SŁOWNICTWO 34 (MAJ 2014)

 0    86 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
unshakeable
Martin Luther had unshakeable internal reasons for joining the monastery.
start learning
niezmienny, trwały, niezachwiany
Marcin Luter miał niezmienne wewnętrzne powody by wstąpić do klasztoru.
combined
With the combined effort of the whole town the school was rebuilt after the fire.
start learning
połączony, wspólny
Wspólnym wysiłkiem całego miasta odbudowano szkołę po pożarze.
cash machine
He was taking money from the cash machine when they robbed him.
start learning
bankomat
Brał pieniądze z bankomatu kiedy go obrabowali.
sunrise
Wake up, it will soon be sunrise!
start learning
wschód słońca
Obudź się, słońce wkrótce wzejdzie!
crass
At the end of our conversation I asked him a rather crass question: How do you earn your living?
start learning
nietaktowny
Na zakończenie naszej rozmowy zadałem mu raczej nietaktowne pytanie: Jak zarabiasz na życie?
diligent
Unfortunately only a handful of these diligent students will get the jobs that will allow them to exercise the skills they've acquired at University.
start learning
pilny, skrzętny
Niestety zaledwie garstka z tych pilnych studentów zdobędzie pracę która, pozwoli im przećwiczyć umiejętności jakie nabyli na uniwersytecie.
glass
The water was so calm it looked like glass.
start learning
szkło
Woda była tak spokojna, że wyglądała jak szkło.
fingerprint
Fingerprints linked the suspect to the crime.
start learning
odcisk palca
Odciski palców połączyły podejrzanego ze zbrodnią.
reluctant
They were both reluctant to leave their daughter with the strange man.
start learning
niechętny, oporny
Oboje byli niechętni zostawianiu córki z tym dziwnym człowiekiem.
fraudulent
There are virtual banks on the net that are fraudulent they look like proper banks, but they are not.
start learning
oszukańczy, fałszywy
Zdarzają się w sieci fałszywe banki wyglądają jak prawdziwe banki, ale nimi nie są.
deer
The deer lowered its head to drink from the pond.
start learning
jeleń
Jeleń pochylił głowę, żeby napić się ze stawu.
letter
Misdemeanour is a difficult word to spell, as it has a lot of letters.
start learning
litera
Misdemeanour to trudne słowo do przeliterowania ponieważ ma dużo liter.
reticent
I personally think that the only reason for her failing the oral exam was her reticent nature.
start learning
małomówny, niewygadany
Osobiście myślę, że jedyną przyczyną dla której ona oblała ustny egzamin była jej małomówna natura.
compliant
Because of her compliant character she finds it difficult to talk about her own needs.
start learning
uległy, ustępliwy
Z powodu ustępliwego charakteru trudno jej jest mówić o jej własnych potrzebach.
postage
What's the postage for a letter to Poland?
start learning
opłata pocztowa
Jaka jest opłata za list do Polski?
Switzerland
Switzerland is a neutral country.
start learning
Szwajcaria
Szwajcaria jest krajem neutralnym.
adjustable
Every component of the device is adjustable so that you can choose all the options by yourself.
start learning
dający się regulować, dostosować
Każdy komponent tego urządzenia daje się regulować, tak żebyś mógł samemu wybrać wszystkie opcje.
hooked
Don't get hooked on computer games, because then you'll lose contact with your real friends.
start learning
wciągnięty (np. w książkę)
Nie daj się wciągnąć w gry komputerowe bo stracisz kontakt ze swoimi realnymi przyjaciółmi
foam
I like my cappuccino with a lot of foam.
start learning
piana
Lubię cappuccino z mnóstwem piany.
computer
The computer was the biggest invention of the 20th century.
start learning
komputer
Komputer był największym wynalazkiem XX wieku.
prodigious
A man with a prodigious moustache greeted us in perfect English.
start learning
ogromny, kolosalny
Mężczyzna z ogromnym wąsem przywitał nas perfekcyjnym angielskim.
assorted
Dealers sell cases of 12 assorted wines for 90 pounds.
start learning
mieszany
Handlarze sprzedają skrzynki 12 mieszanych win po 90 funtów.
swing
The children are playing on the swing.
start learning
huśtawka (wisząca)
Dzieci bawią się na huśtawce.
track
These are bear tracks.
start learning
ślad
To ślady niedźwiedzia.
horrify
The news horrified me.
start learning
przerażać
Ta wiadomość mnie przeraziła.
shun
The ill man was ignored and shunned by the people from the village.
start learning
unikać, omijać
Chory mężczyzna był ignorowany i unikany przez ludzi z wioski.
reformer
He was a famous social reformer.
start learning
reformator
Był znanym reformatorem społecznym.
keyboard
She was typing on a computer keyboard.
start learning
klawiatura
Pisała na klawiaturze komputera.
fix
After much negotiation they finally fixed the price at three pounds a kilo.
start learning
ustalać, wyznaczać (termin)
Po wielu negocjacjach w końcu ustalili cenę na trzy funty za kilogram.
jangle
It was so quiet that I heard coins in his pocket jangling when he approached us.
start learning
dzwonić, brzęczeć
Było tak cicho, że słyszałem jak brzęczały monety w jego kieszeni, gdy się do nas zbliżał.
Protestant
Are you a Catholic or a Protestant?
start learning
protestant
Jesteś katolikiem czy protestantem?
monitor
Early computers had black and white monitors.
start learning
monitor (urządzenie)
Wczesne komputery miały czarno-białe monitory.
rave
The fans raved when the band published their new album.
start learning
zachwycać się (np. koncertem)
Fani zachwycali się, kiedy zespół wydał nowy album.
refurbish
The couple wanted to refurbish their flat and to arrange a child's room.
start learning
odnawiać, odświeżać
Para chciała odnowić mieszkanie i urządzić pokój dziecięcy.
mobilization
The government called for the mobilization of its troops.
start learning
mobilizacja
Rząd zarządził pełną mobilizację swych oddziałów.
attic
After they had another baby they rebuilt the house making the attic into a very comfortable living space.
start learning
strych, poddasze
Po urodzeniu się kolejnego dziecka przebudowali dom robiąc ze strychu bardzo wygodną przestrzeń mieszkalną.
mistreat
Therapy revealed that girl was mistreated by her parents in her early childhood and it proved to be the real cause of her neurosis.
start learning
źle się obchodzić, maltretować
Terapia wykazała, że dziewczyna była maltretowana przez rodziców we wczesnym dzieciństwie, co okazało się prawdziwą przyczyną jej nerwicy.
admit
The company will admit only those applicants who display leadership skills.
start learning
przyjąć (np. do szkoły)
Firma przyjmie tylko tych kandydatów, którzy wykażą zdolności przywódcze.
tiles
Make sure that the floor is even before you lay the tiles.
start learning
płytki ceramiczne
Upewnij się, że podłoga jest równa zanim zaczniesz układać płytki.
airmail
Sending letters via airmail is more expensive than overland post.
start learning
poczta lotnicza
Wysyłanie listów pocztą lotniczą jest droższe niż zwykłą pocztą.
quibble
After the dinner some guests were quibbling over the bill.
start learning
spierać się
Po obiedzie kilku gości spierało się o rachunek.
formerly
The artist formerly known as Prince is still recording new songs.
start learning
poprzednio
Artysta poprzednio znany jako Prince w dalszym ciągu nagrywa nowe piosenki.
duel
D'Artagnan challenged the three Musketeers to a duel.
start learning
pojedynek
D'Artagnan wyzwał trzech muszkieterów na pojedynek.
fit
The point is that you become as fit as possible as soon as possible.
start learning
sprawny, w dobrej kondycji
Chodzi o to żebyś poprawił swoją kondycję fizyczną tak szybko jak to możliwe.
autocracy
Saudi Arabia is an autocracy.
start learning
jedynowładztwo, autokracja
Arabia Saudyjska jest autokracją.
discharge
The factory discharged sewage straight into the river polluting it.
start learning
rozładowanie, wyładowanie
Fabryka wypuściła ścieki prosto do rzeki i zanieczyściła ją.
tidy up
Tidy up your room John. Guests are coming!
start learning
posprzątać
Posprzątaj swój pokój John. Goście przychodzą.
pick up
Nobody knew where he picked up that girl he came to the disco with.
start learning
podnosić, odebrać (np. paczkę)
Nikt nie wiedział gdzie on poderwał dziewczynę z którą przyszedł na dyskotekę.
redundancy
The closure of the department caused redundancies.
start learning
zwolnienie (z pracy)
Zamknięcie działu spowodowało zwolnienia.
backing
Recent polls show that our party needs every backing possible.
start learning
poparcie
Ostatnie sondaże pokazują że nasza partia potrzebuje każdego możliwego wsparcia.
water
What device do you use to water your lawn?
start learning
podlewać
Jakiego urządzenia używasz do podlewania trawnika?
put up
We put up a tent on the river bank.
start learning
stawiać (np. budowlę)
Rozbiliśmy namiot na brzegu rzeki.
politeness
They were all impressed by the little girls' politeness.
start learning
grzeczność
Wszyscy byli pod wrażeniem grzeczności dziewczynek.
peer
Children are easily influenced by their peers.
start learning
rówieśnik
Dzieci łatwo ulegają wpływom rówieśników.
take out
I took the present out of the box.
start learning
usunąć, wyjmować
Wyjąłem prezent z pudełka.
clone
Dolly the sheep was the first big mammal to be cloned.
start learning
klonować
Owca Dolly była pierwszym sklonowanym dużym ssakiem.
physiology
Physiology of plants is one of the many branches of biology.
start learning
fizjologia
Fizjologia roślin jest jedną z gałęzi biologii.
hunger strike
The prisoners went on hunger strike in order to demand a re-trial.
start learning
strajk głodowy
Więźniowie rozpoczęli strajk głodowy domagając się rewizji procesu.
run away
Run away the cops are chasing you!
start learning
uciekać
Uciekaj gliny cię ścigają!
fasten
Fasten your seatbelts, please.
start learning
seatbelts, zapinać pasy
Proszę zapiąć pasy.
humanity
He is so cold sometimes he's got no humanity in his soul what-so-ever.
start learning
ludzkość
On jest czasami tak chłodn, y że wydaje się jakby jego dusza nie miała jakichkolwiek ludzkich odczuć.
assignment
Your homework assignment is to write an essay on John Milton.
start learning
zadanie do wykonania
Wasza praca domowa to napisać esej o Johnie Miltonie.
switch off
Don't forget to switch off the heater or we'll have a huge electricity bill.
start learning
wyłączyć (np. światło, radio)
Nie zapomnij wyłączyć grzejnika, bo będziemy mieli ogromny rachunek za prąd.
appear
He appeared at the party uninvited.
start learning
pojawiać się, zjawić się
Pojawił się na przyjęciu niezaproszony.
delegation
A new interpreter was assigned to our delegation.
start learning
delegacja
Naszej delegacji został przydzielony nowy tłumacz.
workforce
They reduced the workforce of this factory by 50%.
start learning
siła robocza, pracownicy
Zredukowali ilość pracowników tej fabryki o 50%.
bloom
Apple trees have bloomed early this year.
start learning
kwitnąć
Jabłonie zakwitły wcześnie w tym roku.
involve
He believed that some kind of supernatural forces were involved in his healing.
start learning
dotyczyć, angażować, wymagać
Wierzył, że w proces jego uzdrowienia były zaangażowane jakieś siły nadprzyrodzone.
attendance
Mary has a very poor attendance record this semester.
start learning
frekwencja
Mary ma bardzo niską frekwencję w tym semestrze.
spending
If you show prudence in your spending you'll have some money left for our holiday.
start learning
wydatki
Jeśli wykażesz rozwagę w swoich wydatkach zostanie ci trochę pieniędzy na wakacje.
Denmark
The Czech Republic beat Denmark 3:0 in the European Cup.
start learning
Dania
Czechy pokonały Danię 3:0 w Pucharze Europy.
Belgium
The tour of Belgium started in Brussels and finished in Antwerp three weeks later.
start learning
Belgia
Wyścig dookoła Belgii zaczął się w Brukseli a zakończył w Antwerpii trzy tygodnie później.
faculty
He works in the Faculty of History at Sterling University.
start learning
wydział (na uniwersytecie)
Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Sterling.
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
start learning
płyn, ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
May
April rains bring the May flower.
start learning
maj
Deszcze kwietniowe przynoszą kwiaty w maju. (powiedzenie)
Greece
We went to Greece on holiday and decided to rent a room instead of camping.
start learning
Grecja
Pojechaliśmy na wakacje do Grecji i postanowiliśmy wynająć pokój zamiast mieszkać w namiocie.
pan
Water dripped from the ceiling into the pan on the floor.
start learning
rondel, misa
Woda kapała z sufitu do garnka na podłodze.
dawn
Since the dawn of time people have dreamt of eternal life.
start learning
świt
Od zarania dziejów ludzie marzyli o życiu wiecznym.
Turkey
Turkey has a lot of lovely sandy beaches.
start learning
Turcja
Turcja ma wiele wspaniałych piaszczystych plaż.
orbit
How is a satellite launched into orbit?
start learning
orbita
W jaki sposób satelita jest wystrzeliwany na orbitę?
ridiculous
The whole situation is ridiculous.
start learning
śmieszny (absurdalny)
Ta cała sytuacja jest absurdalna.
groundless
All our fears proved to be groundless - the surgery went smoothly and dad is back home now.
start learning
bezpodstawny, nieuzasadniony
Nasze obawy okazały się bezpodstawne - operacja poszła gładko i tata jest już w domu.
presence
Do not swear in my presence.
start learning
obecność
Nie przeklinaj w mojej obecności.
prestige
Power and prestige is all that matter's to him.
start learning
prestiż
Władza i prestiż to wszystko co się dla niego liczy.
improved
Our new improved washing powder formula guarantees you cleaner laundry!
start learning
ulepszony (np. o urządzeniu)
Nowa ulepszona formuła naszego proszku gwarantuje ci czystsze pranie!
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
start learning
przenośny (np. telefon)
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.

You must sign in to write a comment