The major threats to the modern world

 0    49 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
endless
start learning
nieskończony
major threats
start learning
główne zagrożenia
modern world
start learning
Współczesny świat
environmental issues
start learning
kwestie ochrony środowiska
economic
start learning
ekonomiczny / oszczędny / gospodarczy
demographic
start learning
demograficzny
fears
start learning
Obawy
exhaustion
start learning
wyczerpanie
natural resources
the exhaustion of the earth's natural resources
start learning
bogactwa naturalne
wyczerpanie bogactw naturalnych ziemii
extinction
the extinction of many species
start learning
wyginięcie / wymarcie
wymieranie wielu gatunków
species
start learning
gatunek
destruction
the destruction of the tropical rainforest
start learning
zniszczenie / zagłada
zniszczenie lasów tropikalnych
rainforest
start learning
las deszczowy (tropikalny)
pollution
the polution of air, water and soil
start learning
zanieczyszczenie
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby
soil
start learning
gleba
depletion
the depletion of ozone in the atmosphere
start learning
uszczuplenie
uszczuplenie warstwy ozonowej w atmosferze
greenhouse effect
the greenhouse effect and global warming
start learning
efekt cieplarniany
efekt cieplarniany i globalne ocieplenie
global warming
start learning
globalne ocieplenie
natural disaster
natural disaster related to changes in global climate (floods, droughts)
start learning
klęski żywiołowe
klęski żywiołowe związane ze zmianami klimatu na ziemi (powodzie, susze)
flood
start learning
powódź
drought
start learning
susza
earthquake
earthquakes, hurricanes and volcanic eruptions
start learning
trzęsienie ziemi
trzęsienia ziemi, huragany i erupcje wulkanów
hurricane
start learning
huragan
volcanic eruptions
start learning
wybuchy wulkanów
melting
the melting of the glaciers
start learning
topnienie
topnienie lodowców
glaciers
start learning
lodowce
outbreak
start learning
wybuch / epidemia
incurable disease
outbreaks of new incurable diseases
start learning
choroba nieuleczalna
epidemia nowej nieuleczalnej choroby
the population explosion in poor countries
start learning
eksplozja demograficzna w biednych krajach
drug abuse and alcoholism
start learning
nadużywanie narkotyków i alkoholizm
crime
start learning
zbrodnia / przestępczość
violence
start learning
przemoc
unemployment
start learning
bezrobocie
intolerance
start learning
nietolerancja
racism
intolerance and racism
start learning
rasizm
nietolerancja i rasizm
break-up
the break-up of the traditional family
start learning
rozpad
rozpad tradycyjnej rodziny
military conflicts and wars
start learning
konflikty zbrojne i wojny
islamic fundamentalism
start learning
Fundamentalizm islamski
terrorism and bio-terrorism
start learning
terroryzm i bio-terroryzm
economic gap
the econimic gap between the developed and developing countries
start learning
przepaść gospodarcza (ekonomiczna)
przepaść ekonomiczna pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się
developing countries
start learning
kraje rozwijające się
starvation
start learning
głód / śmierć głodowa
mass population drift
mass population drift from the poor to the richer countries
start learning
masowe przemieszczanie się ludności
masowe przemieszczanie się ludności z biedniejszych do bogatszych krajów
urbanisation
start learning
urbanizacja
computerisation
start learning
komputeryzacja
misuse
the misuse of the medical and scientific achievements (e.g. cloning, nucear power)
start learning
nadużywanie / złe korzytanie
złe korzystanie z medycznych i naukowych osiągnięć (klonowanie, energia nuklearna)
the anonymity of contemporary man
start learning
Anonimowość współczesnego człowieka
scientific achievements
start learning
osiągnięcia naukowe
the tip of the iceberg
start learning
wierzchołek góry lodowej

You must sign in to write a comment