czy jesteś dokładny czy przybliżony?
start learning
approximate
Are you precise or approximate?
Przepraszam nie dosłyszałem tego.
start learning
I'm sorry I did not catch that.
Czy możesz powtórzyć, proszę?
start learning
Can you repeat, please?
Czy ty powiedziałeś...
start learning
Did you say...
Czy masz na myśli...
start learning
Do you mean...
Przepraszam, mogę tylko sprawdzić...
start learning
Sorry, can I just check...
Przepraszam powiedziałeś...
start learning
Sorry- did you say...
około pół miliona
start learning
about half a million
prawie (poniżej ale blisko) tysiąc
start learning
just under a thousand
ponad dwa miliony
start learning
over two million

You must sign in to write a comment