Speak-Up_Advanced- 1

 0    276 flashcards    cosmos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak długo tu czekasz?
start learning
How long have you been waiting?
Nie wydajesz się być sobą.
start learning
You do not seem like yourself.
Nudzić się
Zaczynałem się ostatnio naprawdę nudzić w biurze.
start learning
Sick of,
I have been getting really sick of at the office lately.
Przytłaczać
Ta zła pogoda przytłacza mnie.
start learning
Get me down,
This bad weather is getting me down.
Chęć na zmianę
I just have itchy feet.
start learning
Itchy feet,
Po prostu mam ochotę na zmianę.
trochę
Robię się trochę zdenerwowany w pracy.
start learning
kind of,
I'm have been getting kind of angry at work.
irytować
Nie wiem dlaczego ale Jan mnie irytuje.
start learning
getting under the skin,
I don't know why but John really gets under my skin.
niedoceniać
Zostawiłam męża ponieważ mnie nie doceniał.
start learning
taken for granted,
I left my husband because he took me for granted.
ocena
Mam oceny z moim szefem prawie co tydzień.
start learning
appraisal,
I have been having appraisals with my manager almost every week.
ciężar
start learning
burden
wnosić
Poczuję ciężar wnosząć do sprawy ten temat.
start learning
bring up,
I will feel like a burden bringing up this subject to the case.
Utknąć w rutynie
Skończyłem z Karen, ponieważ utknęliśmy w rutynie.
start learning
Stuck in a rut,
I ended with Karen because we were stuck in a rut.
Wiele
start learning
plenty,
Nie odbierz mnie źle, ale
start learning
Don't get me wrong, but
kontynuować
start learning
pursue
Jak to się stało że szukasz nowej pracy?
start learning
How come you are after a new job?
Z mojego punktu widzenia
start learning
From where I'm standing,
Przestarzały
start learning
outdated
Jest raczej zimno więc załóż płaszcz.
start learning
It's rather cold so put on a coat.
Zrobić coś,
Zrób coś z tym CV, a ja przyjdę i zerknę na nie.
start learning
Crack on,
You crack on with the CV and I'll come and have a look in a bit.
pomóc
start learning
help uot,
przechwalać się
Nie jestem zbyt dobry w przechwalaniu się swoimi umiejętnościami.
start learning
boast,
I'm not very good at boasting about my skils.
Skreślić zły pomysł
Wykreśl ten paragraf zastąpię go czymś innym.
start learning
Scrap
Scrap that paragraph, I will replace it with something else.
Wysokie kwalifikacje
Kiery zobaczyłem jego wysokie kwalifikacje wiedziałem że jest odpowiednim człowiekiem na to stanowisko.
start learning
Credentials
When I saw his credentials, I knew he was the right man for the position.
Właściwie zapomniałem o tym.
start learning
I have Actually forgotten about it.
Jestem żonaty od ośmiu lat.
start learning
I hvae been married for eight years.
Odnośnie Twojego pytania czy znam jakikolwiek język obcy, to mówię płynnie po angielsku.
start learning
Regarding your question, whether I know any foreign languages, I do speak English fluently.
Czy możesz rozwinąć się na temat twoich doświadczeń jako ilustrator?
start learning
Can you expand on your experience as an illustrator?
zaangażować się w projekt
start learning
commit to a project
pakiet medyczny
start learning
health care package
cieniutki
start learning
tenuous
zachęta
start learning
encouragement
mądrala
start learning
smartass
zwięzły
start learning
succinct
Totalnie zawstydzające
Mój błąd był totalnie zawstydzający.
start learning
mortifying,
My mistake was mortifying.
oczywiście
Oczywiście on nie dostał pracy.
start learning
needless to say,
Needless to say he didn't get the job.
nudny
On jest nudny.
start learning
bland,
he is bland
chwycić
Czy mam czas aby chwycić kawę przed spotkaniem?
start learning
grab,
Do I have time to grab a coffee before the meeting?
zatrudniony zarobkowo
start learning
gainfully employed
oszałamiający
start learning
stunning
wskazówka
start learning
hint
osobliwy
start learning
peculiar
kokieteryjny
start learning
skittish
sztywny
start learning
stiff
napięcie
start learning
tension
bać się
start learning
dreaded
opowiedzieć o pomyśle
start learning
pitch the idea
biegać na posyłki
start learning
run errands
To bardzo przyjemny budynek do pracy.
start learning
It is a very pleasant building to work in.
uważnie
Przeczytałem twoje CV bardzo uważnie.
start learning
Thoroughly
I read your CV thoroughly.
Tam jest ścisły zakaz palenia w obrębie budynku.
start learning
There is a strict no smoking policy within the building.
zapał
Tania straciła zapał do pracy.
start learning
zest,
Tanya lose her zest for work.
Raport będzie gotowy w ciągu godziny
start learning
The report will be ready within an hour.
Trenujemy Cię abyś był pewny siebie
start learning
We train you up, so to be confident on your own.
z wyższej półki
start learning
upmarket
wypróbować
Ona chce abyś wypróbował restaurację w Grinwejl.
start learning
try out
She wants you to try out a restaurnt in Greenvale.
szykowny
To wygląda wystarczająco szykowanie dla Sary.
start learning
posh,
It certainly looks posh enough for Sarah.
Poczekać
Czy możesz chwilę poczekać?
start learning
Hang on,
Can you hang on a second?
Sprawdzić
Muszę sprawdzić tą nową chińską restaurację.
start learning
Try out,
I need to try out this new Chinise restaurant.
okazało się
Myśleliśmy, że on był Amerykaninem, ale okazało się, że on był z Australii.
start learning
turned out,
We thought he was an American, but it turned out he was from Australia.
Zaprzestać
Powinieneś przestać palić.
start learning
Give up,
You should give up smoking.
Zjeść
Zjedz twój szpinak.
start learning
Eat up
Eat up your spinach.
Jeść bez apetytu
Ona była tak zmęczona że jadła bez apetytu.
start learning
Pick at,
She was so tired that she picket at the food.
kaloryczny
start learning
caloric
przełknąć
start learning
gulp down
ugasić pragnienie
start learning
quench one's thirst
dziczyzna
start learning
venison
spóźniać się
skontaktuję się z Sarą aby powiedzieć jej że się spóźniamy.
start learning
running late,
I will get in touch with Sarach to say we're running late.
Znaleźć rozwiązanie
Potrzebuję kogoś kto pomoże rozwiązać mi problem z komputerem.
start learning
Sort out,
I need comebody to help me sort out my computer problems.
wyczerpany
Potrzebuje kawy jestem totalnie wyczerpany.
start learning
run-down,
I need some coffee, i'm run-down.
Irytować mimo woli
Moja siostra jest dobrą osobą, ale ona mnie irytuje, ilekroć ją widzę.
start learning
wind up,
My sister is a good person, but she winds me up whenever I see her.
sprawdzać
Jeżeli masz wątpliwości zawsze sprawdź w słowniku.
start learning
look up,
If you have any doubds, always look it up in a dictionary.
Wpaść na kogoś coś
Kejt wpadła na starego przyjaciela w chińskiej restauracji.
start learning
run into,
Kate run into an old friend of hers at Chinise restaurant.
Mam nadzieję że nasze ścieżki się jeszcze skrzyżują.
start learning
I hope our paths cross again.
wypić jednego na drogę
start learning
have one for the road
być na rozdrożu
start learning
be at a crossroads
podróże poszerzają horyzonty
start learning
Travel broadens the mind kogoś
oszukać kogoś
start learning
take somebody for a ride
zacząć podróż
start learning
hit the road
wpływ
start learning
liverage
lombard
start learning
pawnshop
brzemię
start learning
burden
wściekły
start learning
fuming
wykonany
start learning
viable
zaraz wrócę
start learning
I'll be right back
następnie
Więc masz ochotę na zupę pomidorową następnie stek z frytkami.
start learning
followed
So you would like tomato soup followed by the steak with chips.
odrobina
start learning
scoop of
pojawić się
nawet jeśli Kejt była zaproszona na obiad nigdy się nie pojawiła.
start learning
turn up,
Even though Kate was invited to the dinner, she never turned up.
menu nie było całkowicie właściwe pod tym względem.
start learning
the menu was not entirely appropriate in this respect.
Piszę aby wyrazić moje niezadowolenie z serwisu w Pańskiej restauracji.
start learning
I am writing to express my dissatisfaction with the service in your restaurant.
Myślę, że moja ogólna rekomendacja jest całkiem bezpośrednia.
start learning
I think my general recommendation is quite straightforward.
Przede wszystkim, ponieważ kierownik restauracji jest jej kuzynem.
start learning
Since the restaurant manager is her cousin after all.
protekcjonalny
start learning
patronising
przewidywalna przyszłość
start learning
foreseeable future
Uchylanie sie od podatków jest nielegalne w tym kraju.
start learning
Tax evasion is illegal in this country.
stąd
start learning
hence
rozbieżność
start learning
discrepancy
pomyłka
start learning
lapse
szturchnąć
start learning
poke
pamięć
start learning
recall
rozbić sie
start learning
crash out
dogłębny
start learning
profound
walka
start learning
struggle
pobudzony
start learning
agitated
śpiewać
start learning
chant
śpiwór
start learning
sleeping bag
przybory toaletowe
start learning
Toiletries
zwariowany
jesteś trochę zwariowana.
start learning
bonkers,
You are a bit bonkers.
daj spokój
start learning
come off it.
Nie uwierzysz co mi się przydarzyło tamtego dnia
start learning
You wouldn't believe what happened to me the other day.
wiązka
start learning
bunch
wykorzystać
start learning
exploit
losowy
start learning
random
przeżyć
start learning
relive
świrować
start learning
freak uot
odrębny
start learning
distinct
upadek
start learning
decline
zachować
start learning
retain
starość
start learning
senility
Jak mogę się od tego uwolnić?
start learning
How can I get out of it?
Opóźniam się z pracą.
start learning
I'm getting behind with work.
oszałamiający
start learning
stunning
plemię
start learning
tribe
zbłądzić
start learning
wander
wyroby
start learning
wares
sporny
Książka ukazała kilka całkiem sprzecznych kwestii.
start learning
contentious
The Book raises some quite contentious issues.
sedno sprawy
Co właściwie jest sednem sprawy Twojego argumentu?
start learning
crux,
What is exactly the crux of your argument?
Wybitny
Powitajmy wybitnego psychologa, doktora Łajt.
start learning
eminent,
Welcome the eminent psychologist Doctor White
przewidywać
Nie mogę przewidzieć jak proces faktycznie zadziała.
start learning
envisage,
I can't envisage how the process would actually work.
bzdura
start learning
basket case
istotny
start learning
relevant
szyk
start learning
array
nadejście
start learning
advent
wykonalny
start learning
feasible
przenieść
start learning
convey
bardzo ważny
start learning
vital
jedynie
start learning
merely
zbędny
start learning
redundant
równy rangą lub wiekiem
start learning
peer
świnka morska
start learning
guinea-pig
zmusić
start learning
pin down
prawie
Mieszkanie jest prawie w centrum.
start learning
sort of,
the apartment is sort of in the town center.
dodatek
Dostaniesz również dodatek na przeprowadzkę.
start learning
allowance,
You will also get a relocation allowance.
Tam będzie dwudziestu nowych pracowników którymi trzeba zarządzić.
start learning
There will be twenty new employees to take chaege of...
ogólny
start learning
vague
w przybliżeniu
W przybliżeniu 70 procent populacji nigdy się nie przeprowadza.
start learning
roughly'
Rouhgly 70 per cent of the population never relocate.
wyznaczyć
Chciałem wyznaczyć Helene na kierownika, ale ona zrezygnowała.
start learning
appoint,
I wanted to appoint Helen as the manager but she resigneg.
radzić sobie
Nie jestem pewien czy Kejt poradzi sobie z tym problemem.
start learning
cope
I'm not sure if Kate will cope with that problem.
mieszkanie
start learning
condo
forteca
start learning
fortress
obojętność
start learning
indifference
miejsce pobytu
start learning
whereabouts
odnowić
start learning
refubrish
przerobić
Muszę kogoś nająć aby przerobił moje mieszkanie
start learning
do up,
I have to get somebody to do up my apartment.
wtrącać się
Dlaczego zawsze musisz wtrącać się do mojego prywatnego życia?
start learning
pry in to,
Why do you always have to pry in to my personal life?
domator
Mój brat jest domatorem.
start learning
indoorsy,
My brother is an indoorsy person.
zrozumieć
Nikt nie może zrozumieć dlaczego ktoś zrobił Cię za to odpowiedzialnym.
start learning
make out,
Nobody can make out why you have been put in charge here.
zagracony
start learning
cluttered
zwarty
start learning
compact
pomieszczenie gospodarcze/magazynek
start learning
utility room
Wyniki Betty nie były nawet bliskie wynikom Bila.
start learning
Betty's results were not nearly as good as Bil's.
Karl nie jest ani trochę tak przyjacielski jak jego brat.
start learning
Karl is nowhere near as friendly as his brother.
Pani Halłej była zawiedziona że tak niewielu, tylko czterech gości przyszło na jej przyjęcie.
start learning
Mrs Hallway was disappointed that as few as four guests came to her party.
Apartament w Paryżu jest najdroższy.
start learning
Apartment in Paris is by far the most expensive.
osad wapienny
start learning
limescale
wybielić
Musiałem wybielić prysznic bo był spleśniały
start learning
bleach,
I had to bleach the shower as it was mouldy.
pleśń
start learning
mold
To coś
start learning
thingamajig
Odkurzanie zajmie mi około 30 minut lub coś koło tego.
start learning
Vacuuming will take roughly30 minutes or so.
Czy będziesz miał odwagę, by zadać pytanie?
start learning
Will you have the guts to pop the question?
On zdecyduje do końca dnia.
start learning
He will decide by the end of the day.
rozpocząć
Egzamin rozpoczyna się o 11:00.
start learning
commence,
The exam commences at 11:00.
hamować
Nie zamierzamy hamować swojego entuzjazmu.
start learning
curb,
We aren't going to curb our enthusiasm.
napięcie
start learning
tense
nękać
start learning
harass
ciężka próba
start learning
ordeal
ołtarz
start learning
altar
rozpraszać
Hałas rozproszył mnie i nie byłem w stanie się skupić.
start learning
put off
The noise put me off and I wasn't able to focus.
oszczędzać
Jego dziewczyna starała się oszczędzać pieniądze na przyjęcie weselne.
start learning
put aside,
His girlfriendwas trying to put aside some money for wedding reception.
denerwujący
On uznał pomysł przejścia na emeryturę za raczej denerwujący.
start learning
off-putting,
He found the idea of retirement rather off-putting.
odłożyć
Zdecydowałem aby odłożyć spotkanie.
start learning
put off
I've decided to put off the meeting.
Zasugerować
Czy mogę zasugerować jeszcze jeden pomysł?
start learning
put forward
Could I put forward one more idea?
oszukać
start learning
deceive
nabrać
Nie mogę uwierzyć że ona nabierała mnie przez cały czas.
start learning
put on
I can't beleive she has been putting me on the entire time.
wyjaśnić
Doktor wyjaśnił bladość pacjenta jego ostatnią chorobą.
start learning
put down to,
The doctor put patient's paleness down to his recent illness.
przełożyć
Zdecydowałem aby przełożyć spotkanie.
start learning
put off,
I've decided to put off the meeting.
Włączyć
Włącz proszę coś weselszego.
start learning
put on,
Put on something more cheerful please.
zaangażowany
start learning
engaged to
poświęcić
start learning
devote
zaległy podatek,
start learning
outstanding tax
pochmurny
start learning
outcast
chodnik
start learning
pavement
lokal
start learning
premises
odpuścić
start learning
slack off
napięcie
start learning
tension
przewracać się
Drzewo zaraz się przewróci.
start learning
topple
The tree is going to topple.
zepsuć nastrój
Ona zepsuła nastrój na przyjęciu opowiadając kiepskie dowcipy.
start learning
Put a damper on,
She put a dumper on the party saying bad jokes.
skrzypieć
start learning
creak
kaucja
start learning
deposit
wiercić
start learning
drill
materac
start learning
futon
smar
start learning
grease
obcęgi
start learning
pincers
zarośla
start learning
scrub
ocet
start learning
vinegar
klucz
start learning
wrench
facet
start learning
bloke
wzmacniać
To świetna okazja, która wzmocni Twoją pozycje w przyszłości.
start learning
enhance,
It is a great opportunity that will enhance your position in the future.
Iskrzyć pomiędzy
start learning
Spark in between
uprzednio
start learning
beforehand
odważyć na powiedzenie
start learning
dare to say
wpaść
start learning
drop by
okropnie zawieść
start learning
fail miserably
przekazać
start learning
pass on
furia
start learning
tantrum
zaniepokojony o
start learning
anxious about
chełpić się
start learning
boastful about
chwalić się
Chwalenie się swoimi wynikami jest uznawane za niegrzeczność przez wielu ludzi.
start learning
brag about,
Bragging about your achievements is considered rude by many people.
zakłopotany
Jego przyjaciel był zakłopotany jego zachowaniem.
start learning
perplexed with
His friend was perplexed with his behavior.
Spotkam się z Tobą kiedy będziesz gotowy.
start learning
I will meet with you when you are ready.
On zadzwoni do ciebie jak tylko zdobędzie Twój numer.
start learning
He will call you as soon as he gets your number.
Nie zaczniesz kursu do puki za niego nie zapłacisz.
start learning
You won't begin the course untill you pay for it.
skrobia kukurydziana
Aby przygotować samemu środek do mycia szyb zmieszaj wodę, ocet i skrobię kukurydzianą.
start learning
corn starch
To make a homemade window cleaner you need to mix water with vinegar and cornstarch.
rozpuszczony
Możesz zanurzyć sztućce w rondlu z sodą oczyszczoną rozpuszczoną w wodzie.
start learning
dissolved
You can soak cutlery in a saucepan with baking soda dissolved in water.
łóżko składane
Dlaczego nie zabrałeś składanego łóżka ze sobą?
start learning
folding bed
Why didn't you take a folding bed with you?
zazdrosny
Ona była zazdrosna kiedy myślała o jego byłej dziewczynie.
start learning
envious
She felt envious when she thought about his ex-girlfriend.
bieżnia
start learning
treadmill
niesamowity
start learning
eerie
zdumiony
Jestem zdumiony jak gładko to wszystko poszło.
start learning
perplexed
I'm perplexed at how smoothly it all went.
Natalia odczuwa ukłucie niepokoju przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną.
start learning
Natalie feels a pang of anxiety before going to a job interview.
msza
Msza rozpocznie się o szóstej.
start learning
mass,
The mass will start at six o'clock.
gasić
start learning
extinguish, put out,
powiedzieć to bez ogródek
start learning
put it bluntly
mieszać sie
Czy lubisz jak Twoja matka miesza się w Twoje życie?
start learning
interfere,
Do you like when your mother interfere your life?
zamknąć w więzieniu
start learning
put away in prison
przymierze
start learning
covenant
zaangażować się
Kiedy się w to zaangażujesz?
start learning
put back into,
When will you put your back into it?
Projekt został oddany do użytku.
start learning
The project has been put on a back burner.
kaplica
start learning
chapel
marudzić
start learning
whinge
błahy
To błaha suma.
start learning
trifling,
It is a trifling sum.
niepewny
start learning
tentative
pośmiewisko
start learning
laughing stock
przejście
Wybierz miejsce przy przejściu blisko tylnych drzwi.
start learning
aisle,
Choose a seat on the aisle near the back door.
znacznie
Od tamtego czasu znaczna suma pieniędzy została wydana na inwestycję.
start learning
considerable,
Since then, a considerable amount of money has been spent on the investment.
rozwaga
Odstawił szklankę na stole z rozwagą.
start learning
deliberation,
he put the glass on the table with deliberation.
odrzucony
start learning
intoxicated
rozrzutny
Prowadziłem raczej rozrzutny tryb życia, dlatego zbankrutowałem.
start learning
lavish,
I had rather lavish lifestyle that's why I bankrupted.
zasiłek
start learning
dole
rozwiązać problem
start learning
sort a problem out
wstępnie
start learning
tentatively
gwałtownie
start learning
vehemently
niespodziewanie
start learning
out of the blue
robić sobie żarty z kogoś
start learning
take the mickey out of you
rozum, dowcip
start learning
wit
nagły
Byłem zaskoczony nagłą zmianą tematu
start learning
abrupt,
I was surprised by the abrupt change of subject
cudzołóstwo
start learning
adultery
przytulny
start learning
cosy
zwyczajowo na rynku
start learning
customarily
pochopny
Decyzja nie była podjęta w pochopny sposób.
start learning
hasty,
The decision was not made in a hasty manner.
ciekawy
On był bardzo ciekawy wszystkiego.
start learning
inquisitive,
he was very inquisitive about everything
zaślubiny
Po odrobinie nacisku moja rodzina zgodziła się na zaślubiny.
start learning
nuptials,
After a bit of a push, my family agreed to my nuptails.
wycieczka
Wycieczka która zwyczajowo następuje po weselu jest znane jako miesiąc miodowy.
start learning
excursion,
An excursion that typically follows the wedding reception is known as a honeymoon.
rozsypane
Ona zauważyła trochę zużytych chusteczek rozrzuconych po podłodze w kuchni.
start learning
scattered,
she noticed some used tissues scattered across the kitchen floor.
szlochać
Ona usłyszała głośny szloch dochodzący z sypialni.
start learning
sob
she heard a loud sobbing noise comming from the bedroom.
furia
Matka była przyzwyczajona do furii i złych nastrojów córki.
start learning
tantrum,
Mother was accustomed to dother's tantrums and bad moods,
wyraźnie
Jezioro było wyraźnie widoczne.
start learning
plainly,
the lake was plainly visible.
dominujący
start learning
dominant
oszałamiający
start learning
stunning
jesteś trochę dziwny
start learning
you are a bit of a oddball
przyjaciel na śmierć i życie
start learning
fair-weather friend
Ona nie chce wypowiadać ślubnej przysięgi.
start learning
she doesn't want to utter the wedding oath.
porażka
start learning
defeat
nieuniknione
Ich porażka była nieunikniona.
start learning
inevitable,
Their defeat was inevitable.
nagły
Wiele małżeństw w Anglii zakończyło się nagle na sali sądowej.
start learning
abrupt,
Lots of marriages in England come to an abrupt end in a court room.
zaskoczony
Linda była zaskoczona różnorodnością oferty.
start learning
astonished,
Linda was astonished at the offer variety.

You must sign in to write a comment