PL LA fiszki 7

 0    303 flashcards    lantczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Starożytna stolica
start learning
The ancient capital
Zbyt trudno rzucić palenie
start learning
It's too hard to quit smoking
proszek do pieczenia
start learning
baking powder
Nie przeszkadza ci to?
start learning
Do not you mind?
zaimek
start learning
pronoun
układ słoneczny
start learning
solar system
Lampa słoneczna
start learning
Solar lamp
Prawa fizyki
start learning
The laws of physics
Rozmawiał ze mną
start learning
He spoked with me
obudziłem się
start learning
I woke up
przyjacielski, przyjazny, życzliwy
start learning
friendly
poważne obrażenia
start learning
serious injuries
zranienie, krzywda, rana
start learning
injury
Spóźniłem się na autobus
start learning
I missed the bus
Czy możesz mi powiedzieć drogę do banku?
start learning
Can you tell me the way to the bank?
budka telefoniczna
start learning
public phone, phone box
zły nastrój
start learning
bad mood
Słyszałem niesamowitą historię
start learning
I've heard an amazing story
starszy
start learning
elderly
starszy stopniem
start learning
Senior degree
przyjąć coś za oczywiste
start learning
take for granted
korale, naszyjnik, kolia
start learning
necklace
Najgorętsze miejsce
start learning
The hottest place
buty
start learning
boots
odcięcie zasilania
start learning
power cut
Zestaw płyt
start learning
A set of plates
Domek na wsi
start learning
cottage in the country
wspomaganie kierownicy
start learning
Power Steering
Kilkanaście osób
start learning
A dozen people
To zostało zgłoszone
start learning
it was reported
Policjant kierował ruchem
start learning
The policeman directed the traffic
on należy
start learning
he belongs
Zrobię to w ten sposób
start learning
I Do it like that
Oni mają dwoje dzieci
start learning
They have got two children
niepełnosprawny
start learning
disabled
bezdomny
start learning
homeless
schronisko, schron
start learning
shelter
schronisko dla zwierząt
start learning
animal shelter
sanitariusz
start learning
paramedic
życie codzienne
start learning
daily life
Urbanista
start learning
town-planner
zapewnienie opieki
start learning
provid care
nowoczesna medycyna
start learning
modern medicine
pola poza miasto
start learning
fields beyond the city
dbać o kondycję
start learning
keep fit
Zapotrzebowanie na coś
start learning
Demand for something
Lubić kogoś / coś
start learning
fond of somebody/sth
miły dla kogoś
start learning
nice to somebody
Zapłacić komuś za coś
start learning
Pay someone for something
polegać na kimś
start learning
rely on somebody
Powód czegoś
start learning
Reason for something
bratanek/siostrzeniec
start learning
nephew
bratanica/siostrzenica
start learning
niece
Struktura tymczasowa
start learning
Temporary structure
założył swoją firmę
start learning
he set up his business
My wyruszamy wcześnie
start learning
We set off early
Policja postawiła blokadę drogi
start learning
the police had set up roadblock
Odkładam codziennie dziesięć złotych
start learning
I set aside ten zloty every day
pozwolić sobie
start learning
afford
problem spowodował opóźnienie
start learning
The problem set us back
następujący
start learning
following
sufit
start learning
ceiling
przekroczyć rzekę
start learning
cross the river
łyżwiarstwo
start learning
ice skating
Brak miejsca
start learning
lack of place
filozof
start learning
philosopher
włamywacz
start learning
a burglar
On nie ma szans
start learning
He has no chance
stowarzyszenie
start learning
association
zdanie / opinia
start learning
opinion
zgadzać się
start learning
agreeing
nie zgadzać się
start learning
disagreeing
pytać kogoś o ich opinię
start learning
asking someone for their opinion
Przedstawienie własnej opinii
start learning
introducing your own opinion
osobiście
start learning
personally
Prawdopodobnie dobrze
start learning
Probably right
Musimy poczekać dłużej
start learning
we need to wait a bit longer
przytoczyć czyjąś opinie
start learning
giving the opinion of others
Zgadzam się w pewnym stopniu
start learning
I agree to some extent
Nie zgadzam się całkowicie
start learning
I disagree completely
Nie mam pojęcia
start learning
I have no idea
to zależy
start learning
it depends
Tak. Dlaczego nie
start learning
Yes. Why not
tak właściwie nie, nie bardzo
start learning
not really
Po co?
start learning
For what?
nie ma mowy (NIE)
start learning
no way
nie mogę uwierzyć swoim oczom
start learning
i couldn't belive my eyes
żartujesz?
start learning
are you kidding? you must be joking?
Nie wierzę w to
start learning
I don't believe it
Dostał najlepsze oceny
start learning
He got the best marks
musze porozmawiać na osobności z
start learning
I have a word with
Nie uważać
start learning
don't pay attention
tego typu rzeczy
start learning
this kind of thing, that sort of thing
W tym przypadku
start learning
in that case
Czuję się źle
start learning
I feel bad about
poczekać i zobaczyć
start learning
wait and see
co jeżeli ci powiem
start learning
what if I tell you
zmienić zdanie
start learning
change your mind
gotowe zwroty
start learning
fixed phrases
Pieniądze to nie wszystko
start learning
Money isn't everything
Tęsknię za nią
start learning
I do miss her
kolega z pracy, współpracownik
start learning
work mate
Zostań na kolejnego
start learning
stay for another
zasmakuj wolności
start learning
taste freedom
równowaga między pracą a życiem
start learning
balance between work and life
rzucić pracę
start learning
to give up a job
doradztwo, firma konsultingowa
start learning
consultancy
złożyć wypowiedzenie
start learning
to hand in a notice
szacować
start learning
to reckon
zostać zwolnionym
start learning
to get sacked
pieskie życie (ciężkie, trudne życie)
start learning
a dog's life
rozstać się
start learning
to split up
przyjemny
start learning
enjoyable
Ze zrozumieniem
start learning
With understanding
to było by dwa razy więcej niż teraz
start learning
it would be twice as many as now
zasłużyć
start learning
deserve
Myślę, że to potrwa...
start learning
I reckon it will last...
Ludzie są przygotowani
start learning
People are prepared
Zrezygnowałem z pracy
start learning
I gave up my work
Utrzymanie równowagi
start learning
to maintain a balance
odczuwać żal
start learning
feel sorry
wrócić do kogoś
start learning
to get back to somebody
złożyć rezygnację
start learning
to hand a resignation
poddawać się
start learning
to give up
zająć miejsce
start learning
take a seat
Oczekiwać, że ktoś coś zrobi
start learning
to expect somebody to do something
zwolnić kogoś
start learning
to sack somebody
ratusz
start learning
town hall
dom dziecka / sierociniec
start learning
orphanage
zawody sportowe
start learning
competition
szybownictwo
start learning
gliding
pogłoska, plotka
start learning
rumor
wieś
start learning
the country
kryjówka
start learning
hideout
uczenie się przez całe życie
start learning
lifelong learning
ponowne szkolenie, przekwalifikowanie
start learning
retraining
płatki śniadaniowe
start learning
cornflakes
owsianka
start learning
porridge
naleśnik
start learning
pancake
sprzątanie linii brzegowej
start learning
cleaning the shoreline
Kto odnosi się do tego stwierdzenia?
start learning
Who refers to this statement?
hulajnoga, skuter
start learning
scooter
Aspirujący autor
start learning
Aspiring author
wydawca
start learning
publisher
czytelnik
start learning
reader
odcisk, pęcherz
start learning
blister
obrzęk, opuchlizna
start learning
swelling
skaleczenie, rana, cięcie
start learning
cut
gospodyni domowa, dozorca
start learning
housekeeper
pokojówka
start learning
housemaid
pani domu
start learning
hostess
Wizyta zagraniczna
start learning
Foreign visit, an overseas visit
rocznica
start learning
an anniversary
czy chciałbyś?
start learning
would you like?
Liczy się jako jedno słowo
start learning
It counts as one word
czy zgadzasz się?
start learning
do you agree?
Nie mam nic przeciwko
start learning
I don't mind, I have nothing against
Ty decydujesz
start learning
You decide
Co chciałbyś dziś zrobić?
start learning
What would you like to do today?
czy była by możliwość abyś otworzył to okno?
start learning
could you possibly open this window?
Zastanawiam się, czy możesz mi to dać?
start learning
I'am wondering if you could give me this?
Co powinniśmy robić?
start learning
what do we shall doing?
jakieś pomysły?
start learning
any ideas?
jakieś pomysły?
start learning
any ideas?
Dlaczego nie pójdziemy do kina?
start learning
Why do not we go to the cinema?
Nie byliśmy tam od wieków
start learning
We have not been there for ages
Nie, odejdź
start learning
No, go away
Proszę o pozwolenie
start learning
I ask for permission
możemy spróbować
start learning
we can try
Dobra, jeśli chcesz
start learning
Okay, if you want
Chciałbym iść do kina
start learning
I would like to go to the cinema
Czy mógłbyś mi pożyczyć długopis?
start learning
Could you borrow a pen for me?
Czy nie będziesz miał nic przeciwko jeśli wezmę to krzesło?
start learning
Will you mind if I take this chair?
Dlaczego nie mielibyśmy się spotkać dziś po południu?
start learning
why don't we meet this afternoon?
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
którzy uczestniczyli w wypadku
start learning
who have been involved in an accident
przewyższać liczebnie
start learning
outnumber
wykluczone, zdecydowanie nie
start learning
Certainly not!
znieważony
start learning
insulted
obrażony
start learning
resentful
Kto nie wie?
start learning
Who does not know?
Na miejscu, na poczekaniu
start learning
On the spot
firma ubezpieczeniowa
start learning
insurance company
niewinny
start learning
innocent
w każdym razie
start learning
anyway
Najcięższy czas w roku
start learning
Busiest time of year
Nie możemy sobie pozwolić
start learning
We can not afford
pozwolić sobie
start learning
afford
przegapić
start learning
miss out on
Zatłoczone miejsca
start learning
Crowded places
rozmawiać z kimś na osobności
start learning
have a word with somebody
Jest mało prawdopodobne, aby coś zrobić
start learning
It is unlikely to do something
przekonałem ją
start learning
I convinced her
cudowny, fenomenalny, wspaniały
start learning
marvellous
żądanie, prośba
start learning
request
sugestia, propozycja
start learning
suggestion
odpowiedz
start learning
reply
Czy mógłbyś mi pomóc?
start learning
could you possibly help me?
Zastanawiam się czy mógłbyś mi pomóc?
start learning
I wonder if you could help me?
Zastanawiałem się, czy możesz mi pożyczyć trochę pieniędzy?
start learning
I was wondering if you could lend me some money?
Czy podasz mi sól?
start learning
Could you pass the salt?
Prosić o pozwolenie
start learning
asking permission
Czy mógłbyś spojrzeć na ten proces?
start learning
Could you possibly have a look at this process?
Czy mogę otworzyć okno?
start learning
May I open the window?
Czy nie masz nic przeciwko, jeśli oglądam telewizję?
start learning
Do you mind if I watch TV?
Mogliśmy spróbować tej nowej restauracji
start learning
We could try that new restaurantt
Co powinniśmy zrobić wieczorem?
start learning
what shall we do tonight?
Chodźmy do kawiarni
start learning
Let's go to the cafe
Czy lubisz słuchać muzyki?
start learning
Do you fancy listening music?
A może pójdziemy do klubu?
start learning
How about going to a club?
Dlaczego nie pójdziemy do kina?
start learning
Why do not we go to the cinema?
Nie lubię tego, nie podoba mi się to
start learning
i don't fancy that
Tak jeśli lubisz, chcesz
start learning
Yes, if you like
to brzmi dobrze
start learning
it sounds good
Nigdy się nie zatrzymuję
start learning
I never seems to stop
ciągle, bez przerwy
start learning
continuously
Oni prawie spóźnili się na pociąg
start learning
They nearly missed their train
prawie, blisko
start learning
nearly
wspominać, wymieniać, wskazać
start learning
mentions
on wspomina o następujących kwestiach
start learning
He mentions the following issues
Potrzebujesz wytrwałości
start learning
Need perseverance
jestem wytrwały
start learning
I'm persistent
typowe nieporozumienie
start learning
common misconception
Jestem w stanie, jestem zdolny
start learning
I'm being able
przewaga, korzyść
start learning
advantage
przewidywalność
start learning
predictability
różnorodność, odmiana
start learning
variety
pokrewna dziedzina
start learning
related field
Informowanie innych
start learning
Informing others
potrzeba koncentracji
start learning
the need for concentration
Otrzymywanie wskazówek
start learning
receiving guidance
kontroler ruchu lotniczego
start learning
the air traffic controller
Przestrzeń powietrzna
start learning
Airspace
południe
start learning
south
północ
start learning
north
zachód
start learning
west
wschód
start learning
east
południowy-wschód
start learning
southeast
południowy-zachód
start learning
south-west
północny-wschód
start learning
north-east
północny-zachód
start learning
North West
Moją pracą jest udzielanie instrukcji
start learning
My job is about giving instruction
istotny, trafny
start learning
relevant
samolot, lotnictwo
start learning
aircraft
ruch lotniczy
start learning
air traffic
Czysta sekwencja
start learning
neat sequence
jeden po drugim
start learning
one after another
Stały kontakt radiowy
start learning
constant radio contact
Utrzymując je na bieżąco w tym temacie
start learning
Keeping them up to date on this topic
aktualne, na bieżąco
start learning
up to date
Niezwykłe warunki
start learning
Unusual conditions
zmiany
start learning
alterations
kontrolować, monitor
start learning
monitor
wysokość
start learning
altitude
ale w rzeczywistości
start learning
but in fact
Ci ludzie
start learning
the ones people
Zająć się startem i lądowaniem
start learning
Deal with take-off and landings
startować, start (samolotu)
start learning
take off
Centrum kontroli obszaru
start learning
Area control center
Przez maksymalnie dwie godziny
start learning
for up to two hours
Mają półgodzinną przerwę
start learning
they have half-hour break
dobrze natrzeć, przetrzeć
start learning
good rub
Będę się ruszał
start learning
I will move around
dla celów bezpieczeństwa
start learning
for safety purposes
powtarzalny spis
start learning
repetitive roster
wzór, standard
start learning
pattern
Ta praca coś znaczy
start learning
This work means something
szukasz
start learning
you're looking for
warunki atmosferyczne
start learning
weather conditions
konsekwencja, skutek
start learning
consequence
Zestaw słuchawkowy
start learning
Headset
Musisz być
start learning
you have got to be
rodzaj osoby
start learning
sort of person
przetwarzać duże ilości złożonych danych
start learning
process large amounts of complex data
skupić się na zadaniu którym się zajmujesz
start learning
focus on the task in hand
Może się zdarzyć bardzo szybko
start learning
can happen extremely quickly
świadomość przestrzenna
start learning
spatial awareness
Kluczowa jakość
start learning
Key quality
wieża kontroli lotów
start learning
fly control tower
pociąg, trenować, ćwiczyć
start learning
train
kontrola ruchu lotniczego
start learning
air traffic control
zaawansowany technologicznie
start learning
technologically advanced, hi-tech
kiedy ukończyłeś studia
start learning
once you graduate
Zostałeś wysłany
start learning
You have been sent
musisz zaliczyć egzamin końcowy
start learning
you have to sit a final exam
trzymać się tego
start learning
stick with it
Ciężkie treningi
start learning
tough training
wznowienie sztuki, odrodzenie
start learning
revival
współcześni rywale
start learning
contemporary rivals
wielu z nich
start learning
many of whom
Skorzystały
start learning
have benefited
niechętnie dać jej
start learning
reluctantly to give her
Wskazuje na to
start learning
points out that
pierwszy tom
start learning
first volume
Zaczęły się przygody
start learning
adventures began
to niespodzianka
start learning
it comes a surprise
nadchodzi
start learning
it comes
przyznaje się
start learning
he concedes
powieść
start learning
novel
popularność
start learning
popularity
wikariusz
start learning
vicar
samopublikować
start learning
self-publish
następnie, później
start learning
sobsequently

You must sign in to write a comment