Phrasal Verbs 2

 0    100 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
keep away
Keep away from him or you'll get into trouble
start learning
trzymać się z daleka od czegoś
Trzymaj się od niego z daleka albo będziesz mieć kłopoty
keep on
Why you always keep on asking me about Mark? I don't want to talk about him!
start learning
kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy
Dlaczego wciąż pytasz o Marka? Nie chce o nim rozmawiać!
keep up (with)
I can't keep up with computers, it's all changing too fast for me
start learning
nadążać, być na bieżąco
Nie mogę nadążyć za komputerami. To wszystko zmienia się dla mnie za szybko.
kick off
What time do they kick off?
start learning
rozpoczynać mecz (piłki nożnej)
O której godzinie oni rozpoczynają mecz piłki nożnej?
know of
Do you know of any Italian restaurants in Paris?
start learning
wiedzieć o czymś, znać
Czy znasz jakąś włoską restaurację w Paryżu?
laugh at
What are you laughing at?
start learning
śmiać się z czegoś
Z czego się śmiejesz?
leave out
Prepare the list carefully, I don't want anyone to be left out
start learning
opuszczać / pomijać
Przygotuj listę uważnie, nie chcę by ktoś został pominięty
let down
You let me down again, I can't trust you any more
start learning
zawodzić
Znowu mnie zawiodłeś. Nie mogę Ci więcej ufać
let out
The classes finished earlier but we were not let out before 3 o'clock
start learning
wypuszczać, pozwolić iść
Zajęcia skończyły się wcześniej ale nie zostaliśmy wypuszczeni przed 3
log in / on
I can't log in, I forgot the password
start learning
zalogować się / włączyć do sieci
Nie mogę się zalogować. Zapomniałem hasła
log out / off
Please log out and turn the computer off
start learning
wylogować się / wyłączyć się z sieci
Proszę wyloguj się I wyłącz computer
look after
We need to find someone to look after the kids when we're out tomorrow evening
start learning
opiekować się / pilnować
Musimy znaleźć kogoś do opieki nad dziećmi na czas kiedy jutro nas nie będzie
look around
Look around and check if you find something interesting for you
start learning
rozglądać się
Rozglądnij się I sprawdź czy znajdziesz dla siebie coś ciekawego
look at
What are you looking at?
start learning
przyglądać się / patrzeć
Na co patrzysz?
look back
When I look back, I must admit that I don't regret anything in my life
start learning
spoglądać w przeszłość
Kiedy patrzę w przeszłość muszę przyznać że niczego w życiu nie żałuję
look forward to
I'm looking forward to hearing from you soon
start learning
cieszyć sie na coś / bardzo czekać na
Czekam na wieści od Ciebie
look into
The police are looking into the cause of the accident
start learning
badać / przyglądać się
Policja bada przyczyny wypadku
look out
Look out! There is a bus coming!
start learning
uważać
Uważaj! Jedzie autobus!
look out for
Look out for your bag or someone will steal it
start learning
uważać na
Uważaj na swoją torbę albo ktoś Ci ją ukradnie
look through
She looked through the fashion magazines but found nothing interesting
start learning
przeglądać
Przeglądała magazyn modowy ale nie znalazła niczego interesującego
look up
Could someone look up this word in a dictionary?
start learning
sprawdzać
Czy ktoś może sprawdzić to słowo w słowniku?
make for
He tried to make for the exit but was too drunk to reach it
start learning
poruszać się w kierunku czegoś
Próbował poruszać się w kierunku wyjścia ale był zbyt pijany aby to zrobić
be made for
Mary and Paul seem to be made for each other
start learning
być stworzonym dla kogoś / siebie
Mary I Paul wydają się być dla siebie stworzeni
make of
What do you make of Peter? I think he's very intelligent
start learning
myśleć o / sądzić o
Co myślisz o Peterze? Ja myślę że jest bardzo inteligentny
make up
I always make up before I leave house
start learning
robić makijaż
Zawsze robię makijaż przed wyjściem z domu
make it up to sb
They helped me so much... I don't know how I am going to make it up to them
start learning
wynagradzać / odwdzięczać
Oni tak bardzo mi pomogli... Nie wiem jak im się odwdzięcze
mess about / around
Will you stop messing around and start working?
start learning
nie robić nic specjalnego / kręcić się bez celu
Czy przestaniesz się kręcić bez celu I zaczniesz pracować?
move in
I didn't like this flat when I moved in but now I think it's quite cosy
start learning
wprowadzać się
Nie lubiłam tego mieszkania gdy się wprowadzałam ale teraz uważam że jest całkiem przyjemne
move out
We have to move out till the end of the month
start learning
wyprowadzać się
Musimy się wyprowadzić do końca miesiąca
pass away
The old lady passed away yesterday at ten
start learning
umierać / odchodzić
Starsza pani odeszła wczoraj o 10
pass by
Every day I pass by this shop when I'm on my way to work
start learning
przechodzić / przejeżdżać obok
Każdego dnia gdy wracam z pracy mijam ten sklep
pass out
It was so stuffy in the room that I wasn't surprised at all that some people passed out
start learning
zemdleć
W pokoju było tak duszno że nie byłem zdziwiony gdy niektórzy zemdeli
pick up
Sue picked up the phone and dialled her boyfriend's number / I picked up a lot of new words during my trip to London / Will you pick me up from the station on Monday?
start learning
podnosić / nauczyć się (bez formalnych lekcji) / odebrać, zabrać
Sue podniosła słuchawkę I wybrała numer swojego chlopaka / Nauczyłam się wielu nowych słów podczas wycieczki do Londynu / Odbierzesz mnie ze stacji w poniedziałek?
plug in
I haven't plugged in the TV yet, I just bought it
start learning
podłączyć (np. do kontaktu)
Jeszcze nie podłączyłam TV, dopiero go kupiłam
print out
Could you please print out this document for me?
start learning
wydrukować
Czy możesz wydrukować dla mnie ten dokument?
pull down
They had to pull down the old building to built a new shopping centre there
start learning
zburzyć
Musieli zburzyć stary budynek żeby zbudować nowe centrum handlowe
pull in
The train from Manchester is pulling in on platform 1
start learning
wjeżdżać na stację
Pociąg z Manchester wjeżdża na stację na platformie 1
pull out
A train has just pulled out of the station
start learning
wyjeżdżać ze stacji
Pociąg właśnie wyjechał ze stacji
pull up
A blue car has just pulled up near the cinema
start learning
zatrzymać się / zaparkować
Niebieskie auto właśnie zaparkowało koło kina
put back
Remember to put back the CDs when you don't listen to them / I'm afraid we have to put back our appointment / Remember to put back your watch when you'll land in London
start learning
odłożyć na miejsce / odkładać / cofać wskazówki zegara, przestawiać godzinę
Pamiętaj aby odłożyć płyty na miejsce gdy ich nie słuchasz / Obawiam się że musimy odłożyć nasze spotkanie / Pamiętaj aby przestawić zegarek kiedy wylądujesz w Londynie
put forward
We put the clocks forward in spring
start learning
przesunąć wskazówkę do przodu, zmienić czas na późniejszy
Na wiosnę przesuwamy wskazówkę zegarka do przodu
put down
Put down your bags and let's go to the kitchen / How could you put me down in front of all these people?!
start learning
kłaść / ośmieszać kogoś / upokarzać
Połóż torbę I chodź do kuchni / Jak mogłeś mnie upokorzyć przy tych wszystkich ludziach!
put off
Can you put off the meeting? I need to talk to you
start learning
odkładać, przełożyć na inny termin
Czy możesz przełożyć spotkanie? Muszę z Tobą porozmawiać
put on
It's quite cold so you'd better put on your coat / Put on the light please
start learning
zakładać (na siebie) / zapalić (światło)
Jest całkiem zimno więc lepiej załóż na siebie płaszcz / Zapal proszę światło
put out
Put out the lights, I'm tired and want to go sleep / Put the cigarette out, it's non-smoking area
start learning
gasić (światło, ogień, etc.)
Zgaś światło, jestem zmęczona I chcę iść spać / Zgaś paperosa, to jest strefa z zakazem palenia
put up with
How do you put up with him? He's so irritating
start learning
znosić
Jak Ty go znosisz? Jest taki irytujący
read out
Now I will read out the names of our competition winners
start learning
czytać na głos
Teraz na głos przeczytam imiona zwycięzców naszego konkursu
relate to
This book relates to the case of JFK's assasination
start learning
odnosić się / być powiązanym
Ta książka odnosi się do zamachu na Johna Kennedyego
ring back
She can't talk at the moment, can you ring back later?
start learning
zadzwonić ponownie
Ona nie może teraz rozmawiać, czy możesz zadzwonić później?
ring up
Ring me up in the evening
start learning
dzwonić / telefonować
Zadzwoń do mnie wieczorem
round up
Round it up to 50 zlotys, please
start learning
zaokrąglić w górę
Zaokrąglij to do 50 zl, proszę
round down
They rounded it down to $3000
start learning
zaokrąglić w dół
Zaokrąglili to w dół do 3000 dolarów
rule out
The police had ruled him out as a suspect
start learning
wykluczyć
Policja wykluczyła go z kręgu podejrzanych
run across
She run across her old love when she was buying present for her husband
start learning
spotkać, wpaść na kogoś przypadkiem
Przypadkiem spotkała swoją starą miłość gdy kupowała prezent dla męża
run away
Run away or they'll beat you up
start learning
uciekać
Uciekaj albo oni Cię pobiją
run into
You won't believe whom I ran into this morning / You'll run into problems if you take this case!
start learning
spotkać kogoś przypadkiem / natrafiać
Nie uwierzysz na kogo wpadłam dziś rano! / Napotkasz problemy jeśli weźmiesz tą sprawę
run out
We've run out of the paper for printing. / Time's running out, we've got only 2 minutes left. / I ran out of butter in the morning so I had to go shopping
start learning
kończyć się / brakować
Skończył nam się papier do drukarki / Czas się kończy, zostały nam tylko 2 minuty. / Skończyło mi się rano masło więc musiałem iść na zakupy
run up
I ran up to him and gave him a hug
start learning
podbiec
Podbiegłam do niego i uściskałam
screw up
You'd better not screw it up this time
start learning
zepsuć / zniszczyć
Lepiej żebyś tym razem tego nie zepsuł
see off
All my friends came to see me off at the airport
start learning
odprowadzać kogoś
Wszyscy moi przyjaciele przyszli mnie odprowadzić na lotnisko
see through
I didn't see her through and now I have a problem
start learning
przejrzeć (podstęp)
Nie przejrzałem jej i teraz mam problem
sell out
A bookstore sold out his new book in just few hours
start learning
wyprzedawać
Księgarnia wyprzedała jego nową książkę w zaledwie parę godzin
send in
Please send in application forms before the end of the month
start learning
wysyłać / nadsyłać
Wyślij proszę aplikację przed końcem miesiąca
set off
We set off early in the morning
start learning
wyruszyć / rozpocząć podróż
Wyruszyliśmy wcześnie rano
set out
We are planning to set out at asettle downbout 8
start learning
wyruszać / rozpoczynać podróż
Planujemy wyruszyć o około 8
settle down
He thinks it is high time to settle down and start a decent life
start learning
osiedlić się / zamieszkać na stałe / ustatkować się
On myśli że to najwyższy czas żeby się ustatkować i zacząć przyzwoite życie
shoot down
Three enemy planes have been shot down during the battle
start learning
zastrzelić / zestrzelić
Trzy wrogie samoloty zostały zestrzelone podczas bitwy
sign in
First of all you have to sign in at reception
start learning
zapisać się / wpisać na listę
Po pierwsze musisz zapisać się w recepcji
sign out
Don't forget to sign out before you leave
start learning
wypisać się
Nie zapomnij się wypisać przed wyjazdem
sign up
John has signed up for almost all classes. When will he find time for that?
start learning
zapisać się
John zapisał się na prawie wszystkie zajęcia. Kiedy on znajdzie na to czas?
show up
We'd been waiting for him 2 hours and he didn't show up
start learning
pojawiać się
Czekaliśmy na niego 2 godziny a on się nie pojawił
slow down
You're driving too fast, please slow down
start learning
zwalniać
Jedziesz za szybko, zwolnij proszę
speak for
Speak for yourself. I hate this place
start learning
mówić za kogoś
Mów za siebie. Ja nie znoszę tego miejsca
speed up
Speed up, we can't drive so slow on a highway
start learning
przyspieszać
Przyspiesz, nie możemy jechać tak wolno na autostradzie
split up
I'm not with Susan any more, we split up two weeks ago
start learning
rozejść się
Nie jestem już z Susan, rozeszliśmy się dwa tygodnie temu
stand back
The police told everyone to stand back
start learning
odsunąć się
Policja kazała wszystkim się odsunąć
stand by
The antiterrorist squads are standing by behind this building
start learning
być w gotowości
Grupa antyterrorystyczna stoi w gotowości za tym budynkiem
stand for
Do you know what CNN stands for?
start learning
oznaczać / znaczyć
Czy wiesz co znaczy CNN?
start over
I made so many mistakes that I better start everything over again
start learning
zaczynać coś od nowa
Zrobiłem tak wiele błędów że lepiej zacząć wszystko od nowa
stay away
You'd better stay away from my brother
start learning
trzymać sie z dala
Lepiej trzymaj się z dala od mojego brata
stay in
I don't feel like going out today, I'll stay in
start learning
zostać w domu
Nie mam ochoty dziś wychodzić, zostanę w domu
stay out
I don't mind if he stays out but yesterday he went too far
start learning
być poza domem do późna
Nie mam nic przeciwko jego byciem do późna poza domem ale wczoraj przegiął
stay out of
Stay out of any troubles or you'll get back to jail
start learning
trzymać się z dala
Trzymaj się z dala od problemów albo wrócisz do więzienia
stay up
Tom stayed up till 3 in the night to watch the final NBA play
start learning
nie kłaść się / iść do łóżka później
Tom nie kładł się spać d w nocy żeby oglądać finał NBA
strike back
If we attack them, they will strike back for sure
start learning
bronić się / zaatakować kogoś
Jeśli ich zaatakujemy oni z pewnością się obronią
sum up
To sum up our discussion - we need to hire two more people
start learning
podsumować
Podsumowując dyskusję - musimy zatrudnić osoby więcej
switch on
Switch on the TV, there's weather forecast in few minutes
start learning
włączać
Włącz TV, za parę minut będzie prognoza pogody
switch off
Switch off the radio before you leave
start learning
wyłączać
Wyłącz radio przed wyjściem
take aback
I was taken aback when I heard Sue married Tom
start learning
zaskoczyć
Byłem zaskoczony kiedy usłyszałem, że Sue poślubiła Toma
take after
Peter takes after his father, he's very tall
start learning
być podobnym (do kogoś w rodzinie)
Peter jest podobny do swojego ojca, jest bardzo wysoki
take away
Mary took away a knife from her child
start learning
zabierać / odbierać
Mary zabrałą dzieciom nóż
take back
Adam took his new trousers back as he discovered a flaw on them. / I admit that I was wrong about Helen. I take back everything I said about her
start learning
oddawać / zwracać / cofać (co się powiedziało o kimś)
Adam zwrócił swoje nowe spodnie bo zauważył na nich wadę. / Przyznaję że myliłem się co do Helen. Cofam wszytko co o niej powiedziałem
take off
When I was young I loved watching planes take off. / She is really good at taking her teacher off. / He was so tired that he didin't even take his clothes off
start learning
wystartować / naśladować / parodiować / zdejmować / ściągać
Kiedy byłem młody kochałem patrzeć na startujące samoloty. / Ona jest bardzo dobra w parodiowaniu swojego nauczyciela / O był tak zmęczony, że nie zdjął nawet swoich ciuchów
take out
He had his tooth taken out
start learning
usuwać
Miał usuniętego zęba
take on
Our company wants to take on two new programmers
start learning
zatrudniać
Nasza firma chce zatrudnić dwóch nowych programistów
take over
I wonder who will take over from me when I'm on long holiday
start learning
przejmować (obowiązki)
Zastanawiam się kto przejmie moje obowiązki gdy będę na długich wakacjach
take up
Sue's taken up basketball recently
start learning
brać/zabierać się za coś
Susan zabrała się ostatnio za koszykówkę
throw away
When will you finally throw away this old coat?
start learning
wyrzucać
Kiedy wyrzucisz w końcu ten stary płaszcz?
track down
They managed to track down that stolen jewellry from the Royal Collection
start learning
wyśledzić, wytropić
Udało im się wytropić tą skradzioną biżuterię z kolekcji królewskiej
try on
Try on the red blouse, I think it suits better
start learning
przymierzać
Przymierz czerwoną bluzkę, myślę że lepiej pasuje

You must sign in to write a comment