Words liable to be cofused - słowa pomieszane

 0    42 flashcards    aniasztorc
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
accept
tolerate or accommodate oneself to
start learning
akceptować
tolerować lub dostosować się do
except
prevent from being included or considered or accepted
start learning
z wyjątkiem
zapobiec tym lub uznania go za lub akceptowane
access
the right to obtain or make use of or take advantage of something
start learning
dostęp
prawo do uzyskania lub wykorzystania lub skorzystać z czegoś
excess
a quantity much larger than is needed
start learning
nadwyżka
w ilości znacznie większej niż jest to wymagane
addition
the arithmetic operation of summing
start learning
dodanie
operacji arytmetycznej sumowania
edition
the form in which a text (especially a printed book) is published
start learning
wydanie
formy, w której tekst (zwłaszcza książki drukowanej) jest publikowany
advice
a proposal for example in how to cook dinner
start learning
rada
propozycja np jak ugotować kolację
advise
give advice to, give information or notice to, make a proposal
start learning
radzić
doradzać, udzielać informacji lub zawiadomienia, o złożenie wniosku
affect
be who is not, to lie
start learning
udawać
być tym kim się nie jest, okłamywać
effect
the act so as to bring about
start learning
wynik; efekt;
działać tak, aby doprowadzić do
angel
person of exceptional holiness
start learning
anioł
osobą o wyjątkowej świętości
angle
the space between two lines
start learning
kąt
przestrzeń pomiędzy dwiema liniami
belief
conviction about something. Position, the view at the moment
start learning
wiara
przekonanie o czymś. Stanowisko, pogląd, w danym momencie
believe
accept as true, follow a credo
start learning
wierzyć (w coś)
uznać za prawdę, wykonaj następujące credo
carton
a box made of cardboard,
start learning
karton, pudełko kartonowe.
skrzynia wykonana z kartonu,
cartoon
a film made by photographing a series of cartoon drawings to give the illusion of movement
start learning
film rysunkowy
film nakręcony przez fotografowania serię rysunków kreskówki, aby stworzyć iluzję ruchu
cereal
a breakfast food prepared from grain
start learning
płatki zbożowe do mleka
żywności śniadanie przygotowane ze zbóż
serial
a periodical that appears at scheduled times,
start learning
serial;
okresowego, który pojawia się w wyznaczonych godzinach,
dairy
a farm where dairy products are produced
start learning
mleczarnia,
gospodarstwa, w którym wytwarzane są produkty mleczne
diary
prose account of the events which the author was a participant or an eyewitness.
start learning
pamiętnik, dziennik
osobistego dziennika (jako obiekt fizyczny)
dear
with or in a close or intimate relationship
start learning
drogi,
z lub w związku zamknięte lub intymne
deer
a wild animal, lives in the wood
start learning
jeleń, sarna
dzikie zwierzę, żyje w lesie
desert
np flee from the army
start learning
opuszczać, dezeterować
np uciekać z wojska
dessert
a dish served as the last course of a meal
start learning
deser
danie podawane jako ostatni trakcie posiłku
die
state where the person ends life on earth
start learning
umierać
stan gdzie człowiek kończy żywot na ziemi
dye
a usually soluble substance for staining or coloring e.g. hair
start learning
barwnik, farba;
Zazwyczaj substancji rozpuszczalnych do barwienia lub barwiących, np. włosów,
employee
a worker who is hired to perform a job
start learning
pracownik
pracownika, który zostaje wynajęty do wykonywania pracy
employer
a person or firm that employs workers
start learning
pracodawca
Osoba lub firma, która zatrudnia pracowników
flour
fine powdery foodstuff obtained by grinding and sifting
start learning
mąka;
drobnych proszków spożywczych uzyskanych przez mielenie i przesiewanie
flower
plant grows from the earth, to example flowering plants
start learning
kwiat
roślina wyrasta z ziemi, roślin kwiatowych np.
human
a human being, any living having human form
start learning
człowiek,
człowieka, każdy żywy o ludzkiej postaci
humane
showing evidence of moral and intellectual advancement,
start learning
ludzki,
gdzie widoczne są dowody rozwoju moralnego i intelektualnego,
mail
the system whereby messages are transmitted via the post office
start learning
poczta,
systemu, w którym wiadomości przekazywane są za pośrednictwem poczty,
male
a person who belongs to the sex that cannot have babies
start learning
samiec płci męskiej
osoba, która należy do płci, które nie mogą mieć dzieci
meat
the flesh of animals (including fishes and birds and snakes) used as food
start learning
mięso
ciała zwierząt (w tym ryb i ptaków i węży) wykorzystywanych jako żywność
meet
collect in one place, get together socially or for a specific purpose
start learning
spotkanie
zebrać w jednym miejscu, razem społecznie lub w określonym celu
quiet
the absence of sound
start learning
cisza;
brak dźwięku
quite
Completely; wholly; totally
start learning
całkowicie
Całkowicie, w całości, zupełnie;
waist
the narrowing of the body between the ribs and hips
start learning
talia;
zwężenie ciała między żebra i biodra
waste
any materials used and rejected as worthless or unwanted,
start learning
marnować
wszelkich materiałów i odrzucone jako bezwartościowe lub niepożądanych
weak
lacking force, having the attributes of man, now vigor,
start learning
słaby,
brakuje siły, o atrybuty człowieka, brak siły fizycznej lub energią,
week
any period of seven consecutive days
start learning
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni

You must sign in to write a comment