pedagogika lekcja 2

 0    34 flashcards    piotrusiek5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
język obcy
start learning
foreign language
kompetencje językowe
start learning
linguistic competence
kompetencje matematyczne
start learning
mathematical competence
komunikacja interpersonalna
start learning
interpersonal communication
kształtowanie komunikacji językowych
start learning
developing linguistic communication
kształtowanie kompetencji językowych w edukacji elementarnej
start learning
developing linguistic competence in elementary education
kształtowanie kompetencji matematycznych
start learning
developing mathematical competence
kształtowanie postaw przedsiębiorczości
start learning
developing entrepreneurial skills
logika
start learning
logic
logopedia
start learning
speech therapy
matematyka
start learning
mathematics
media w edukacji
start learning
Media in Education
metodologia badań
start learning
research methodology
metody badań pedagogicznych
start learning
methods of educational research
metody i techniki pracy terapeutycznej i wychowawczej z rodziną
start learning
methods and techniques of therapeutic and educational work with families
metodyka doradztwa zawodowego
start learning
methodology of vocational guidance
metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
start learning
methodology of care and upbringing
metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
start learning
methodology of preventive and social rehabilitation
metodyka pracy socjalnej
start learning
methodology of social work
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
start learning
methodology of corrective and compensatory activities forc children with reading and writng disorders
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
start learning
methodology of corrective and compensatory activities for children with learning difficulties in mathematics
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
start learning
methodology of corrective and compensatory activities for children with motor development disorders
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
start learning
methodology of corrective and compensatory activities
metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
start learning
methodology of therapeutic activities for children with emotional and social development disoreders
metodyka zajęć terapeutycznych
start learning
methodology of therapeutic activities
mikrostruktury wychowawcze
start learning
educational microenvironments
młodzież jako przedmiot badań pedagogicznych
start learning
young people as an object educational research
oligofrenopedagogika
start learning
oligophrenopedagogy
opieka paliatywna
start learning
Palliative Care
organizacja i funkcjonowanie instytucji socjalnych
start learning
organization and functioning of social institutions
organizacja instytucji opiekuńczo-wychowawczych
start learning
organization of care and upbringing
organizacja
start learning
organisation
organizacja procesu terapeutycznego
start learning
organisation of the therapeutic process
osoba niepełnosprawna
start learning
disabled person

You must sign in to write a comment