Reading project

 0    167 flashcards    erykachelminska9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obywatel
start learning
citizen
przez coś
start learning
across
spokrewniony, powiazany
start learning
related
bogactwo
start learning
wealth
zebrane
start learning
gathered
w mgnieniu oka
start learning
right out of gate
Można myśleć, traktowac
start learning
can be thought
za pomocą osób
start learning
in witch individuals
tok postepowania
start learning
course of action
sposób zaprojektowania wybranej wiadomości
start learning
way to design the chosen message
zbadać, sprawdzic
start learning
examine
zastosowanie
start learning
to apply
spotkanie, kontakt, zetkniecie
start learning
encounter
podstawowy napęd
start learning
fundamental drive
ustny
start learning
oral
świadomość, wiedza
start learning
awareness
zniechecajacy
start learning
discoiraging
jest kluczem do Świadomości wlasnej wartosci
start learning
is central to your self-concept
niektóre, pewne style obuwia
start learning
certain styles of shoes
prace badawcze
start learning
research papers
niewerbalne gesty
start learning
nonverbal gestures
wskazówki
start learning
clues
wpływy
start learning
influences
niemowlę
start learning
infant
jeden krótki moment
start learning
one brief moment
samopoczucie, usposobienie
start learning
frame of mind
wymaga wysiłku
start learning
require effort
wytrwałość
start learning
persistence
autokorekta
start learning
self-correction
wygłaszanie mowy stand-up
start learning
delivering a stand-up speech
podobnie
start learning
similarly
studiowanie formatów podobnych
start learning
studying formats similar
mają na celu, glownym celem
start learning
aim to
otrzymać
start learning
receive
wyjaśnienie
start learning
clarification
szkic
start learning
draft
zamierzać
start learning
intend
chory z tym
start learning
sick with it
dotyczy
start learning
applies
łąka
start learning
field
wyczucie czasu
start learning
timing
Instruktorzy
start learning
instructors
przekazywać
start learning
to convey
zastanawia się
start learning
it reflects on
odbijają się pozytywnie
start learning
reflect positively
utworzyć
start learning
set up
wpływ
start learning
impact
pozadany, Ochota, chec
start learning
desired
Biegłości
start learning
proficiencies
konsekwentnie w rankingu
start learning
consistently ranked
wskazany, pozadany
start learning
desireable
władza wykonawcza
start learning
ececutives
ostrzenie, kształtowanie
start learning
sharpening
według, zgodnie z
start learning
according to
złożoność
start learning
complexity
ciągłe uczenie się
start learning
continuous learning
krytyczny
start learning
critical
potencjał promocyjny
start learning
promotion potential
faktycznie, skutecznie
start learning
effectively
eksperyment, badanie
start learning
a survey
Znacznik, znak, oceniajacy
start learning
marker
wysoka płaca
start learning
high-wage
portier
start learning
gatekeeper
implikacje dotyczące kapitału, wplyw na kapital
start learning
equity implications
Przewodniczący
start learning
chair of
uposażony, ponierajacy pesje
start learning
salaried
grupa niebieskich wstążek
start learning
blue-ribbon group
widmo
start learning
spectrum
umiejętność czytania i pisania
start learning
literacy
prowadzone przez
start learning
conducted by
około
start learning
approximately
dodatkowy
start learning
additional
jednostka, pojedynczy, osobny
start learning
individual
do kontynuowania, dazyc, realizować
start learning
to pursue
zrobić wspólne
start learning
make common
Słownik etymologiczny
start learning
etymological dictionary
Uczestnicy
start learning
participants
nacisk, szczególna uwaga
start learning
emphasis
zbadać gleboko, dokładnie
start learning
examine in depth across
wchodzi
start learning
enters
pokrótce, krótko, przelotnie
start learning
briefly
uważnie
start learning
intently
esencja, istota,
start learning
essence
przewartościowania, ponowne rozpatrzenie
start learning
reevaluate
dostrzec, zauwazyc
start learning
perceive
do interpretacji
start learning
to interpret
odnoszą naszą percepcję, postrzeganie
start learning
relate our perception
koncepcje
start learning
concepts
odnosić się
start learning
refer
tak jak przy współtworzeniu raportu, udostepniasz kopie raportu
start learning
as when you share in compiling a report
kilku współpracowników
start learning
several coworkers
zasób
start learning
resource
występuje, zdażyć się, wydażyć
start learning
occurs
przenieść, przekonywać
start learning
convey
spostrzeżenia, wnikliwość, przenikliwość
start learning
insights
rozważać
start learning
ponder
zasadnicze elementy, niezbedny skladnik
start learning
essential components
likwidator, zarządca (zatrudniony przez wierzycieli do nadzorowania spłaty długów spółki), sluchawka
start learning
receiver
interferencja, ingerencja, wtracenie się
start learning
interference
ogólny, calkowity
start learning
overall
przekazuje
start learning
conveys
Kodowanie
start learning
encoding
odbierac, postrzegać
start learning
perceives
wyjaśnienie lub wsparcie
start learning
clarification or supporting
bodziec, zacheta
start learning
stimulus
interpretacja
start learning
punctuation
formatowanie
start learning
formatting
przedstawiciele handlowi
start learning
sales reps
świadomy
start learning
aware
rozstrzygania, uspokoic
start learning
settling
ustnie
start learning
verbally
chwycić
start learning
grasp
cyfrowy
start learning
digital
kabel
start learning
cable
przekazuje
start learning
conveys
zamierzać
start learning
intend
niezamierzony
start learning
unintended
rozgrywający
start learning
quarterback
całkowicie
start learning
altogether
powiększa cię, mierzyc kogos wzrokiem
start learning
sizes you up
wyregulować, dostosowac, modyfikowac
start learning
adjust
przewidywać, spodziewac sie
start learning
anticipate
celowo
start learning
intentionally
nieumyślnie
start learning
unintentionally
opanowany, tworzyć, komponować
start learning
composed
dokładnie, trafnie
start learning
accurately
wyjaśnienie
start learning
clarification
udział
start learning
participating
związane z baseballem
start learning
baseball-related
bieg
start learning
gear
Zakładamy, przypuszczać
start learning
assume
żądanie, prośba
start learning
request
żądanie, prośba
start learning
request
wynosić
start learning
clarify
intymny, prywatny
start learning
intimate
pod wpływem, dotkniety
start learning
influenced
rzeczywistego
start learning
of the actual
Ustawienie, otoczenie, miejsce
start learning
setting
Ustawienie, otoczenie, miejsce
start learning
setting
zaangażowany
start learning
involved
bezpośrednio lub pośrednio wpływać
start learning
directly or indirectly influence
pojedyncze zdarzenie, odizolowane
start learning
isolated event
oczekiwania kontekstowe
start learning
contextual expectations
Wyświetlacze, wystawa
start learning
displays
1. wzajemne wpływy, interakcje
start learning
interactions
nieuprzejmy, nieliczacy się z innymi
start learning
inconsiderate
odpowiedź, reakcja
start learning
response
spotkania, zgromadzenia
start learning
gatherings
panna młoda idzie w dół
start learning
the bride walks down
przejście (w samolocie)
start learning
the aisle
kobiecość
start learning
womanhood
hałaśliwy, ciezki do opanowania
start learning
rambunctious
ingerencja, wtracanie się
start learning
interference
przeznaczony, stworzony dla kogos
start learning
intended
otoczony
start learning
surrounded
klakson
start learning
horns
zajmowac (np. miejsce)
start learning
occupy
przewidywanie, wizja
start learning
projections
załączony / załączona, przywiazany
start learning
attached
niewygodny, kłopot
start learning
inconvenient
włączyć, wyliczyć, zawierać
start learning
to include
zapobiec, umożliwiać
start learning
prevented
uważnie, z uwagą, troskliwie
start learning
attentively
uczestniczyć, brać udział
start learning
participate
koliduje, wtracać
start learning
interferes
Kodowanie
start learning
encoding
rozszyfrowanie
start learning
decoding

You must sign in to write a comment