rozdział 12 Państwo i społeczeństwo

 0    220 flashcards    opmati13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
monarchia konstytucyjna
start learning
constitutional monarchy
siedziba główna
start learning
headquarters
system wielopartyjny
start learning
multi-party system
oficjalna rezydencja
start learning
official residence
podział władz
start learning
separation of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
władza ustawodawcza
start learning
legislative power, legislature
członek parlamentu, poseł, posłanka
start learning
Member of Parliament (MP)
parlament
start learning
Parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikować
start learning
ratify
senat
start learning
the Senate
Kongres Stanów Zjednoczonych
start learning
United States Congress
rządzić krajem
start learning
administer the country
administracja
start learning
administration
rząd
start learning
cabinet, government
władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
interpretować prawo
start learning
interpret the law
władza sądownicza
start learning
judiciary power
przestępca
start learning
offender
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
cenzura
start learning
censorship
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
zakładać organizacje
start learning
form organisations
wstępować do organizacji
start learning
join organization
występować z organizacji
start learning
leave organisations
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność religii
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne
start learning
hold moral views
mieć poglądy religijne
start learning
hold religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić czyjąć winę
start learning
prove sb guilty
reprezentować
start learning
represent
ograniczenia (ze względu na)
start learning
restrictions (based on)
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
Karta Praw
start learning
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
łapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
korumpować
start learning
corrupt
skorumpowany
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
defraudacja
start learning
embezzlement
zdefraudować
start learning
embezzle
równouprawnienie, równe szanse
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudice
kumoterstwo
start learning
favouritism
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequality
opieka społeczna, zasiłek
start learning
social security
głód
start learning
starvation
asystentka (polityka)
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy, plot
zatuszować coś
start learning
cover sth up
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
postawienie w stan oskarżenia
start learning
impeachment
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrać ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
boom gospodarczy
start learning
boom
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
corporate sector
spaść, zmniejszyć się (o 50%)
start learning
decrease/drop/go down/fall (by 50%)
spadek
start learning
decrease/fall
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
spadek koniunktury
start learning
downturn
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędzać, oszczęgnie gospodarować
start learning
economise
ekonomista
start learning
economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
PKB (produkt krajowy brutto)
start learning
GDP (gross domestic product)
import
start learning
import
wzrost
start learning
increase, rise
wzrosnąć, zwiększyć się (o 50%)
start learning
increase/rise/grow/go up (by 50%)
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
strata
start learning
loss
sektor prywatny
start learning
private sector
sektor publiczny
start learning
public sector
zysk
start learning
profit
dług publiczny
start learning
public debt
wydatki publiczne
start learning
public spending/government spending
recesja
start learning
recession
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
podaż i popyt
start learning
supply and demand
podatek
start learning
tax
Wielki Kryzys
start learning
the Great Depression
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
cywil
start learning
civilian
wybuch (wojny)
start learning
outbreak (of war)
traktat (pokojowy)
start learning
(peace) treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa
start learning
attempted murder
próba włamania
start learning
attempted burglary
szantaż
start learning
blackmail
szantażować
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w sieci
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć okno
start learning
force a window
fałszerstwo
start learning
forgery
falsyfikat
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
oszustwo
start learning
fraud
oszust
start learning
fraud
porwanie (samolotu)
start learning
hijacking
porwać (samolot)
start learning
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
rozbój, napaść uliczna
start learning
mugging
podpalić coś
start learning
set fire to sth
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off) money
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
terrorystyczny
start learning
terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
zdewastować
start learning
vandalise
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth, charge sb with sth
alibi
start learning
alibi
odwoływać się od (wyroku skazującego)
start learning
appeal against (the conviction)
aresztować
start learning
arrest
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
start learning
find sb guilty/innocent of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
okazanie
start learning
identity parade
uwięzić
start learning
imprison
uwięzienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
wszcząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
nie przyznać się do winy
start learning
plead innocent/not guilty
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
przeszukać (dom/mieszkanie/osobę)
start learning
search (a house/a flat/a person)
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentence to... for...
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try
organizacja charytatywna
start learning
charity organisation
fundacja
start learning
foundation
organizacja pozarządowa
start learning
NGO (non-governmental organisation)
zerwać (rozmowy / negocjacje)
start learning
break off (talks/negotiations)
wyjść z czegoś (kryzysu)
start learning
come out of sth
poddać się, ustąpić
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacać (długi)
start learning
pay off (debts)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wychodzić na jaw
start learning
come to light
splajtować
start learning
go bust
zabierać głos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment