Szkoła poziom podstawowy

 0    114 flashcards    julkalewik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
przedmioty humanistyczne
start learning
Humanities
matematyka
start learning
Maths
informatyka
start learning
information technology (IT)
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education (PE)
fizyka
start learning
Physics
religia
start learning
religious education (RE)
przedmioty ścisłe
start learning
science
wiedza o społeczeństwie
start learning
social studies
przedmiot szkolny
start learning
a subject
program nauczania przedmiotu
start learning
syllabus
plan lekcji
start learning
timetable/schedule
przeprowadzać eksperymenty
start learning
carry out experiments
wykonywać ćwiczenia z gramatyki i słownictwa
start learning
do grammar and vocabulary exercises
badać owady pod miskroskopem
start learning
examine insects under the microscope
lekcja
start learning
a lesson
nuda lekcja
start learning
boring lesson
ciekawa lekcja
start learning
engaging lesson
praktyczna lekcja
start learning
practical lesson
przydatna lekcja
start learning
useful lesson
zapamiętywać daty
start learning
memorise dates
grać w piłkę ręczną
start learning
play handball
czytać mapy
start learning
read maps
szkicować
start learning
sketch
rozwiązywać zadania
start learning
solve problems
studiować prawa człowieka i politykę
start learning
to study human rights and politics
używać substancji chemicznych
start learning
use chemical solutions
używać mikroskopów
start learning
use microscopes
używać specjalistycznych sprzętów
start learning
use special equipment
pracować w grupach
start learning
work in groups
pracować w parach
start learning
work in pairs
bufet, stołówka
start learning
cafeteria/canteen
klasa
start learning
classroom
sala komputerowa
start learning
computer room
ławka
start learning
desk
siedzieć w ławce
start learning
sit at your desk
sala gimnatyczna
start learning
gym
gabinet dyrektora
start learning
head teacher's office
laboratorium
start learning
a lab
szafka
start learning
locker
boisko, dziedziniec
start learning
playground
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
nieobecność
start learning
absence
apel
start learning
assembly
uczęszczać
uczestniczyć na lekcję/na kurs
start learning
attend
attend a class/a course
obecność
start learning
attendance
być nie obecnym (na czymś)
start learning
be absent (from sth)
być obecnym
start learning
be present
przerwa
start learning
break
znęcać się nad kimś
start learning
to bully sb
prześladowanie, znęcanie
start learning
bullying
kolega z klasy
start learning
a classmate
koncentrować się
start learning
concentrate
przygotowywać projekt
start learning
do project work
przestać chodzić do szkoły
start learning
drop out of school
egzamin
start learning
an exam
sciagać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
zdać egzamin dobrze/źle
start learning
do well/badly in an exam
egamin wstępny
start learning
entrance exam
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
powtarzać egzamin
start learning
retake an exam
dopasować się
start learning
fit in
dostać się na uczelnie
start learning
get into university
wykonywać prezentację
start learning
give a presentation
ocena
start learning
mark/grade
dostawać ocenę
start learning
get a mark
stawiać ocenę
start learning
give a mark
absolwent
start learning
a graduate
konczyć uniwesytet
start learning
graduate from a university
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
odrabuać prace dokową
start learning
do homework
otrzymać parcę domową
start learning
get homework
zadawać pracę domową
start learning
to set homework
uczyć się czegoś na pamieć
start learning
learn sth by heart
ukończyć szkołę
start learning
leave school
robić notatki
start learning
to makr notes
robić postęp
start learning
make progress
zeszyt
start learning
a notebook
wywiadówka
start learning
parent’s evening
dziennik
start learning
register
powtarzać materiał
start learning
to revise
świadectwo
start learning
certificate
opuszczać lekcję
start learning
skip a class
uczeń/uczennica
start learning
student /pupil
semestr letni
start learning
summer term
semestr zimowy
start learning
winter term
sprawdzian
start learning
test
podręcznik
start learning
a textbook/coursebook
mundurek szkolny
start learning
uniform
lekcja baletu
start learning
ballet classes
chór
start learning
a choir
robić kurs żeglarski
start learning
do a sailing course
pracować społecznie
start learning
do voluntary work
chodzić na kurs językowy
start learning
take/do a language course
klub teatralny
start learning
drama club
jeździć na wycieczki
start learning
go on trips
uczyć się gry na instrumencie
start learning
learn an instrument
organizować imprezy charytatywne
start learning
organize charity events
grać w zespole muzycznym
start learning
play in a band
uprawiać sport
start learning
practise/do a sport
sztuka mięsa
start learning
joint of meat
cukier w kostkach
start learning
a lump of suger
worek z węglem
start learning
a sack of coal
blok papieru
start learning
a pad of typing paper

You must sign in to write a comment