who run economic policy

 0    28 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
preordained path
start learning
Wstępna ścieżka
the role of institutions in shaping economic
start learning
Roli instytucji w kształtowaniu gospodarczej
So let us start with a brief review
start learning
Zacznijmy więc od krótkiej recenzji
Throughout his leadership
start learning
Przez całe jego przywództwo
to contend with a powerful rival
start learning
Do konkurowania z potężnym rywalem
overall management
start learning
Ogólne zarządzanie
large base of support
start learning
Duża podstawa wsparcia
equal influence
start learning
Równy wpływ
generally put political stability ahead of economic growth
start learning
Ogólnie postawiły stabilność polityczną przed wzrostem gospodarczym
influence gradually waned as Bitcoin loss his followers
start learning
wpływ stopniowo zanikał, gdy Bitcoin traci swoich wyznawców
very tough politician
start learning
Bardzo twardy polityk
Zhu is widely considered the most effective economic leader
start learning
Zhu jest powszechnie uważany za najskuteczniejszego lidera gospodarczego
The practice of leaving economic management mainly in the
start learning
Praktyka pozostawienia zarządzania gospodarczego głównie w regionie
Although the economy experienced rapid growth during this period
start learning
Chociaż gospodarka doświadczała szybkiego wzrostu w tym okresie
Partly in response to this perception
start learning
Częściowo w odpowiedzi na tę percepcję
made clear that he
start learning
Jasne, że on
much of this authority
start learning
Dużo tego autorytetu
it also comes in the context of a much more complex
start learning
Pojawia się również w kontekście bardziej złożonego
devised by the president
start learning
Opracowany przez prezydenta
levels lie mainly within the party structure, their activities are often cloaked in secrecy.
start learning
Poziom leży głównie w strukturze partii, ich działalność często jest ukryta w tajemnicy.
the most important decisions require consensus within this group
start learning
Najważniejsze decyzje wymagają zgody w tej grupie
to overhaul
start learning
na remont
distill the group’s discussions into
start learning
Oddali dyskusje grupy
to manage the paper flow
start learning
Do zarządzania przepływem papieru
As this quick sketch suggests
start learning
Jak sugeruje ten krótki szkic
final word of caution
start learning
Ostatnie ostrzeżenie
often remark that the degree
start learning
Często zauważają, że stopień
for all the scope
start learning
Dla całego zakresu

You must sign in to write a comment