SLOWNICTWO 38 (LISTOPAD 2014)

 0    76 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
give
Give me an honest answer.
start learning
dawać
Daj mi szczerą odpowiedź.
use
The police had to use force.
start learning
używać
Policja musiała użyć siły.
platter
A seafood platter was served as a starter.
start learning
półmisek
Na przystawkę podano półmisek owoców morza.
follower
A 20-year-old follower of the Falun Gong sect died today in hospital after setting himself on fire yesterday in Nanao.
start learning
naśladowca, zwolennik
Dwudziestoletni wyznawca sekty Falun Gong zmarł dzisiaj w szpitalu po tym jak wczoraj w Nanao podpalił się.
see
Did anyone see the accident?
start learning
widzieć
Czy ktokolwiek widział wypadek?
break
I broke my leg whilst skiing.
start learning
złamać (np. kość)
Złamałam nogę podczas jazdy na nartach.
stem
The wine glass broke at the stem.
start learning
nóżka (kieliszka, grzyba)
Kieliszek do wina złamał się w nóżce.
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
start learning
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
turn
The path turns to the left at that big tree.
start learning
skręcić (np. w lewo)
Ścieżka skręca w lewo przy tamtym dużym drzewie.
star
Tom Hanks stars in the new Steven Spielberg movie Terminal.
start learning
grać (np. w filmie)
Tom Hanks gra główną rolę w nowym filmie Stevena Spielberga pt. Terminal.
revival
We are observing an economic revival.
start learning
ożywienie, odrodzenie
Obserwujemy ożywienie gospodarcze.
narrative
The narrative more suitable for a novel is too complex for a short story.
start learning
narracja
Narracja bardziej odpowiednia dla powieści jest zbyt złożona jak na nowelę.
politician
We spoke to the various politicians.
start learning
polityk
Rozmawialiśmy z rozmaitymi politykami.
mirror
She looked at her reflection in the mirror.
start learning
lustro
Spojrzała na swoje odbicie w lustrze.
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
start learning
apartament (w hotelu)
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
scout
The scouts reported that the enemy was building a camp by the river.
start learning
zwiadowca, skaut
Zwiadowcy donieśli że wróg buduje obóz nad rzeką.
fascism
Fascism was born in Italy.
start learning
faszyzm
Faszyzm narodził się we Włoszech.
vote
Every vote counts in the coming elections.
start learning
głos (w wyborach)
Każdy głos się liczy w nadchodzących wyborach.
precipice
The climber tripped and nearly fell down the precipice.
start learning
przepaść, urwisko
Alpinista potknął się i niemal spadł wzdłuż urwiska.
shower
The forecast shows showers and gales over Scotland.
start learning
przelotny deszcz
Prognozy zapowiadają przelotne deszcze i wichury w Szkocji.
wardrobe
Her wardrobe is full of designer clothes.
start learning
szafa na odzież
Jej szafa jest pełna markowych ubrań.
republic
Poland was proclaimed a republic in 1991.
start learning
republika
Polska została proklamowana republiką w 1991 roku.
plaster
He slammed the door so hard that some of the plaster fell off the ceiling.
start learning
tynk
Tak mocno trzasnął drzwiami, że z sufitu odpadł kawał tynku.
breathtaking
The view from the top of the mountain is absolutely breathtaking.
start learning
zapierający dech w piersiach
Widok z wierzchołka góry zapiera dech w piersiach.
senate
During the meeting the senate debated whether to build the new highway.
start learning
senat
Podczas tego posiedzenia senat debatował nad tym czy powinno się zbudować nową autostradę.
travel agency
The travel agency arranged our trip to Australia via India.
start learning
biuro podróży
Biuro podróży zorganizowało naszą wycieczkę do Australii przez Indie.
malicious
Your remarks are very malicious.
start learning
złośliwy
Twoje uwagi są bardzo złośliwe.
bumpy
There is a bumpy road ahead of us.
start learning
wyboisty
Przed nami wyboista droga.
state
State schools educate the greatest number of children.
start learning
państwo
Szkoły państwowe kształcą największą liczbę dzieci.
membership
Party membership costs an annual fee.
start learning
członkostwo
Członkostwo w partii kosztuje roczne składki.
unconscious
A heavy blow on the head knocked him unconscious.
start learning
nieprzytomny, nieświadomy
Mocne uderzenie w głowę sprawiło że stracił przytomność.
mid
Don't plant the flowers before mid-April.
start learning
średni (około połowy)
Nie sadź tych kwiatów przed połową kwietnia.
ceiling
Their flat has high ceilings.
start learning
sufit
Ich mieszkanie ma wysokie sufity.
parliament
Polish Parliament consists of two chambers.
start learning
parlament
Polski Parlament składa się z dwóch izb.
abnormal
He's abnormal behaviour attracted the attention of the police patrol.
start learning
nienormalny
Jego nienormalne (dziwaczne) zachowanie przyciągnęło uwagę patrolu policji.
applied
I studied applied linguistics at Warsaw University.
start learning
stosowany (np. fizyka stosowana)
Studiowałam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.
government
The Government wants to reform the tax system.
start learning
rząd (władza)
Rząd chce zreformować system podatkowy.
window
He broke the window by accident so they didn't punish him.
start learning
okno
Rozbił to okno przypadkiem więc go nie ukarali.
gloomy
He looked so gloomy after he lost his job that his brother paid for a holiday for him.
start learning
ponury, mroczny, przygnębiający
Wyglądał tak ponuro po tym jak stracił pracę że jego brat zapłacił za jego wakacje.
gorgeous
The weather was gorgeous for three days but then became a little cloudy.
start learning
wspaniały, cudowny, śliczny
Pogoda była cudowna przez trzy dni ale potem zrobiło się trochę pochmurno.
police officer
The police officer killed an attacker in self-defence.
start learning
policjant
Policjant zabił napastnika w obronie własnej.
seat
The seat of his family is in Oxfordshire.
start learning
siedziba (np. firmy)
Siedziba jego rodu jest w Oxfordshire.
homely
The hotel has a homely decor and reasonable prices.
start learning
przytulny, swojski
Hotel ma przytulny wystrój i przystępne ceny.
psychiatric
She had a breakdown and had to go to the psychiatric hospital.
start learning
psychiatryczny
Miała załamanie nerwowe i musiała iść do szpitala psychiatrycznego.
firefighter
Firefighters saved 4 people from the burning house.
start learning
strażak
Strażacy uratowali 4 osoby z płonącego domu.
administration
Colin Powell is the Secretary of State in the George Bush administration.
start learning
administracja
Colin Powell jest Sekretarzem stanu w administracji George'a Busha.
takeaway
There's a Chinese takeaway at the bottom of my road selling the best food in the area.
start learning
na wynos (np. jedzenie)
Na końcu mojej ulicy jest chiński bar z potrawami na wynos sprzedający najlepsze jedzenie w okolicy.
weird
The way he behaves nowadays is very weird. I wonder what happened while he was in Turkey.
start learning
dziwny
Sposób w jaki on się ostatnimi czasy zachowuje jest bardzo dziwny. Zastanawiam się co się wydarzyło gdy był w Turcji.
assume
I assume his innocence.
start learning
zakładać, przypuszczać
Zakładam, że jest niewinny.
encourage
Bob encouraged his wife to go to art classes as he thought she was good.
start learning
zachęcać
Bob zachęcił żonę do uczęszczania na lekcje rysunku bo sądził że jest w tym dobra.
devoted
His dog is devoted to him and follows him everywhere.
start learning
oddany (wyznawca)
Jego pies jest mu oddany i wszędzie za nim chodzi.
costly
She has a lot of costly ideas concerning internal design.
start learning
kosztowny
Ona ma wiele kosztownych pomysłów odnośnie wystroju wnętrz.
establish
Henry VIII established the Church of England.
start learning
założyć, stworzyć
Henryk VIII założył Kościół Anglikański.
view
She viewed furniture showrooms in search of new furniture.
start learning
oglądać, przeglądać
Przeglądała wystawy meblowe w poszukiwaniu nowych mebli.
up-to-date
Sylvia couldn't keep up-to-date with the accounts and the company went bankrupt.
start learning
bieżący, aktualny
Sylvia nie mogła nadążyć z rachunkami i firma zbankrutowała.
fond
Unlike Polish people the English are not too fond of soup.
start learning
lubiany
Inaczej niż Polacy Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
phobia
I've got a phobia of spiders.
start learning
fobia
Boję się pająków.
general
The general gave the order to attack.
start learning
generał
Generał wydał rozkaz ataku.
concise
Her description of the play was concise and without any unnecessary information.
start learning
zwięzły
Jej opis sztuki był zwięzły i bez żadnych niepotrzebnych informacji.
qualified
There's no point considering her for the job because she's not qualified.
start learning
wykwalifikowany
Nie ma sensu brać jej pod uwagę w związku z tą pracą, bo ona nie ma kwalifikacji.
obsession
Computer games are his obsession.
start learning
obsesja
Gry komputerowe są jego obsesją.
circus
We had a lot of fun watching the clowns at the circus.
start learning
cyrk
Dobrze się bawiliśmy oglądając klownów w cyrku.
lean
She eats no other meat but lean veal.
start learning
chudy (mięso, rok)
Ona nie je innego mięsa poza chudą cielęciną.
slippery
The tennis court was very slippery after the rain.
start learning
śliski
Po deszczu kort tenisowy był bardzo śliski.
telly
Turn the telly off if you're not watching it.
start learning
telewizja (potocznie)
Wyłącz telewizor jeśli nie oglądasz.
exhibition
She was late for the opening night of her own exhibition.
start learning
wystawa (sztuki)
Spóźniła się na otwarcie swojej własnej wystawy.
tyrant
The people must unite against the tyrant and overthrow him.
start learning
tyran
Ludność musi zjednoczyć się przeciw tyranowi i obalić go.
problem
I have absolutely no idea how to solve this problem.
start learning
problem
Nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem.
bare
It is nicer to walk bare-foot on the beach.
start learning
bosy (stopy)
Przyjemniej chodzi się po plaży na bosaka.
handicapped
Although physically handicapped Brian is independent and copes just fine.
start learning
upośledzony
Choć upośledzony fizycznie Brian jest niezależny i dobrze daje sobie radę.
daydreamer
Lizzie is such a daydreamer - she can't concentrate at school properly.
start learning
rozmarzony (osoba)
Lizzie jest taką marzycielką - nie może się odpowiednio skoncentrować w szkole.
chamber
Polish Parliament consists of two chambers.
start learning
komnata, izba
Polski Parlament składa się z dwóch izb.
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
start learning
przenośny (np. telefon)
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
compact
An avalanche coming down in a compact mass of stones swept away the whole village.
start learning
zwarty
Lawina schodząca zwartą masą kamieni zmiotła całą wioskę.
gym
I've recently started going to the gym.
start learning
sala gimnastyczna, siłownia
Zacząłem ostatnio chodzić na siłownię.
degree
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
start learning
stopień w skali (np. temperatury)
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.

You must sign in to write a comment