różne zwroty (praca)

 0    374 flashcards    pawel12
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeprowadziliśmy badanie
start learning
we have audited
na które składa się / składające się z
start learning
consisting of
składać się z czegoś
start learning
consist of
proponować
start learning
propose
sugerować
start learning
suggest
wykazujący
start learning
showing
następujące
start learning
following
zgodnie z
start learning
in accordance with
zgodny (spójny) z
zgodny z prawem / zgodność z prawem
start learning
consistent with / in compliance with
consistent with law / in compliance with the law
obowiązujący, wiążący
start learning
binding
niewiążący
start learning
non-binding
przepisy, regulaminy
start learning
rules, regulations
odpowiedzialny za
ponosić całkowitą odpowiedzialność za coś
start learning
responsible for
to be fully responsible for sth
zapewnić, gwarantować
ktoś jest zobowiązany zapewnić że
start learning
ensure
sb is responsible for ensuring that / sb shall ensure that
spełniać
spełniać wymagania
start learning
fulfill
fulfill / meet requirements
dotyczyć
start learning
concern, regard, relate to
odpis aktualizujący wartość należności
start learning
impairment write-down of receivables
z późniejszymi zmianami
start learning
with subsequent amendments / with later changes
zmiana, nowelizacja, poprawka
start learning
change, amendment
przesunięcie, zmiana, przestawić, zmienić bieg w aucie
start learning
shift
zwany dalej
start learning
hereinafter referred to as
odpowiedzialność
start learning
responsibility
wyrażać, wyrazić, ekspresowy
start learning
express
umowa cesji
cesja (praw i obowiązków i wierzytelności)
start learning
cession agreement / assignment agreement
assignment (of rights and obligations and receivables)
zasady (polityka) rachunkowości
start learning
accounting policy
we wszystkich istotnych aspektach
start learning
in all material respects
jak też / również
start learning
as well as
kompletność
start learning
completeness
istnienie
start learning
existence
prawidłowość
start learning
accuracy
wycena
start learning
valuation
prezentacja
start learning
presentation
księgi rachunkowe
start learning
accounts / books
kontynuować
start learning
continue
przeprowadzić, wykonać
start learning
perform
zaprzestać
start learning
discontinue
rozdział
start learning
chapter
uzyskać, otrzymać
start learning
obtain, get, receive
pewność (mieć), zapewnienie
start learning
assurance
w dalszej treści, dalej
start learning
hereinafter
w szczególności / szczególnie
w szczególności odnoszących się do
start learning
in particular / particularly
in particular with regard to
szczegół
szczegółowy
start learning
detail
detailed
obowiązek, zobowiązanie
start learning
duty, obligation
obowiązany do
start learning
obliged to
poniżej / na mocy niniejszej umowy
start learning
hereunder
szacunki / szacować / szacowany (przewidywany)
start learning
estimate / estimate / estimated (predicted)
poprzedzający
start learning
preceding
ocena, oszacowanie
start learning
estimation, assessment, evaluation
sprawozdanie z całkowitych dochodów
start learning
statement of comprehensive income
znany z, znać, znajomy
orientować się w czymś
start learning
familiar
familiar with
obecnie
start learning
now / currently
niezdolny do czegoś
start learning
unable to / incapable of anything
podnieść, podwyższyć, podwyżka
start learning
raise
uważać, być przekonanym
start learning
believe
dostarczyć, zapewnić, świadczyć
start learning
provide
podstawa, baza
na podstawie
start learning
basis
on the basis of / based on
rozsądny, uzasadniony
start learning
reasonable, justified
wystarczający
start learning
sufficient, adequate, satisfactory
niewystarczający
start learning
insufficient
prawidłowo (właściwie, odpowiednio)
start learning
properly
odpowiednio
start learning
respectively
należne podatki
start learning
applicable taxes
odpowiedni, obowiązujący, mający zastosowanie
jeśli dotyczy
start learning
applicable
if apllicable
przepisy prawa
start learning
laws and regulations
zwracać uwagę
zwracać uwagę że
start learning
notice
to point out that
zwracać czyjąć uwagę na coś
start learning
pay / draw sb's attention to something
przewyższać, przekraczać
start learning
exceed
artykuł
start learning
article
ustęp (ust.)
start learning
paragraph (par.)
Kodeks spółek handlowych
start learning
Code of Commercial Partnerships and Companies
handlowy, komercyjny, reklama
start learning
commercial
jest zobowiązany / wymagany
start learning
is obliged to / is required to
niezwłocznie, natychmiast
start learning
immediately
znak handlowy
start learning
Trademark
w celu
start learning
in order to
własność
własność znaku handlowego i związanej z nim wartości firmy
start learning
ownership, property
ownership of the trademark and the goodwill therein
zwołać Zgromadzenie Wspólników
start learning
call a Shareholders Meeting
uchwała
powziąć uchwałę o
start learning
resolution
pass a resolution on
dalsze istnienie spółki
start learning
Company's further existence
w nim
start learning
therein
upoważniony / upoważniać
start learning
authorized / authorize
w imieniu
start learning
on behalf
biegły rewident
start learning
certified auditor
Dyrektor generalny (CEO)
start learning
CEO Chief Executive Officer
Dyrektor finansowy
start learning
CFO Chief Financial Officer
spis treści
start learning
Table of Contents
ogóne / szczegółowe informacje
start learning
general / detailed information
tłumaczenie
start learning
translation
forma prawna
start learning
legal form
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
Limited Liability Company
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
skrót
start learning
abbreviation
Krajowy rejestr sądowy
start learning
National Court Register
akt notarialny
start learning
notarial deed
numer (nr)
start learning
Number (No.)
Sąd rejonowy / gospodarczy
start learning
Regional Court / Business Court
wydział
start learning
department / division
Urząd skarbowy
start learning
tax office
udział / akcja
start learning
share
wartość nominalna
start learning
nominal value
w 2014 roku
start learning
in 2014
w dniu 13 września 2014 roku
start learning
on 13 September 2014
do dnia zakończenia
start learning
until / before the end of
... ponadto
start learning
in addition
ponadto
start learning
furthermore
jednoosobowy
np organ spółki
start learning
a single-member
w osobie
start learning
in the person of
powołany z dniem 1.01
start learning
appointed effective 1 January
odwołany z dniem 1.01
start learning
dismissed effective 1 January
stanowisko
start learning
position
skład
w składzie zarządu spółki
start learning
composition
in the composition of Company's Management Board
postępowanie układowe
start learning
composition proceedings
zostały zgłoszone i zarejestrowane
start learning
were submitted to and registered with
właściwy
start learning
appropriate, proper, relevant
zmieszany, zdezorientowany
start learning
confused
mylić, mieszać, pogmatwać
start learning
confuse
jednostka dominująca
start learning
the parent company / holding company
jednostka dominująca najwyższego szczebla
start learning
ultimate parent company
na najwyższym/najniższym szczeblu grupy
start learning
at the highest/lowest group level
podmiot zależny
start learning
subsidiary
obejmować, zawierać
spółki należące (wchodzące) do grupy
start learning
to comprise
entities comprising the goup
świadczyć usługi
start learning
provide services
zachowanie, postępowanie, prowadzić
prowadzić negocjacje
start learning
conduct
to conduct negotiations
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
start learning
National Chamber of Certified Auditors
umowa
start learning
agreement
podpisana dnia
start learning
signed on
pod kierunkiem
start learning
under the direction of
statut/ umowa spolki
start learning
statute / AoA
w siedzibie spółki
start learning
at the company's office
z przerwami
start learning
intermittently
oświadczać
start learning
declare
badający opisane SF
start learning
performing the audit above-described FS
spełniać marzenia
start learning
dreams come true
spełniać oczekiwania/wymagania
start learning
meet/fulfill expectations/requirements
warunki
start learning
conditions
bezstronny, obiektywny
start learning
objective
niezależny
start learning
independent
niezależnie od
start learning
irrespective of
nadzór
start learning
supervision
żadane (proszone) dane
start learning
requested data
wyjaśniać / wyjaśnienie
start learning
explain / explanation
niezbędny
start learning
necessary
brak
start learning
lack of
ograniczony
start learning
limited
wybór
wybierać
start learning
choice / select
choose
właściwy
start learning
appropriate / relevant
metoda
start learning
method
opinia z badania bez zastrzeżeń
start learning
unqualified opinion
nie zgłaszając zastrzeżeń do
start learning
without qualifying
zatwierdzić
start learning
approve
przeznaczyć, przydzielić
start learning
allocate, assign, designate
pokryć
start learning
cover
aby
start learning
to
złożyć pisemne oświadczenie
start learning
a written statement
publikować
start learning
publish
wybrane
start learning
selected
analiza finansowa
start learning
financial analysis
porównywać, porównanie, w porównaniu do, porównywalne
start learning
compare, comparison, compared to, comparable
analogiczne (odpowiednie)
np dane
start learning
respective
prezentacja
start learning
presentation
przekształcić, zmienić coś w coś
start learning
transform, to change sth into sth, restate
dane porównywalne
start learning
comparable data, comparative data
podkreślić, uwydatnić
start learning
underline, highlight
podkreślić coś, zaakcentować
start learning
emphasize sth
zawierać, obejmować
start learning
contain, include
spadek
start learning
drop, decline
powód, przyczyna
start learning
reason, cause
powodować
start learning
cause
wartość firmy
start learning
goodwill
niemniej jednak
niezależnie od powyższego postanawia się, co następuje
start learning
however, nevertheless
nevertheless, it is agreed as follows
niemniej jednak, pomimo tego, przecież
start learning
However, despite the fact that after
niemniej jednak, jednakże
start learning
However, although
wzrastać, wzrost
start learning
increase, rise
zmniejszać, redukować
start learning
decrease, reduce
o ponad dwukrotność
start learning
by more than double
w strukturze aktywów
start learning
in the structure of assets
kapitał obcy
start learning
borrowed capital
stanowić
start learning
constitute
stanowi/reprezentuje 80%
start learning
account for 80% of
osiągnąć
start learning
achieve, reach
jednocześnie
start learning
at the same time
generować
start learning
generate
niż
start learning
than
natomiast
start learning
while
z drugiej strony
start learning
on the other hand
z powodu, ze względu, z uwagi na
start learning
because, due to
zwrócić uwagę (na coś)
start learning
pay attention (to something)
wskazać/ zwrócić uwagę na
jak zwrócono uwagę / wytknąć błąd
start learning
point out
as pointed out in / to point out a mistake
wskazać, wskazywać
start learning
indicate, show
ocena kogoś, oceniać
start learning
assessment of someone, assess
księgowość, rachunkowość
start learning
bookkeeping, accounting
kontrola wewnątrzna
start learning
internal control
zewnętrzny
start learning
external
dokumentacja
start learning
documentation
opisywać
dokumentacja opisująca...
start learning
describe
documentation describing...
zasady rachunkowości
start learning
accounting principles/methods
używać, stosować
start learning
use
serwer
start learning
server
lokalizacja
zlokalizowany na/w
start learning
location
located on/in
dostęp
start learning
access
dane
start learning
data
system przetwarzania danych
start learning
data processing system
odzwierciedlać
start learning
reflect
wprowadzać dane
start learning
enter data
poprawnie
start learning
correctly
pewność siebie
start learning
confidence
prawidłowość, poprawność
start learning
accuracy, correctness
niezbędne
start learning
necessary
inwentaryzacja
start learning
stocktaking
częstotliwość
start learning
frequency
rozliczenie, rozliczyć
start learning
settlement, settle
przedłużyć
start learning
extend
dodatkowy
start learning
additional
informacja
informacja jest / informacje są
start learning
information
information is / information is
księgi rachunkowe
start learning
accounts / books of account
prawidłowo
start learning
properly
przepisy, regulacje
start learning
rules, regulations
podpisać
start learning
sign
przedkładać, przedłożyć
start learning
submit
pisemne oświadczenie
start learning
a written statement/declaration
ujawniać / ujawnienie
start learning
disclose / disclosure
zobowiązania warunkowe
start learning
contingent liability
istotny, znaczny
start learning
important, significant
zobowiązanie, zaangażowanie
start learning
commitment, involvement
nadzwyczajny
start learning
extraordinary
w odniesieniu do czegoś
start learning
in relation to sth, in/with regards to sth
zatwierdzenie
start learning
approval
odpowiedni, właściwy, stosowny
start learning
suitable, adequate, appropriate
stosować
... które były stosowane...
start learning
use / apply
... which were applied...
w sposób ciągły / nieustannie / stale
start learning
consistently / continuously
w między czasie tymczasem
start learning
in the meantime, meanwhile
założyć firmę
start learning
start a business
ustalić, określić
start learning
determine, define
wynik finansowy
start learning
financial result
likwidacja / upadłość
bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości
start learning
liquidation / bankruptcy
without being put into liquidation or bankruptcy
postawić w stan likwidacji
start learning
put into liquidation
kolejność
w następującej kolejności
start learning
order
in the following order
strona
start learning
page
bankructwo
start learning
bankruptcy
bankrutować, bankrut
start learning
bankrupt, bankrupt
uzupełnienie
start learning
supplement
dodatkowy, uzupełniający
start learning
additional, complementary, supplementary
projektować, projektowanie
start learning
design, designing
programowanie
start learning
programming
rozwijać, rozwijanie
start learning
develop, developing
konserwacja, utrzymanie
start learning
maintenance
serwis
start learning
service
serwis techniczny
start learning
Technical Service
sprzęt biurowy
start learning
Office equipment
szkolenie
prowadzenie szkoleń z informatyki
start learning
training
trainings in the area of IT
konsulting
start learning
Consulting
na terenie całego kraju
start learning
throughout the country
potrzeba / potrzebować
bazując na potrzeby spółki
start learning
need / need
based on the needs of the company
import
start learning
import
eksport
start learning
export
kierowanie, zarządzanie
start learning
managing, management
nieokreślony / określony
na czas nieokreślony
start learning
indefinite / specific
for an indefinite duration
czas trwania
czas obowiązywania umowy/spółki // przewidywany czas trwania czegoś
start learning
duration
duration of a contract (agreement)/company // estimated duration of sth
termin spłaty kredytu
start learning
repayment date
termin spłaty, zapadalności / termin wymagalności
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
start learning
maturity date / maturity
financial assets held to the maturity
zasada kosztu historycznego
start learning
the principle of historical cost
brać pod uwagę
start learning
take into account / take into consideration
rozważać
start learning
consider
wyjątek
wyjątek od reguły // z wyjątkiem
start learning
exception
exception to the rule // except from
przyszłość, w przyszłości
w dającej się przewidzieć przyszłości
start learning
future, in the future
in the foreseeable future
przewidywanie, przewidywany
start learning
anticipation, anticipated
oczekiwany
start learning
expected
kontynuacja działalności
zakładając że spółka będzie kontynuowała działalność przy założeniu kontynuacji działalności
start learning
going concern
assuming Company will continue operation activities on a going concern basis
wprowadzenie
start learning
introduction
cena nabycia
wg ceny nabycia
start learning
purchase price
at the purchase price
cena nabycia pomniejszona o rabaty, nie wyższa od ceny sprzedaży netto
start learning
purchase price less any rebates, not higher than the net selling price
zniżka
start learning
discount
koszt wytworzenia
start learning
manufacturing cost / production cost
wartość przeszacowana
start learning
estimated value
amortyzacja
start learning
amortization
umorzenie
pomniejszony o odpisy umorzeniowe
start learning
depreciation
decreased by depreciation
odpis aktualizujący wartość należności
start learning
write-downs of receivables
odpis aktualizujący wartość zapasów
start learning
write-downs of inventories
spisać na straty / odpis
start learning
write off / write-off
metoda liniowa
start learning
straight-line method
okres ekonomicznej użyteczności
oczekiwany okres ekonomicznej użyteczności ŚT
start learning
economic useful lives
expected useful lives of tangible assets
program komputerowy, oprogramowanie
start learning
software
licencja
start learning
license
lokata terminowa
start learning
term deposit / deposit
zapłata
w kwocie wymaganej zapłaty
start learning
payment
in the amounts required payments
jednorazowego użytku
start learning
Disposable, single-use
wielokrotnego użytku
start learning
multiple-use
krajowy rynek
start learning
domestic market
odsetki
start learning
interest
akumulować
start learning
accumulate
narastać, akumulować
naliczone odsetki od aktywów finansowych
start learning
accumulate, accrue
accrued interest calculated on financial assets
wymagalny (np. o zobowiązaniach), wymagalny
wymagalne w ciągu 3 m-cy od dnia ich otrzymania
start learning
chargeable (eg. the commitments), due
due within 3 months from the receipt
nabycie
start learning
acquisition
klasyfikować
start learning
classify
NBP Narodowy Bank Polski
start learning
Polish National Bank / National Bank of Poland
koszty
koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
start learning
costs
costs concerning further financial reporting periods
zasada ostrożnej wyceny
z zachowaniem zasady ostrożności
start learning
principle of prudence / prudence principle
taking into account the prudence principle
w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości
start learning
in the reasonable and credible estimated value
pewien, okreslony
start learning
certain, specified
prawdopodobieństwo
o dużym prawdopodobieństwie
start learning
probability
highly probable // a highly probability of
w szczególności, zwłaszcza
start learning
in particular, especially
w toku
start learning
in progress
gwarancja/poręczenie (zapewnienie), gwarancja (na coś)
start learning
warranty, guarantee
restrukturyzacja
start learning
restructuring / restructuring process
wiążący
start learning
binding
zobowiązanie, obowiązek
start learning
commitment, obligation
wynikać, być wynikiem
wynikający z
start learning
result, be the result of
resulting from
odprawa emerytalna
start learning
retirement benefit
nie później niż
start learning
not later than
przypadający na, wynikający z czegoś
start learning
attributable to
przypisywać, przypisany do
start learning
assign, assigned to
przypadać do zapłaty
przypadające do zapłaty na bieżący okres
start learning
be payable / fall due
falling due for the current period
różnica przejściowa
start learning
temporary difference
różnica trwała
start learning
permanent difference
VAT; podatek od wartości dodanej
start learning
VAT; value added tax
VAT naliczony / VAT do odliczenia
start learning
Input VAT / deductible VAT
VAT należny
start learning
Output VAT
deklaracja VAT
start learning
VAT return
ujemna różnica przejściowa
start learning
deductible temporary difference
dodatnia różnica przejściowa
start learning
taxable temporary difference
zmniejszać, redukować
która spowoduje w przyszłości zmniejszenie wartości
start learning
decrease, reduce
which will reduce the future amount
kompensować, kompensata
start learning
compensate, compensation
rabat, zniżka
start learning
discount
udzielić pożyczki, przyznać pożyczkę,
start learning
to provide a loan, grant a loan,
metoda bezpośrednia / metoda pośrednia
start learning
direct method / indirect method
nie wymienione w
start learning
not mentioned in the / not listed in
dotacja
start learning
grant
cło
start learning
duty / customs duty
ubezpieczenie społeczne
start learning
Social Security
inne świadczenia
start learning
other benefits
ubezpieczenie
start learning
insurance
rejestracja kapitału
start learning
Registration of capital
wynik lat ubiegłych
start learning
retained earnings
podział zysku
kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
start learning
distribution/allocation of profit
equity after proposed profit distribution
podział straty z lat ubiegłych
start learning
distribution/allocation of losses from previous years
dywidenda
start learning
dividend
pożyczka
start learning
loan
kredyt
start learning
credit / bank loan
wydatek
start learning
expenditure
o ograniczonym dochodzie
start learning
a limited income
o ograniczonej możliwości dysponowania
start learning
restricted cash / with limited disposability
skumulowane
start learning
accumulated
rezerwa na urlopy
start learning
provision for holidays / vacation accrual
naprawy gwarancyjne
start learning
warranty repairs
nie jest zabezpieczona
start learning
not secured
transakcja zabezpieczająca
start learning
hedge, hedging transaction
ryzyko
jest narażony na ryzyko
start learning
risk
is exposed to the risk
narażać
start learning
expose
przekroczyć
koszty przekroczyły potencjalne korzyści
start learning
exceed
costs could exceed potential benefits
minimalizować, zmniejszać
ryzyko jest minimalizowane przez
start learning
minimize, reduce
risk is minimized by
chociaz, mimo to, jednak; myśl
start learning
although, despite this, however, thought
chociaż, aczkolwiek
start learning
although, albeit
aczkolwiek, chociaż
start learning
However, although
potwierdzać
start learning
confirm, acknowledge
niespodziewane
start learning
unexpected
branża handlowa / branża
start learning
business sector / industry, sector
wypłacalność
start learning
solvency
zamówienie
start learning
order
z tego powodu
start learning
for this reason
w związku z tym, odnośnie tego
start learning
therefore, regarding the
dlatego, zatem
start learning
therefore, therefore
wymiar (wielkość)
start learning
dimension
okoliczności
start learning
circumstances
wskazywać, wskazujące
start learning
indicate, indicating
z tego tytułu
start learning
in this respect
darowizna
start learning
donation
warunki rynkowe
na warunkach innych niż rynkowe
start learning
market conditions
based on conditions other than market conditions
zleceniodawca, zamawiający
start learning
principal
zleceniobiorca
start learning
contractor
jednostka dominująca
start learning
the parent company
jednostka zależna
start learning
subsidiary
przewidywać, spodziewać się
start learning
anticipate, expect to
natychmiast
start learning
immediately, prompt
zamówienie (publiczne)
start learning
procurement (public procurement)

You must sign in to write a comment