Państwo i społeczeństwo

 0    106 flashcards    patrycjakleczewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
władza ustawodawcza
start learning
Legislature
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
rządzić krajem
start learning
administer the country
rząd
start learning
1. the Cabinet 2. the government
władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
władza sądownicza
start learning
judiciary power
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić komuś winę
start learning
prove sb guilty
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
Karta Praw
start learning
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
pomoc humanitarna
start learning
aid
łapówkarstwo
start learning
bribery
nędza
start learning
destitution
zdefraudować
start learning
embezzle
eksmitować
start learning
evict
kumoterstwo
start learning
favouritism
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
asystent
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
corporate sector
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
schyłek koniunktury
start learning
downturn
oszczędny
start learning
economical
oszczędzać
start learning
economise
wydatki
start learning
expenditure
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product
zbankrutować
start learning
1. to go to the wall 2. go bankrupt
dochód
start learning
income
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
wydatki publiczne
start learning
public spending
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
popyt i podaż
start learning
supply and demand
Wielki Kryzys
start learning
The Great Depression
związek zawodowy
start learning
a trade union
zamach
start learning
assassination
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
wybuch wojny
start learning
the outbreak of war
traktat pokojowy
start learning
peace treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
żądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć drzwi
start learning
Force a door
podrobić
start learning
forge
oszust
start learning
fraud
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold someone hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off) money
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
uznać kogoś winnym czegoś
start learning
find sb guilty of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold someone in custody
okazanie
start learning
identity parade
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać się do winy
start learning
to plead guilty
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail
nakaz rewizji
start learning
search warrant
skazać na ... za...
start learning
sentence to ... for...
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organization (NGO)
zerwać rozmowy/negocjacje
start learning
break off talks / negotiations
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of the crisis
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutowaćb (diom)
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
to take the floor

You must sign in to write a comment