prawo karne słówka

 0    135 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w zbiegu z
start learning
in concurrence with
orzec, rozsądzić, rozstrzygnąć
start learning
adjudicate
jak w sentecji
start learning
as in the sentence
na posiedzeniu
start learning
at a session
dane o
start learning
data on
na wniosek
start learning
upon request
postępowanie wstępne
start learning
initial proceeding
stwierdzić ważnośc testamentu w celu podziału spadku
start learning
probate your estate
rachunek bankowy
start learning
bank account
zabezpieczenie
start learning
bond requirement
mieć skutek
start learning
take effect
przesłuchanie świadków
start learning
interview of witnesses
przedstawienie zarzutów
start learning
inform of the charges
pouczenie o prawach i obowiązkach
start learning
instruct of the rights and duties
przesłuchanie podejrzanego
start learning
interrogation of the suspect
badanie psychiatryczne
start learning
psychiatric examination
obserwacja psychiatryczna
start learning
psychiatric observation
konfrontacja
start learning
examination by confrontation of the parties
postanowienie o powołaniu biegłego
start learning
decision to appoint an expert witness
okazanie w celu rozpozniania
start learning
showing for identification
ogledziny ciała lub rzeczy
start learning
inspection of the body or things
wizja lokalna
start learning
crime scene investigation CSI
zastosowanie środka zapobiegawczego
start learning
imposition of preventive measure
tymczasowe aresztowanie
start learning
pre-trial detention
akt oskarżenia
start learning
indictment
mataczenie
start learning
obstruction of justice
orzekać
start learning
adjudge
zarządzać
start learning
decree
dopłata wyrównawcza
start learning
distributive award
umowa o rozdzielności majątkowej
start learning
separation agreement
nakazywać
start learning
order
postępowanie wykonawcze
start learning
enforcement proceeding
czyn zabroniony z artykułu
start learning
offence against Article
postępowanie przygotowawcze
start learning
preparatory proceeding
czyn przestępczy
start learning
criminal act
czyn karalny
start learning
punishable act
czyn zbrodniczy
start learning
felonious act
czyn niedozwolony
start learning
unlawful act
zawiadomienie o przestępstwie
start learning
notification of a crime
wszczęcie postępowania
start learning
instigation of proceedings
wszczęcie
start learning
institution, initiation, commencement
pokrzywdzony
start learning
the wronged party
złożenie zeznań przez pokrzywdonego
start learning
interview of the wronged party
badanie lekarskie
start learning
medical examination
rozstrój zdrowia
start learning
disturbance of health, disorder of health
pomoc prawna
start learning
legal aid
pomoc prawna
start learning
legal assistance
udzielić
start learning
provide to
oskarżyciel posiłkowy
start learning
auxiliary prosecutor
pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
start learning
proxy of the auxiliary prosecutor
powód cywilny
start learning
claimant
oskarżyciel prywatny
start learning
private prosecutor
wyłonić
start learning
select
wyznaczyć
start learning
designate
polegac na
start learning
consist in
spełniać warunki
start learning
be eligible to
uniewinnienie
start learning
acquital
odwołanie od wyroku
start learning
appeal against judgement
stawiennictwo w sądzie
start learning
appearance in court
ujęcie podejrzanego
start learning
apprehension of suspect
przedstawienie zarzutów
start learning
charge of suspect
skazanie
start learning
conviction
zwolnienie za kaucją
start learning
release on bail
wyrok sędziego
start learning
sentence by judge
złożyc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
start learning
report a crime
przetrzymywać w areszcie
start learning
remand in custody
werdykt przysięgłych
start learning
decision of jury
wyrok sędziego
start learning
judgement of judge
przestępca
start learning
offender
zatrzymać
start learning
apprehend
postawić zarzuty / oskarżyć
start learning
charge
sądzić
start learning
try
nałożenie kar
start learning
imposition of penalties
podważyć legalność wyroku skazującego
start learning
challenge the legality of conviction
skład ławy przysięgłych
start learning
jury panel
rzekomo popełnił przestępstwo
start learning
alleged to have commited a crime
stawia się sądzie
start learning
appears at court
w przyszłości
start learning
at a future date
ponad wszelką wątpliwość
start learning
beyond reasonable doubt
zadecydować o karze
start learning
to decide punishment
systematycznie sprawdzać
start learning
carry out systematic examination
złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa
start learning
make a claim of wrongdoinig
pozwany
start learning
defendant
postawić zarzuty / przedstawić zarzuty / wnieść zarzuty
start learning
face charges
szczegółowe śledztwo
start learning
detailed enquiry
oczyścić swoje imię
start learning
to clear his name
zmniejszyć karę
start learning
to reduce the sentence
zatrzymać
start learning
to detain
sędzia wydaje postanowienie sądowe
start learning
judge makes a judicial decision
zebrać dowody
start learning
collect evidence
wyłączyć sędziego
start learning
challenge a judge
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
na ławie oskarżonych
start learning
in the dock
rozpatrzyć
start learning
consider
prezes sądu
start learning
president of the court
uniewinniony
start learning
accuited
umorzony
start learning
discontinued
rozstrzygnąć
start learning
determine
pozbawiony wolności
start learning
deprived of freedom
postępowanie przed sądem
start learning
proceeding pending before court
rozprawa apelacyjna
start learning
appelate proceeding
proces
start learning
trial
pełnomocnik z urzędu
start learning
attorney at law ex officio
wydatki
start learning
expences
należności świadków
start learning
amounts due to whitnesses
należności biegłych
start learning
remuneration of expert whitnesses
koszt doręczenia wezwania
start learning
service cost of the summon
Krajowy Rejestr Karny
start learning
National Criminal Register
zbrodnia
start learning
fellony
rozpatrzeć
start learning
consider
wykroczenie
start learning
minor offence
przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem
start learning
a crime is either a felony or a misdemeanor
zbrodnia w UK
start learning
indictable offence
występek w UK
start learning
summary offence
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
postępowanie prowadzone w sprawie o wykroczenie
start learning
proceedings conducted in a petty offence case
strona w postępowaniu
start learning
party to proceedings
prokuratura
start learning
public prosecutor's office
obrońca
start learning
defense attorney / defence councel
oskarżyciel
start learning
prosecutor
zawieszony
start learning
stayed
głuchy
start learning
dumb / has a hearing disorder
niewidomy
start learning
blind / has a vision disorder
niepoczytalny
start learning
not of sound mind / non compos mentis
zagrozony karą
start learning
threatened by the punishment of
z urzędu
start learning
state-funded
prawomocny
start learning
final and non-appealable
doznać usczerbku
start learning
to be harmed
uszczerbek majątkowy
start learning
property loss
usczerbek zdrowotny
start learning
damage to health
doznać
start learning
sustain / experience / suffer
doznać obrażeń
start learning
sustain injuries
doznac niepowodzenia
start learning
fail / miscarry
prawniczy
start learning
jurisprudential
sądowy / prawniczy /
start learning
forensic

You must sign in to write a comment