zwroty konwersacyjne 2

 0    30 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
as a rule
As a general rule we don't make any exceptions.
start learning
z reguły
Z reguły nie robimy żadnych wyjątków.
all but
All but the most conservative are in favour of this bill.
start learning
wszyscy poza
Wszyscy, poza tymi najbardziej konserwatywnymi, są za tą ustawą.
to be in favour of
No political party is in favour of legalizing drugs.
start learning
być za czymś
Żadna partia polityczna nie jest za legalizacją narkotyków.
at the same time
Saving water is eco-friendly and economical at the same time.
start learning
jednocześnie, zarazem
Oszczędzanie wody jest przyjazne dla środowiska, a zarazem opłacalne.
nevertheless
Such measures are rather severe, nevertheless they are surely effective.
start learning
niemniej
Takie środki są nieco drastyczne, niemniej z pewnością skuteczne.
basically
Basically, there are two opinions on the topic.
start learning
ogółem, zasadniczo
Zasadniczo istnieją dwie opinie na ten temat.
alternatively
The pill should be dissolved in water, or alternatively, in juice.
start learning
ewentualnie
Tabletka powinna zostać rozpuszczona w wodzie lub, ewentualnie, w soku.
at any rate
The novel was wonderful. I enjoyed it at any rate.
start learning
w każdym razie
Powieść była wspaniała. W każdym razie, mi się bardzo podobała.
at long last
At long last we reached consensus.
start learning
w końcu
W końcu osiągnęliśmy konsensus.
by the way
By the way, what is your opinion on abortion?
start learning
przy okazji, swoją drogą
Swoją drogą, co sądzisz o aborcji?
to be delighted to
I’d be delighted to hear your opinion on the matter.
start learning
z ogromną chęcią
Z ogromną chęcią usłyszę, co masz w tej kwestii do powiedzenia.
to bring sth up
I’d like to bring up the problem of childcare.
start learning
poruszyć kwestię
Chciałbym poruszyć problem opieki nad dziećmi.
at length
The politician spoke of the new bill at length.
start learning
obszernie
Polityk obszernie skomentował nową ustawę.
to give sth a thought
I hadn't given it much thought until now.
start learning
zastanowić się nad czymś
Dotychczas niespecjalnie się nad tym zastanawiałem.
to remind of
This picture reminds me of my childhood.
start learning
przywodzić na myśl, przypominać
Ten obrazek przywodzi mi na myśl moje dzieciństwo.
to judge from
Judging from the article, the children are not well taken care of.
start learning
wnioskować z
Wnioskując z artykułu, można powiedzieć, że niedostatecznie dba się o dzieci.
from what we can see
From what we can see here, he must be very angry.
start learning
na podstawie tego, co widzimy
Na podstawie tego, co widzimy, możemy sądzić, że on jest bardzo zły.
to depict sth
The picture depicts a family.
start learning
przedstawiać
Obrazek przedstawia rodzinę.
to take a closer look
When you take a closer look it turns out he’s not that happy.
start learning
przyjrzeć się czemuś uważnie
Jeśli przyjrzeć się uważnie, okazuje się, że wcale nie jest taki szczęśliwy.
to give a strong idea of
This article gives a strong idea of the problem.
start learning
dobitnie ukazywać
Ten artykuł dobitnie ukazuje problem.
to look at the alternatives
So let's look at the alternatives.
start learning
spojrzeć na inne opcje
Może spójrzmy na inne opcje.
in question
The people in question are rather reluctant to agree with us.
start learning
o którym mówimy
Ludzie, o których mówimy, raczej niechętnie przyznają nam rację.
at hand
The matter at hand is most complicated.
start learning
omawiany obecnie
Omawiana obecnie kwestia jest wielce skomplikowana.
to centre around
The main problem centres around identity issues.
start learning
skupiać się wokół
Główny problem skupia się wokół kwestii tożsamości.
it's my belief
It is my belief that all people should have the right to vote.
start learning
wierzę, że
Wierzę, że wszyscy powinni mieć prawo do głosowania.
for my part
For my part, the idea is very interesting.
start learning
jeśli chodzi o mnie
Jeśli chodzi o mnie, sądzę, że ten pomysł jest bardzo interesujący.
as I see it
As I see it, intelligence is not a matter of solving equations.
start learning
z mojego punktu widzenia
Z mojego punktu widzenia inteligencja nie sprowadza się do rozwiązywania równań.
to mention
I forgot to mention some social factors.
start learning
wspomnieć (w rozmowie)
Zapomniałem wspomnieć o kilku czynnikach społecznych.
I'm of the opinion that
I'm of the opinion that animals deserve the same rights as people.
start learning
jestem zdania, że
Jestem zdania, że zwierzęta zasługują na takie same prawa jak ludzie.
at the present state of affairs
At the present state of affairs, solving the problem seems impossible.
start learning
W obecnym stanie rzeczy
Przy obecnym stanie rzeczy rozwiązanie tego problemu wydaje się niemożliwe.

You must sign in to write a comment