test _semestralny MG

 0    50 flashcards    marpaw33
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Job burn-out is defined as the state of being extremely tired or ill, either physically or mentally, because one has worked too hard and too long.
start learning
Wypalenie zawodowe jest definiowane jako stan bycia bardzo zmęczonym lub chorym, ani fizycznie, ani psychicznie, ponieważ jeden pracował zbyt ciężko i zbyt długo.
More and more people are victims among employees struggling to cope with increased competitiveness.
start learning
Coraz więcej ludzi to ofiary wśród pracowników usiłujących poradzić sobie ze wzrostem konkurencyjności.
The middle-ages are particularly vulnerable to the job burn-out, because they are under constant stress, and they work too hard for too long.
start learning
Osoby w średnim wieku są szczególnie narażeni na wypalenie zawodowe, ponieważ są oni w ciągłym stresie, a oni pracują ciężko przez zbyt długi czas.
Sometimes, some people that although they pull their weight, they are not rewarded properly and don't receive the gratitude from their boss.
start learning
Czasami, niektóre osoby, które mimo, że przykładają się do pracy, nie są nagradzani prawidłowo i nie otrzymują wdzięczności od ich szefa.
daredevil
start learning
śmiałek
high-senstion seeker
start learning
poszukiwacz mocnych wrażeń
live wire
start learning
żywe srebro
trait
start learning
cech
as well as
start learning
jak również
willingness
start learning
chęć, wola
in order to
start learning
aby
thrills
start learning
dreszcze
to be keen on
start learning
być chętnym do
lif and limb
start learning
ryzykować życiem i zdrowiem
lack
start learning
brak
inhibition
start learning
zahamowanie
transgressive
start learning
przestepczy, awanturniczy
susceptibility
start learning
podatność
restlessness
start learning
nerwowość, niecierpliwośc
the mundane
start learning
to, co przyziemne, prozaiczne
all in all
start learning
podsumowując
to relocate
start learning
przemieszczać sie
addiction
start learning
uzależnienie
to be likely to do sth
start learning
mieć duże szanse coś zrobić
to engage in sth
start learning
zajmowaś się czymś
to display
start learning
okazywać, wykazywać
by means of
start learning
przy pomocy
solving
start learning
rozwiązanie
A healthy diet is the cornerstone of our well-being
start learning
Zdrowa dieta jest podstawą naszego dobrobytu
Healthy eating means eating a variety of foods that give you the nutrients you need to maintain your health, feel good, and have energy
start learning
Zdrowe odżywianie oznacza jedzenia różnorodnych pokarmów, które dają składniki odżywcze potrzebne do zachowania zdrowia, czuje się dobrze i mieć energię
These nutrients include protein, carbohydrates, fat, water, vitamins, and minerals.
start learning
Te składniki to białka, węglowodanów, tłuszczów, wody, witamin i minerałów
Nutrition is important for everyone
start learning
Odżywianie jest ważne dla każdego
When combined with being physically active and maintaining a healthy weight, eating well is an excellent way to help your body stay strong and healthy.
start learning
W połączeniu z aktywności fizycznej i utrzymanie prawidłowej wagi ciała, jedzenia i jest doskonałym sposobem, aby pomóc ciału były mocne i zdrowe.
It helps prevent heart disease, stroke, circulatory disorders, diabetes, blood pressure, obesity and even certain types of cancer
start learning
Pomaga zapobiegać chorobom serca, udar mózgu, zaburzenia krążenia, cukrzyca, ciśnienie krwi, otyłość, a nawet niektórych rodzajów raka
We should be choose healthy products such as lean meat, fish, fresh fruit and vegetables, and avoid chips, cookies, pies, sweets, hot-dogs etc.
start learning
Powinniśmy wybierać zdrowe produkty, takie jak chude mięso, ryby, świeże owoce i warzywa, i uniknąć chipsy, ciasteczka, ciasta, słodycze, hot-dogi itp.
A well- balanced died helps us keep healthy but it must be combined with some regular physical activities such as walking, jogging, cycling or swimming
start learning
wyważonydieta pomaga nam zachować zdrowie, ale musi to być połączone z niektórych regularne aktywności fizycznej, takich jak chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy pływanie
At the same time we should take care of our psychological health
start learning
Jednocześnie należy zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
Summing up, the recipe for good health is simple: less unhealthy food, more exercise, less stress, more joys and fewer sorrows.
start learning
Podsumowując, przepis na dobre zdrowie jest prosta: mniej niezdrowe jedzenie, więcej ćwiczeń, mniej stresu, więcej radości i mniej cierpienia
High sensation seeker are keen on doing exciting physical activities that may pose a danger to life and limb.
start learning
Poszukiwacze mocnych wrażeń są chętni do robienia ciekawych aktywności fizycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia
Sensation seeking may be expressed, first of all, by a need for thrills and adventures
start learning
Poszukiwanie wrażeń może być wyrażone przede wszystkim przez potrzeby dreszczy i przygód
Secondly, experience seeking – the need to pursue the unfamiliar, meet new people, or to travel.
start learning
Po drugie, doświadczenie poszukiwania - trzeba dążyć w nieznane, poznać nowych ludzi, lub podróżować.
Thirdly, a sensation seeker is often characterized by a lack of inhabitation, that is passion for activities they cannot and love of transgressive behavior
start learning
. Po trzecie, osoba poszukująca wrażeń często charakteryzuje się brakiem stałego miejsca zamieszkania, to jest pasja do sportu, przestępczego lub awanturniczego zachowania.
Finally, this personality trait is associated with a susceptibility to boredom, which leads to restlessness and intolerance of the mundane.
start learning
Wreszcie, ta cecha osobowości jest związane z podatnością na nudę, która prowadzi do niepokoju i nietolerancji tego co przyziemne.
All in all, high- sensation seekers are willing to travel and relocate, may by susceptible to addictions, are likely to engage in risk behavior; they display less anxiety and may evaluate a particular situation as less risky than it actually is.
start learning
W sumie, poszukujących wysokiej uczucie chcą podróżować i przeprowadzki, może by podatne na uzależnienia, są skłonni do ryzykownych zachowań; wykazują one mniej niepokoju i może ocenić konkretną sytuację jako mniej ryzykowne niż jest w rzeczywistości.
easygoing
start learning
wyluzowany, spokojny
cautious
start learning
ostrożny
trustworthy
start learning
godny zaufania
compassionate
start learning
pełen współczucia
dependable
start learning
godny zaufania, niezawodny
responsible
start learning
odpowiedzialna

You must sign in to write a comment