Sigla Biblijne

 0    73 flashcards    robertkonicki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Rdz
start learning
Księga Rodzaju
Wj
start learning
Księga Wyjścia
Lb
start learning
Księga Liczb
Kpł
start learning
Księga Kapłańska
Pwt
start learning
Księga Powtórzonego Prawa
Joz
start learning
Księga Jozuego
Sdz
start learning
Księga Sędziów
Rt
start learning
Księga Rut
1 Sm
start learning
1 Księga Samuela
2 Sm
start learning
2 Księga Samuela
1 Krl
start learning
1 Księga Królewska
2 Krl
start learning
2 Księga Królewska
1 Krn
start learning
1 Księga Kronik
2 Krn
start learning
2 Księga Kronik
Ezd
start learning
Księga Ezdrasza
Ne
start learning
Księga Nehemiasza
Tb
start learning
Księga Tobiasza
Jdt
start learning
Księga Judyty
Est
start learning
Księga Estery
1 Mch
start learning
1 Księga Machabejska
2 Mch
start learning
2 Księga Machabejska
Hi
start learning
Księga Hioba
Ps
start learning
Księga Psalmów
Prz
start learning
Księga Przysłów
Koh
start learning
Księga Koheleta
PnP
start learning
Pieśń nad pieśniami
Mdr
start learning
Księga Mądrości
Syr
start learning
Mądrość Syracha
Iz
start learning
Księga Izajasza
Jr
start learning
Księga Jeremiasza
Lm
start learning
Lamentacje Jeremiasza
Ba
start learning
Księga Barucha
Ez
start learning
Księga Ezechiela
Dn
start learning
Księga Daniela
Oz
start learning
Księga Ozeasza
Jl
start learning
Księga Joela
Am
start learning
Księga Amosa
Ab
start learning
Księga Abdiasza
Jon
start learning
Księga Jonasza
Mi
start learning
Księga Micheasza
Na
start learning
Księga Nahuma
Ha
start learning
Księga Habakuka
So
start learning
Księga Sofoniasza
Ag
start learning
Księga Aggeusza
Za
start learning
Księga Zachariasza
Ml
start learning
Księga Malachiasza
Mt
start learning
Ewangelia wg św. Mateusza
Mk
start learning
Ewangelia wg św. Marka
Łk
start learning
Ewangelia wg św. Łukasza
J
start learning
Ewangelia wg św. Jana
Dz
start learning
Dzieje Apostolskie
Rz
start learning
List św Pawła do Rzymian
1Kor
start learning
1 List do Koryntian
2Kor
start learning
2 List do Koryntian
Ga
start learning
List do Galatów
Ef
start learning
List do Efezjan
Flp
start learning
List do Filipian
Kol
start learning
List do kolosa
1Tes
start learning
1 List do Tesaloniczan
2Tes
start learning
2 List do Tesaloniczan
1Tm
start learning
1 List do Tymoteusza
2Tm
start learning
2 List do Tymoteusza
Tt
start learning
List do Tytusa
Flm
start learning
List do Filemona
Hbr
start learning
List do Hebrajczyków
Jk
start learning
List Jakuba
1P
start learning
1 List Piotra
2P
start learning
2 List Piotra
1J
start learning
1 List Jana
2J
start learning
2 List Jana
3J
start learning
3 List Jana
Jud
start learning
List Judy
Ap
start learning
Apokalipsa św. Jana

You must sign in to write a comment