#szkoła podstawa

 0    100 flashcards    madzix164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
przedsiębiorczość
start learning
business studies
chemia
start learning
chemistry
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
information technology (IT)
matematyka
start learning
maths/mathematics
muzyka
start learning
music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
physics
religia
start learning
religious education (RE)
przedmioty ścisłe
start learning
science
wos
start learning
social studies
przedmiot szkolny
start learning
subject
program nauczania przedmiotu
start learning
syllabus
plan lekcji
start learning
timetable/schedule
przeprowadzać eksperymenty
start learning
carry out experiments
wykonywać ćwiczenia z gramatyki i słownictwa
start learning
do grammar and vocabulary exercises
badać owady pod mikroskopem
start learning
examine insects under the microscope
nudna lekcja
start learning
boring lesson
ciekawa lekcja
start learning
engaging lesson
praktyczna lekcja
start learning
practical lesson
przydatna lekcja
start learning
useful lesson
zapamiętywać daty
start learning
memorise dates
grać w piłkę ręczną
start learning
play handball
czytać mapy
start learning
read maps
szkicować
start learning
sketch
rozwiązywać zadania
start learning
solve problems
studiować prawa człowieka i politykę
start learning
study human rights and politics
używać substancji chemicznych
start learning
use chemical solutions
używać mikroskopów
start learning
use microscopes
używać specjalistycznego sprzętu
start learning
use special equipment
pracować w grupach
start learning
work in groups
pracować w parach
start learning
work in pairs
stołówka
start learning
canteen/cafeteria
sala lekcyjna
start learning
classroom
sala komputerowa
start learning
computer room
siedzieć w ławce
start learning
sit at your desk
sala gimnastyczna
start learning
gym
gabinet dyrektora
start learning
head teacher's office
laboratorium
start learning
lab
biblioteka
start learning
library
szafka
start learning
locker
dziedziniec, boisko
start learning
playground
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
nieobecność
start learning
absence
apel
start learning
assembly
uczęszczać (na lekcję/na kurs)
start learning
attend (a lesson /a course)
obecność
start learning
attendance
być nieobecnym (na czymś)
start learning
be absent (from something)
być obecnym
start learning
be present
przerwa
start learning
break
znęcać się nad kimś
start learning
bully sb
znęcanie
start learning
bullying
kolega/koleżanka z klasy
start learning
classmate
koncentrować się
start learning
concentrate
przygotowywać projekt
start learning
do project work
przestać chodzić do szkoły/na kurs
start learning
drop out of school/a course
egzamin
start learning
exam/examination
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
zdać dobrze/źle egzamin
start learning
do well/badly in an exam
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
powtarzać egzamin
start learning
retake an exam
przystępować do egzaminu
start learning
take an exam
dopracować się
start learning
fit in
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
wykonywać prezentację
start learning
give a presentation
ocena
start learning
mark/grade
dostawać ocenę
start learning
get a mark
stawiać ocenę
start learning
give a grade
absolwent/absolwentka
start learning
graduate
kończyć (szkołę/uniwersytet)
start learning
graduate from (school / university)
dyrektor
start learning
head teacher
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
zadawać pracę domową
start learning
set homework
otrzymywać pracę domową
start learning
get homework
uczyć się czegoś na pamięć
start learning
learn something by heart
ukończyć szkołę
start learning
leave school
robić notatki
start learning
make notes
robić postęp
start learning
make progress
zeszyt
start learning
notebook
wywiadówka
start learning
parent's evening
dziennik
start learning
register
powtarzać (materiał)
start learning
revise
świadectwo (szkolne)
start learning
certificate (school)
opuszczać lekcję
start learning
skip a class
uczeń/uczennica
start learning
student/pupil
semestr letni
start learning
summer term
semestr zimowy
start learning
winter term
sprawdzian
start learning
test
podręcznik
start learning
textbook/coursebook
mundurek szkolny
start learning
uniform

You must sign in to write a comment