przedrostki i przyrostki

 0    53 flashcards    ekor
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
antywojennych, antyrządowe
start learning
anti-war, anti-government
anti = against
dwujęzyczny, dwustronna
start learning
bilingual, bilateral
bi = two
współpracować, koordynować
start learning
cooperate, coordinate
co = with, together
Kontratak, przeciwdziałania
start learning
counterattack, counteract
counter = in the opposite direction
wylesianie
start learning
deforestation
de = acting against
międzykontynentalny
start learning
intercontinental
inter = between
interdyscyplinarny
start learning
interdisciplinary
dezaktywować
start learning
deactivate
źle zrozumieć, zgubić
start learning
mishear, misplace
mis = wrongly
Monogamia, monosylabami
start learning
monogamy, monosyllables
mono = one
wielorasowe, wielokulturowe
start learning
multiracial, multicultural
multi = many
non-stop, bezalkoholowy
(przeciwieństwo)
start learning
non-stop, non-alcoholic
non = not
przeładowaniem, przeceniać
start learning
overcharge, overestimate
over = too much
zakładać kolonializm, powojenny
start learning
post colonialism, post-war
post = after
prehistoryczny, prenatalne
start learning
prehistoric, prenatal
pre = before
pro-brytyjska, pro-life
start learning
pro-British, pro-life
pro = for, in favour of
przepisać, odzyskać
start learning
rewrite, retake
re = again
półkole, bliźniak
start learning
semicircle, semi-detached
semi = half
metro, podporządkowane
start learning
subway, subordinate
sub = under
nadprzyrodzony, hipermarket
start learning
supernatural, superstore
super = above, more than
transatlantyckie, skrzynia biegów/przesłanie
start learning
transatlantic, transmission
trans = across
trójkołowy, triceps
start learning
tricycle, triceps
tri = three
zaległy, zaniżona
start learning
underpaid, underestimate
under = not enough
unisex, jednostronny
start learning
unisex, unilateral
uni = one
wada, znikać nieuczciwy
(przeciwieństwo)
start learning
disadvantage, disappear, dishonest
dis
nielegalne, nielogiczne
(przeciwieństwo)
start learning
illegal, illogical
il (+l)
niewłaściwe, niegrzeczne
(przeciwieństwo)
start learning
improper, impolite
im (+m or p)
pośrednie, niewygodna
(przeciwieństwo)
start learning
indirect, incovenient
in
niekonwencjonalne, niepewny
(przeciwieństwo)
start learning
unconventional, uncertain
un
Rząd, zatrudnienie
rzeczownik
start learning
government, employment
-ment
dyskusja, odsetek, pozwolenie
rzeczownik
start learning
discussion, proportion, permission
-ion, -tion, -sion
zaproszenie, definicja
rzeczownik
start learning
invitation, definition
-ation, -ition
wytrwałość, odległość
rzeczownik
start learning
persistence, distance
-ence, -ance
pewności, bezpieczeństwa
rzeczownik
start learning
certainty, security
-ty, -ity
gotowość, słodycz
rzeczownik
gotowość do zrobienia czegoś
start learning
willingness, sweetness
-ness
willingness to do sth
budynek, rozumienie
rzeczownik
start learning
building, understanding
-ing
pisarz, redaktor
rzeczownik
start learning
writer, editor
-er, -or
maszynistka
rzeczownik
start learning
typist
-ist
asystent, student
rzeczownik
start learning
assistant, student
-ant, -ent
republikanin, elektryk
rzeczownik
start learning
republican, electrician
-an, -ian
pracownik
rzeczownik
start learning
employee
-ee
zrewolucjonizować, prywatyzacj-ować
czasownik
start learning
revolutionise, privatise
-ise, -ize
poszerzyć, rozjaśnić
czasownik
start learning
widen, brighten
-en
profesjonalny
przymiotnik
start learning
professional
-al
naukowy
przym
start learning
scientific
-ic
ekskluzywny
przym
start learning
exclusive
-ive
udany
przym
start learning
succesful
-ful
beznadziejny, bez wiary
czasownik
start learning
hopeless
-less
luksusowy
przym
start learning
luxurious
-ous
skalisty
przym
start learning
rocky
-y
kosztowny
przym
start learning
costly
-ly
wygodne, zrozumiałe
przym
start learning
comfortable, comprehensible
-able, -ible
nerwowo, nagle, niedawno
przysłówek
start learning
nervously, suddenly, recently
-ly

You must sign in to write a comment