STRONA 4 SEASON 4

 0    51 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tom has a very pleasant voice.
start learning
Tom ma bardzo przyjemny głos.
What she did, it was really bad.
start learning
To co ona zrobiła, było naprawdę złe.
I told them, not to come.
start learning
Powiedziałem im, żeby nie przychodzili.
Tom didn’t benefit, from this change.
start learning
Tom nie skorzystał z tej zamiany.
I want to possess power, more than anything else.
start learning
Chcę posiąść władze bardziej niż cokolwiek innego.
We have a dog, its name is Rocky.
start learning
My mamy psa, jego imie jest Rocky.
The owners of the shop, decided to hire more people.
start learning
Właściciele sklepu postanowili zatrudnić więcej ludzi.
You sold your car a month ago.
start learning
Sprzedałeś samochód miesiąc temu.
I don’t possess any valuables.
start learning
Nie posiadam żadnych kosztowności.
If your mobile phone is broken, they will lend you theirs.
start learning
Jeśli twuj telefon komórkowy jest uszkodzony oni ci pożyczą swuj.
She would rather go alone.
start learning
Ona wolałaby raczej iść sama.
They rinsed their cups, and set it in the dish drainer.
start learning
Oni opłukali swoje kubki i ustawili je w suszarce do naczyń.
Could she wait, a little while?
start learning
Czy mogłaby ona poczekać chwilę?
We couldn’t go to the party, although we wanted to go very much.
start learning
Nie mogliśmy wybrać się na imprezę, chociaż chcieliśmy iść bardzo.
What do we mean?
start learning
Co my mamy na myśli?
Whoever it was, must have been scared off.
start learning
Ktokolwiek to był, musiał być wystraszony.
We felt both, excited and nervous on the way to the airport.
start learning
My czuliśmy zarówno podekscytowanie i zdenerwowanie w drodze na lotnisko.
He looks a little upset.
start learning
On wygląda trochę na zdenerwowanego.
She should come forward.
start learning
Ona powinna wystąpić naprzud
Give me a call, and we’ll have a chat.
start learning
Zadzwoń do mnie i sobie pogadamy.
Does Tom want to lead, the staff meeting this week.?
start learning
Czy Tom chce poprowadzić zebranie pracowników w tym tygodniu.?
You’re the proud owner, of six dogs.
start learning
Jesteś dumnym właścicielem sześciu psów.
It was too good to be true.
start learning
To było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe.
We don’t know, how to do this stuff
start learning
My nie wiemy jak zrobić tą rzecz
They will lead our team, to victory.
start learning
Oni poprowadzą nasz zespół do zwycięstwa.
He knows most details already.
start learning
On zna większość szczegółów już.
You need to have, another talk about this.
start learning
Musisz mieć następną rozmowę o tym
This knife is blunt
start learning
Ten nóż jest tępy
I raised my feet, off the floor.
start learning
Uniosłem stopy z podłogi.
I’ll tell him, one more thing.
start learning
Powiem mu jeszcze jedną rzecz.
You’ll rinse vegetables
start learning
Ty opłuczesz warzywa
Tom thought, is best to change the topic.
start learning
Tom pomyślał, jest najlepiej zmienić temat.
The voice at the other end, was excited.
start learning
Głos na drugim końcu był podekscytowany.
You often ask, about him.
start learning
Często pytasz o niego.
Tom has an unusual sense of humour.
start learning
Tom ma niezwykłe poczucie humoru.
She was just sitting, and talking about the weather.
start learning
Ona po prostu usiadła i rozmawia o pogodzie.
They spent a large amount of time fixing it.
start learning
Oni spędzili dużą ilość czasu naprawiając to
Is Tom at home? No, he’s still at work.
start learning
Czy jest Tom w domu? Nie, on jest jeszcze w pracy.
The directions your mother gave me, were very clear.
start learning
Wskasuwki kture twoja matka dała mi były bardzo jasne.
I am very accurate, with my calculations.
start learning
Jestem bardzo dokładny z moich obliczeń.
He can’t control his emotions.
start learning
On nie umie kontrolować swoich emocji.
It’s not accurate description
start learning
To nie jest dokładny opis
She wasn’t expecting anybody else to be there.
start learning
Ona nie spodziewała się kogoś jeszcze że tam będzie.
There’s a lot of stuff, this report is missing.
start learning
Jest wiele rzeczy w tym raporcie brakujących.
He correctly predicted their reaction.
start learning
On prawidłowo przewidział ich reakcję.
It was a perfect subject for an article.
start learning
To był doskonały temat na artykuł.
They know, practical experience is more important than knowledge.
start learning
Oni wiedzą, praktyczne doświadczenie jest ważniejsze od wiedzy.
Does she often think about them?
start learning
Czy ona często myśli o nich?
Did they have an appointment with you?
start learning
Czy oni byli umuwieni z tobą?
I know, practical experience is more important than knowledge.
start learning
Ja wiem, praktyczne doświadczenie jest ważniejsze od wiedzy.
razor blade
start learning
razor blade in English
żyletka

You must sign in to write a comment