SŁOWNICTWO 22 (MARZEC 2013)

 0    70 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
profess
They don't profess any religion at all.
start learning
wyznawać (religię, przekonania)
Nie wyznają żadnej religii.
earn
After months of hard work to complete this project you have earned a holiday.
start learning
zasłużyć sobie (na coś)
Po miesiącach ciężkiej pracy, by zakończyć ten projekt, zasłużyłeś sobie na wakacje.
major
The major presented the operational plan to his troops.
start learning
major
Major przedstawił plan operacyjny swoim oddziałom.
telephone
This telephone is not working.
start learning
telefon
Ten telefon nie działa.
adorn
The room was adorned with typically baroque ornamentation.
start learning
upiększać, dekorować
Pokój miał typowo barokowe zdobienia.
economise
Their reduced income forced them to economise.
start learning
oszczędzać (na czymś)
Ich pomniejszony dochód zmusił ich do oszczędzania.
greengrocer
Go to the greengrocer's and get some cucumbers.
start learning
sklep warzywny
Idź do warzywniaka i kup trochę ogórków.
law
If you break the law you can expect to be punished.
start learning
prawo (system norm)
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
enrich
John claims that his travel to India has enriched him spiritually.
start learning
wzbogacać
John twierdzi, że podróż do Indii wzbogaciła go duchowo.
hijack
They hijacked the truck outside the city.
start learning
uprowadzić, porwać (np. samolot)
Oni porwali ciężarówkę poza miastem.
responsibility
Taking care of a dog requires a great deal of responsibility.
start learning
odpowiedzialność
Opiekowanie się psem wymaga dużej odpowiedzialności.
symbol
A white dove is a symbol of peace.
start learning
symbol, znak
Biały gołąb jest symbolem pokoju.
taxi rank
Where's the nearest taxi rank?
start learning
postój taksówek
Gdzie jest najbliższy postój taksówek?
underground
Where is the nearest underground station?
start learning
metro
Gdzie jest najbliższa stacja metra?
argue
The workers argued against the plans to close the factory.
start learning
argumentować, przekonywać
Robotnicy sprzeciwiali się planom zamknięcia fabryki.
bear
The horse had to bear a heavy load as it walked up the hill.
start learning
nosić, nieść
Koń musiał nieść ciężki ładunek idąc pod górę.
burst
The tyre burst and he had to wait for help.
start learning
rozerwać, pękać (np. opona, tama)
Opona pękła i musiał czekać na pomoc.
compensate
The insurance company compensated him for the loss of his car.
start learning
dawać odszkodowanie
Towarzystwo ubezpieczeniowe zrekompensowało mu utratę samochodu.
heart attack
Her husband is under observation in hospital, he had a heart attack yesterday.
start learning
atak serca
Jej mąż miał wczoraj atak serca i jest w szpitalu na obserwacji.
way
Which way should we go?
start learning
droga, kierunek, strona (np. w podróży), sposób (np. życia)
W którą stronę powinniśmy iść?
oppress
Ethnic minorities are oppressed in some countries.
start learning
uciskać, gnębić
Mniejszości etniczne są w pewnych krajach uciskane.
neglect
No wonder the house is a ruin - it's been neglected for years.
start learning
zaniedbywać
Nic dziwnego, że ten dom jest ruiną - był zaniedbywany przez lata.
visitor
Jack has become a frequent visitor to our house recently.
start learning
gość
Jack stał się ostatnio częstym gościem w naszym domu.
politics
We disagree completely on politics.
start learning
polityka
Nie zgadzamy się kompletnie, jeśli chodzi o politykę.
resume
The talks will be resumed tomorrow.
start learning
wznowić, rozpocząć ponownie
Rozmowy zostaną wznowione jutro.
nurse
After his long stay in hospital, his wife nursed him back to health at home.
start learning
pielęgnować
Po długim pobycie w szpitalu, żona pielęgnowała go w domu, aż wrócił do zdrowia.
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
start learning
podłoga, piętro (np. pierwsze)
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
spelling
Your composition is full of spelling errors.
start learning
pisownia
Twoje wypracowanie jest pełne błędów ortograficznych.
mend
A good tailor will be able to mend that hole in the coat.
start learning
naprawiać
Dobry krawiec będzie w stanie naprawić tę dziurę w płaszczu.
persist
Despite difficulties, she persisted in her efforts to get a university education.
start learning
utrzymywać, upierać się, obstawać (przy)
Pomimo trudności, nie ustawała w wysiłkach zmierzających do zdobycia wyższego wykształcenia.
camera
I compared the two models of a digital camera and chose the cheaper one.
start learning
aparat fotograficzny
Porównałam dwa modele aparatów cyfrowych i wybrałam tańszy.
cassette
American video cassettes are not compatible with European VCRs.
start learning
kaseta
Amerykańskie kasety wideo nie są kompatybilne z europejskimi odtwarzaczami.
take sb's pulse
The doctor took his pulse and listened to his heart.
start learning
badać komuś puls
Lekarz zmierzył mu puls i osłuchał serce.
reverse
She reversed the car into the garage.
start learning
cofać, odwracać
Cofnęła samochód do garażu.
top
You can see a top of the roof among the trees.
start learning
szczyt, czubek
Możesz zobaczyć czubek dachu między drzewami.
ambulance
Quick! We need an ambulance!
start learning
karetka pogotowia
Szybko! Potrzebujemy karetki!
stem
Unless the spread of the disease is stemmed thousands may die.
start learning
tamować
Jeśli nie zatamuje się rozprzestrzeniania choroby, mogą umrzeć tysiące.
enrol
The school will enrol new students during the first week of September.
start learning
zapisać, zapisać się, przyjąć
Szkoła przyjmie nowych uczniów podczas pierwszego tygodnia września.
await
Your Highness, are you ready for the trip? Your coach awaits you.
start learning
oczekiwać, wyczekiwać
Czy Wasza Wysokość jest gotowa do podróży? Pani powóz czeka.
obstruct
A tree obstructed the road and we couldn't pass.
start learning
zablokować
Drzewo zagrodziło drogę i nie mogliśmy przejechać.
balloon
Bill Fosset has tried several times to fly around the world in a balloon.
start learning
balon
Bill Fosset kilka razy próbował oblecieć balonem wokół świata.
kitchen
There is a fridge in the kitchen.
start learning
kuchnia (pomieszczenie)
W kuchni jest lodówka.
cling
Wet clothes cling to the body.
start learning
przylegać
Mokre ubrania przylegają do ciała.
fuss
Don't fuss, just put some clothes on and let's go!
start learning
zawracać głowę, marudzić
Nie marudź, załóż jakieś ubranie i idziemy!
article
I will read this article tomorrow.
start learning
artykuł
Przeczytam ten artykuł jutro.
guitar
You sometimes play the guitar.
start learning
gitara
Czasem grasz na gitarze.
concede
The Prime Minister conceded that he had underestimated public discontent.
start learning
przyznać, uznać (niechętnie)
Premier przyznał niechętnie, że nie docenił publicznego niezadowolenia.
conceal
She concealed the truth from her husband.
start learning
ukrywać (coś przed kimś)
Ukryła prawdę przed swoim mężem.
South
We often go camping to the South of France in July.
start learning
południe (kierunek geograficzny)
W lipcu często jeździmy pod namioty na południe Francji.
policeman
There is a policeman at the corner of the street.
start learning
policjant
Na rogu ulicy jest policjant.
injure
My foot was injured when I accidentally stepped on broken glass.
start learning
zranić
Zraniłem się w stopę, kiedy przypadkiem stanąłem na rozbitym szkle.
dip
She dipped her hand into the child's bath to check the temperature.
start learning
zanurzać, zamaczać
Zanurzyła dłoń w kąpieli dziecka, by sprawdzić temperaturę.
toilet paper
The toilet paper's run out.
start learning
papier toaletowy
Skończył się papier toaletowy.
catalogue
I saw a lovely bed in the new Ikea catalogue.
start learning
katalog
W nowym katalogu Ikei widziałam śliczne łóżko!
detach
An usher in the cinema always detaches a part of your ticket.
start learning
oddzielić, odrywać, zdystansować
Bileter w kinie zawsze odrywa część biletu.
unbutton
She had to unbutton her coat because it was so hot in the bus.
start learning
rozpinać guziki (np. bluzki)
Musiała rozpiąć płaszcz, bo w autobusie było tak gorąco.
lawyer
I am a lawyer in a small practice.
start learning
prawnik
Jestem prawnikiem w małej kancelarii.
teacher
The teacher examined the students.
start learning
nauczyciel
Nauczyciel przeegzaminował uczniów.
dispose
She disposed of her empty bottles in the recycling.
start learning
wydawać, pozbyć się
Wyrzuciła swoje puste butelki do kontenera segregacyjnego.
double-check
Before going out I always double-check that I didn't leave the oven on.
start learning
sprawdzić podwójnie
Zanim wyjdę, zawsze dwa razy sprawdzam, czy nie zostawiłem włączonej kuchenki.
murderer
In Britain murderers were hung for their crime until the 1960's.
start learning
morderca
W Brytanii mordercy byli wieszani za swoje zbrodnie do lat 60-tych.
Wednesday
Joan was visited by her aunt last Wednesday.
start learning
środa
W zeszłą środę Joan została odwiedzona przez swoją ciotkę.
authorise
You were not authorised to sign these documents!
start learning
uprawniać
Nie byłeś upoważniony do podpisania tych dokumentów!
jot
I jotted down his number on a matchbox.
start learning
robić zapisek, notkę
Zanotowałam jego numer na pudełku od zapałek.
reporter
Only high calibre reporters work for The New York Times.
start learning
reporter
Tylko reporterzy dużego kalibru pracują dla New York Timesa.
day after tomorrow
I can't do it earlier than the day after tomorrow, on Monday.
start learning
pojutrze
Nie mogę tego zrobić wcześniej niż na pojutrze - w poniedziałek.
chill
Don't serve red wine chilled.
start learning
schłodzić
Nie podawaj czerwonego wina schłodzonego.
fine
In Singapore you can be fined for chewing gum in the street.
start learning
nakładać grzywnę
W Singapurze możesz dostać grzywnę za żucie gumy na ulicy.
lorry
Amazingly Jason survived the collision with a lorry with only a broken arm to show for it.
start learning
ciężarówka
Jason w cudowny sposób przeżył kolizję z ciężarówką, łamiąc sobie tylko rękę.
chewing gum
Sugar-free chewing gum is good for your teeth.
start learning
guma do żucia
Guma do żucia bez cukru jest dobra dla zębów.

You must sign in to write a comment