spadek dodatkowe słownictwo

 0    75 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sądowe zatwierdzenie testamentu
start learning
probate of will
świadectwo autentyczności testamentu
start learning
probate
uwierzytelniony odpis testamentu
start learning
probate
uwierzytelniać
start learning
probate
poświadczenie ważności testamentu
start learning
grant of probate
właściwość w sprawach rodzinnych ispadkowych
start learning
probate jurisdiction
sąd do spraw spadkowych
start learning
court of probate
zatwierdzenie testamentu
start learning
probate of will
sędzia rozpoznający sprawy spadkowe i opiekuńcze
start learning
justice probate
udzielić urzędowego potwierdzenia auteńtyczności testamentu
start learning
take out probate of will
z chwilą jego śmierci
start learning
upon his death
przechodzić na
start learning
devolve on
oznaczone osoby
start learning
designated persons
postępowanie spadkowe
start learning
inheritance proceeding
zachowek
start learning
reserved portion
wykonywać zapisy i polecenia
start learning
perform legacies and instructions
przewidziane
start learning
envisaged by
mieszkanie
start learning
dwelling
w dotychczasowym zakresie
start learning
to the same extent as before
rozporządzenie
start learning
disposition
spadkodawca
start learning
decedent
uprawnienie
start learning
entitlement
ograniczać
start learning
limit
wyłączać
start learning
exclude
powyższy
start learning
above-mentioned
wynikać z najmu
start learning
arise from the lease
spółdzielcze prawo do lokalu
start learning
the right to premises of a cooperative member
spadek otwiera się
start learning
the inheritance shall be opened
nabywać
start learning
acquire
ustawa
start learning
statute
następuje
start learning
shall come into being
przewidziany
start learning
provided for
uznany za niegodnego
start learning
adjudged unworthy
dopuścić się ciężkiego przestępstwa
start learning
commit a serious crime
umyślnie
start learning
intentionally
nakłonić
start learning
induce
podstęp
start learning
deceit
groźba
start learning
threat
przeszkodzić
start learning
frustrate
ukryć
start learning
conceal
podrobić
start learning
counterfeit
przerobić
start learning
alter
spadkobierca niegodny
start learning
an unworthy heir
Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes.
start learning
Every person who has an interest in it may demand that an heir be adjudged unworthy
wystąpić z żądaniem
start learning
lodge a demand
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity for juridical acts
przebaczenie
start learning
act of forgiveness
dostateczne rozeznanie
start learning
sufficient awareness
dziedziczenie ustawowe
start learning
statutory succession
w częściach równych
start learning
in equal parts
udział spadkowy przypada mu
start learning
share in the estate falls to him
stosuje się
start learning
shall be applicable
zstępny
start learning
descendant
w zbiegu z
start learning
in concurrence with
ustalić ojcostwo
start learning
establish paternity
wynosi
start learning
shall amount to
podział
start learning
division
w braku
start learning
in the absence of
wstępny naturalny
start learning
natural ascendant
przysposobiony
start learning
the adopted party
przysposabiający
start learning
the adopting party
pokrewieństwo
start learning
kinship
utrzymać
start learning
retain
orzeczenie o przysposobieniu
start learning
ruling on adoption
żyć w niedostatku
start learning
to live in want
środki utrzymania
start learning
means of subsistence
obowiązek alimentacyjny
start learning
maintenance duty
uczynić zadość
start learning
satisfy
suma pieniężna odpowiadająca wartości
start learning
pecuniary sum equivalent to the value of
wyjąwszy
start learning
except for
wspólne pożycie
start learning
cohabitation
ustać
start learning
cease
uzasadniony
start learning
legitimate
dział
start learning
section
przedstawiciel
start learning
representative

You must sign in to write a comment