polityka gospodarcza

 0    78 flashcards    martap9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osoba poręczająca weksel to
start learning
awalista
deklaracja wekslowa
start learning
wraz z wekslem in blanco, realizuje" funkcje gwarancyjna weksla
żyrant to
start learning
inaczej poręczyciel
odsetki dopisane do kapitału jednorazo po upływie okresu odsetkowego to:
start learning
odsetki proste
kredyt lombardowy
start learning
jest udzielany przez banki pod zastaw papierów wartościowych, towarów i wartościowych przedmiotów
charakterystyczną cechą kredytu lombardowego jest
start learning
posiadanie przez bank zastawu
reforma pieniężna polegająca na wycofaniu znaków pieniężnych znajdujących się w obiegu i zastąpienie ich znakami o niższym nominale przy równoczesnej zmianę skali cen to
start learning
denominacja
w którym. roku polskie prawo dopuścilo prowadzone kantorow?
start learning
1989
elixir to:
start learning
elektroniczny system rozliczeń bankowych
skarbnet to system rozliczeniowy dla
start learning
bonów skarbowych
dewizy to inaczej
start learning
papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, wystawione w walutach obcych
euro jest waluta emitowana przez
start learning
europejski Bank centralny
zlecenie otwarcia akredytywy sklada
start learning
importer w. banku importera
gdy zobowiązania w danej walucie lub określonej grupie walut przeważają nad wierzytelnościami występują pozycja walutowa
start learning
krótka
do biernych operacji bankowych zaliczamy
start learning
gromadzenie wkładów i lokat
polskie prawo bankowe uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od
start learning
zdolności kredytowej kredytobiorcy
gdy faktor nabywa należności bez prawa regresu to
start learning
przyjmuje na siebie pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika
w Polsce banki hipoteczne mogą działać wyłącznie w
start learning
spółce akcyjnej
Jaka hipoteka nie występuje w polskim prawie
start learning
hipoteka wieczna
zastaw to
start learning
ograniczone prawo rzeczowe, które ma na celu zabezpieczenie określonej wierzytelności
agio to
start learning
nadwyżka ceny emisyjnej papieru wartościowego ponad jego wartość nominalną
rentowność obligacji kupionej na rynku pierwotnym jest
start learning
równa oprocentowaniu obligacji
W przypadku obligacji zerokuponowych dyskonto stanowi
start learning
różnicę pomiędzy wartością nominalną a ceną emisyjną obligacji
jednostki uczestnictwa są oferowane przez
start learning
fundusze otwarte
certyfikaty inwestycyjne są emitowane przez
start learning
fundusze zamknięte
jako fundusz portfelowy może działać tylko
start learning
fundusz inwestycyjny zamknięty
fundusz sekurytyzacyjny moze utworzyć tylko
start learning
fundusz inwestycyjny zamknięty
kto nadzoruje towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce?
start learning
komisja nadzoru finansowego
silny i długotrwały spadek kursu papierów wartościowych notowanych na giełdzie to
start learning
bessa
Jaka instytucja sprawuje nadzór nad polskim rynkiem ubezpieczeń?
start learning
KNF
od decyzji KNF można się odwołać do
start learning
naczelnego sądu administracyjnego
Co nazywamy krańcowa skłonnością do oszczędzania?
start learning
jest to część każdej dodatkowej jednostki dochodu, przeznaczona przez gospodarstwa domowe na oszczędności
Co to jest WIG_20?
start learning
jest to indeks giełdowy obliczony na podstawie wartości portfela akcji 20 największych spółek o najwyższej płynności na Giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
makler.to. osoba ktora
start learning
jest uprawniona do przeprowadzenia transakcji skupu i sprzedaży papierów wartościowych
zadaniem krajowego depozytu papierów wartościowych jest
start learning
prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowe-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
sytuację inwestora który posiada albo jest zobowiązany do zakupu w przyszłości jakichś instrumentów finansowych lub towarów określanych jako
start learning
pozycja dluga
pierwszy fixing systemu podwójnego fixingu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie przeprowadzany jest o godzine
start learning
11
najszerszym indeksem giełdowym jest
start learning
WIG
ile firm wchodzi w skład indeksu mWIG40?
start learning
40
kluczowym krokiem jaki musi dokonać firma przed wejście na giełdę jest
start learning
złożenie w komisji papierów wartościowych i giełd prospektu emisyjnego
czy handlowanie prawami poboru jest w Polsce zakazane?
start learning
nie
czy każda spółka akcyjna jest notowana na giełdzie?
start learning
nie
Co to jest Barter?
start learning
handel wymienny
Co to jest elastyczność dochodowa popytu?
start learning
stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu
kiedy popyt nazywamy doskonale nieelastycznym?
start learning
kiedy jego elastyczność jest równa 0
Co to jest efekt substytucyjny zmiany Cen?
start learning
jest to dostosowanie popytu do zmiany ceny poprzez zastąpienie relatywnie droższego dobra tańszym
Co to jest elastyczność cenowa popytu?
start learning
stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany ceny
Co to jest rynkowa krzywa popytu?
start learning
to suma indywidualnych krzywych popytu wszystkich konsumentów nazywających określone dobro
kiedy występuje malejąca użyteczność krańcowa?
start learning
gdy każda dodatkowa jednostka dobra dostarcza konsumentowi coraz mniejszych przyrostow użyteczności
Co to jest koszt krańcowy?
start learning
to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę
Co w teorii podaży określa funkcja produkcji?
start learning
określa maksymalne rozmiary produkcji, jakie są możliwe do osiągniecia przy różnym poziomie nakładów
punkt, w którym przecinają się krzywa podaży i krzywa popytu to
start learning
punkt maksimum popytu
Co nie ma wpływu na krzywa popytu?
start learning
koszt produkcji danego dobra
Co się dzieje zgodnie z prawem podaży, jeżeli cena rośnie (przy innych warunkach niezmienionych)?
start learning
podaż rośnie
Co obrazuje funkcja oszczędności?
start learning
obrazuje wielkośc zamierzonych oszczędności przy każdym poziomie dochodu
Co nazywamy krańcowa skłonnością do oszczędzania?
start learning
jest to wskaźnik ilości dochodu przeznaczonego na oszczędności
Czym zajmuje się ekonomia?
start learning
analizuje oraz opisuje produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dobr
prawo popytu mówi że
start learning
występuje odwrotna zależność między cena a wielkościa popytu
Co to jest technika w teorii podaży?
start learning
to zbiór wszystkich technicznie efektywnych technologii (metod wytwarzania)
Co to są koszty zmienne?
start learning
są to koszty które zmieniają się wraz ze zmianami wielkości produkcji
prawo jednej ceny sprawia ze
start learning
cena danego dobra wyrównuje się się na całym świecie
Co stanowi nadwyżka ceny pod kosztem krańcowym?
start learning
stanowi miarę siły monopolistycznej przedsiębiorstwa
rynek na którym zarówno sprzedający jak i kupujący uznaja, że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej to
start learning
rynek doskonale konkurencyjny
Co to jest wartość dodana?
start learning
przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji
Co nie jest charakterstyczne dla gospodarki nakazowo-rozdzielczej?
start learning
dominacja własności prywatnej w gospodarce
cena równowagi to inaczej cena;
start learning
dominacja własności prywatnej w gospodarce
cena równowagi to inaczej cena:
start learning
cena, przy której wielkość popytu jest równa wielkości podaży
Co to jest cykl koniunkturalny?
start learning
cykliczne wahania aktywności gospodarczej
krzywa ilustrująca wielkość produkcji, które przedsiębiorstwo chce wytwarzać przy różnych cenach jest nadużywana
start learning
krzywą podaży przedsiębiorstwa
zespół norm które skutkowały przejściem polskiej gospodarki od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej nazywamy jest
start learning
,terapia szokowa"
jak w polskiej gospodarce przedstawia się udział rolnictwa odpowiednio w zatrudnieniu (odsetek liczby pracujących) i produkcji (procentowy udział PKB) wytworzonego w sektorze?
start learning
między 10% a13% poniżej 4%
kiedy rząd napotyka problem wysokiego bezrobocia może oprócz działań długofalowych próbować złagodzić problem na przykład przez zorganizowanie?
start learning
prac interwencyjnych
w gospodarce wolnorynkowej czynniki określające poziom cen to
start learning
popyt i podaż
poparta odpowiednimi zasobami umożliwiajacymi transakcję, chęć nabycia dobrs bądź usługi to
start learning
popyt
prawo popytu głosi,że jeżeli wszystkie czynniki poza ceną pozostaną niewyjaśnione, zaś cena spadnie to wielkość zglaszanego na dobro popytu
start learning
wzrośnie
kiedy spożycie każdej kolejnej jednostki dobra przynosi ci coraz mniejsze zadowolenie (nazywame przez ekonomistów), użytecznościa" nazywa się to
start learning
malejąca użyteczność krańcowa
ekonomiczny wskaźnik ktory określa jak bardzo się zmienia wielkość popytu wskutek zmiany cena danego dobra
start learning
cena elastycznościa popytu
na niektóre dobra ogłaszamy podobny popyt bez względu na ich cenę. oznacza to że na popyt na nie jest wyjątkowy mało elastyczny. do dóbr takich naleza
start learning
Dobra pierwszej potrzeby

You must sign in to write a comment