School Focus List 1

 0    142 flashcards    Kleju7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie / być obecnym na lekcji
start learning
Attend university / attend classes
Uzyskiwać dobre wyniki na testach
start learning
do well in exams
szkoła aktorska
start learning
drama school
Zbierać informacje
start learning
Do research into
zrezygnować z kursu / przedmiotu
start learning
drop a course / a subject
model edukacji
start learning
education model
pedagog, nauczyciel
start learning
educator
dostawać dobre / najlepsze oceny
start learning
get good / top marks
charakter pisma
start learning
handwriting
nie zdać egzaminu / nie zaliczyć przedmiotu
start learning
fail an exam / a subject
osoba ucząca się
start learning
learner
trudności w uczeniu się
start learning
learning disorders
rozwijać karierę zawodową
start learning
have / pursue a career
lekcja
start learning
period
zdać egzamin
start learning
pass an exam
uczyć się aktywnie
start learning
learn in an active way
mentor
start learning
mentor
wysoki standard edukacji
start learning
high standard of education
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
start learning
peer-teaching
rozwiązywanie problemów
start learning
problem-solving
uczyć się do egzaminów
start learning
revise for exams
harmonogram uczenia się
start learning
revision timetable
dyrekcja szkoły
start learning
School menagement
nie podejść do egzaminu / nie przyjść na lekcje / zrezygnować z nauki przedmiotów
start learning
skip an exam / a lesson / a subjec
rzecznik klasy
start learning
spokesperson for a class
rozpowszechniać idee
start learning
spread ideas
przedstawiciel uczniów
start learning
student representative
zapisać się na kurs / podejść do egzaminu / wziąć lekcje / zacząć uczyć się przedmiotu
start learning
take a course / an exam / a lesson / a subject
brać udział w ćwiczeniach interaktywnych
start learning
take part in interactive activities
wykorzystywać źródło wiedzy
start learning
tap into the resource
nauczyć się czegoś samemu
start learning
teach yourself something
zachowanie zakłócające spokój
start learning
disruptive behavior
Praca zespołowa
start learning
teamwork
skarżyć się na coś
start learning
complain about something
wolontariusz
start learning
volunteer
intensywnie się uczyć
start learning
train hard
oszukiwać / ściągać
start learning
cheat
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
przeszkadzać
start learning
disturb
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
być cicho / siedzieć spokojnie
start learning
keep still
Bystry / inteligentny / uzdolniony
start learning
brainy / bright / sharp / intelligence
Wiercić się
start learning
fidget
bez nadzoru
start learning
unsupervised
z podejściem analitycznym
start learning
analytic
intelektualista
start learning
deep thinker
ambitny/ lubiący rywalizację
start learning
competitive
postrzeganie przestrzenne
start learning
3D perception
zaciekawiony
start learning
curious / interested
zdecydowany / zdeterminowany
start learning
determined / single-minded
pilny / staranny
start learning
diligent
ciekawość
start learning
curiosity
dawać z siebie wszystko
start learning
do your best
dominacja lewej półkuli mózgu
start learning
the dominance of the left hemisphere of the brain
żądny wiedzy
start learning
eager to learn
pełen entuzjazmu
start learning
enthusiastic
wyróżniać się w czymś
start learning
excel at something
znajdować właściwe słowa
start learning
find the right words
talent do czegoś
start learning
gift for something
dobry w czymś
start learning
good at something
pracowity
start learning
hard-working
niezdolny do zrobienia czegoś
start learning
incapable of doing something
dociekliwy
start learning
inquisitive
wrodzona umiejętność robienia czegoś
start learning
innate ability to do something
logiczny sposób myślenia
start learning
logical way of thinking
motywować
start learning
motivate
naturalna skłonność
start learning
natural inclination
z silną wewnętrzną motywacją
start learning
self-motivated
mieć problemy z matematyką
start learning
struggle with Maths
pilny / sumienny
start learning
studious
głód wiedzy
start learning
thirst for knowledge
osoba elokwentna
start learning
communicator
lubiący współpraca
start learning
cooperative
bezstronny
start learning
Fair minded
fajny wesoły
start learning
fun to be with
lubiący zabawę
start learning
fun-loving
towarzyski
start learning
gregarious / sociable
Twardo stąpać po ziemi
start learning
half one's feet on the ground
wiedzieć co jest najważniejsze
start learning
have one's priorities straight
zrównoważony
start learning
level headed
uparty wytrwały
start learning
persistent
cechy charakteru
start learning
personal qualities
lubiany
start learning
popular
pozytywne nastawienie do życia
start learning
positive outlook on life
pewny siebie
start learning
self-confident
rozsądny 2
start learning
sensible / rational
mówić co się myśli
start learning
speak one's mind
lubiący Sport
start learning
sporty
taktowny
start learning
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team player
zorganizowany
start learning
well-organized
odczuć ulgę
start learning
be relieved
zdezorientowany
start learning
confused
sfrustrowany
start learning
frustrated
stracić panowanie nad sobą
start learning
lose one's temper
przestraszony
start learning
scared
przerażony
start learning
terrified
podekscytowany
start learning
thrilled
ufać
start learning
trust
zasmucony myślę o zrobieniu czegoś
start learning
upset at the thought of doing something
wspierać
start learning
be supportive
impreza dobroczynna towarzyska na rzecz ochrony środowiska
start learning
charity social environmental event
rozmawiać
start learning
chat
grono przyjaciół znajomych
start learning
Circle of Friends
nawiązywać relacje
start learning
form relationships
kontakty z ludźmi
start learning
interaction with other people
dusza towarzystwa
start learning
life and soul of the party
polegać na kimś
start learning
rely upon somebody
najwcześniejsze wspomnienie
start learning
earliest memory
zachować dobrą pamięć
start learning
keep a good memory
stracić pamięć
start learning
lose your memory
Pamiętny
start learning
Memorable
nauczyć się na pamięć
start learning
memorize
pamiętać coś ze szczegółami
start learning
recall / remember something vividly / in detail
Pamiętać / Zapomnieć że się coś zrobiło
start learning
Remember / Forget doing something
pamiętać żeby coś zrobić / zapomnieć coś zrobić
start learning
remember / forgot to do something
zlecić komuś z pamięci
start learning
slip one's mind
podziwiać
start learning
to admire
wydawać się być
start learning
appear to be
cenić sobie doceniać
start learning
appreciate
sądzić po czymś
start learning
based on / judging by something
być uważanym za
start learning
be regarded as
zakładać
start learning
assume
oczywisty
start learning
clear / obvious
ewidentnie najwyraźniej
start learning
clearly
wywnioskować
start learning
conclude
wniosek
start learning
conclusion
polecić z przekonaniem
start learning
confidently recommend / make a strong recommendation
potwierdzić
start learning
Confirm
uważać kogoś za
start learning
consider somebody to be
biorąc pod uwagę
start learning
considering
wziąć udział w dyskusji
start learning
contribute to a discussion
niezbędny decydujący
start learning
crucial / vital
nie zgadzać się
start learning
to disagree
wahać się
start learning
to hesitate
Wygląda na to że
start learning
It seems / look as if / as though
osoba nominowana
start learning
nominee
nominować
start learning
nominate
zauważyć
start learning
notice
punkt widzenia
start learning
point of view
udowodnić
start learning
to prove
zdać sobie sprawę
start learning
realize

You must sign in to write a comment