nowe słówka

 0    71 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sędzia do spraw spadkowych i opiekuńczych
start learning
surrogate
Warunkowa Umowa Cesji (sprzedaży lub najmu) (zawarta pomiędzy cedentem a cesjonariuszem
start learning
obligor contract
dłużnik, zobowiązany, kredytobiorca
start learning
debtor
wyrok zapadły na korzyść
start learning
a ruling rendered in favour of
uchylić
start learning
repeal
wygasać
start learning
expire
umowa przyżeczona
start learning
a romised contract
czyn niedozwolony
start learning
delict
oświadczenie woli
start learning
declaration of intent
spełnić świadczenie wzajemne
start learning
to render reciprocal performance
podzielny
start learning
divisible
skreślony
start learning
deleted
moc wsteczna
start learning
retroactive force
wierzytelność
start learning
receivable
przenieść wierzytelność
start learning
to transfer a receivable
współwłasność
start learning
co-ownership
prawo pierwokupu
start learning
right of preemption
stwierdzenie nabycia spadku
start learning
acknowledgement of inheritance acquisition
poświadczenie dziedziczenia
start learning
certificate of inheritance
prawo odkupu
start learning
right of repurchase
ochrona spadkobiercy
start learning
protection of heir
zaliczenie na schedę spadkową
start learning
the inclusion in the inherited share
utracił moc
start learning
abrogated
na posiedzeniu niejawnym
start learning
at a closed door hearing
SSR
start learning
District Court Judge
sędzia przewodniczący
start learning
presiding judge
cała pozostała część majątku
start learning
all the rest, residue and remainder of my estate
posiadacz, właściciel
start learning
proprietor
nasze długi
start learning
liabilities
długi nam przysługujące
start learning
receivables
poszczególne postanowienia
start learning
individual provisions
pełna zdolnośc do czynności prawnych
start learning
full capacity for juridical acts
wyrazić wolę
start learning
express intent
przypuszczenie
start learning
conjecture
tej treści
start learning
to that effect
należy tak tłumaczyć że
start learning
shall be construed in a manner
testament zwykły
start learning
ordinary testament
opatrzyć datą
start learning
affix a date
wzajemny stosunek
start learning
reciprokal relation
deaf
start learning
głuchy
mute
start learning
niemy
przewidziany w
start learning
envisaged in
testament szczególny
start learning
extraordinary testament
rychła śmierć
start learning
imminent death
oświadczyć ostatnią wolę
start learning
declare the last will
wójt
start learning
head of municipality
zapisobierca
start learning
legatee
zachowek
start learning
reserved portion
udział spadkowy
start learning
share in the estate
obdarowany
start learning
the benefiting party
zastrzeżenie terminu
start learning
reservation of a time limit
być odpowiedzialnym
start learning
be liable
roszczenie z tytułu zachowku
start learning
a claim on account of the reserved portion
przechodzi na spadkobiercę
start learning
devolve onto an heir
zapis obciążony dalszym zapisem
start learning
legacy encumbered with sublegacy
nadwyżka
start learning
surplus
jednoznaczny z
start learning
tantamount to
uważa się
start learning
it shall be deemed
uchylenie się od skutków prawnych
start learning
freeing oneself from the legal consequences
stwierdzenie nabycia spadku
start learning
acknowledgment of inheritance acquisition
wsplność makątku spadkowego
start learning
community of estate
dział spadku
start learning
division of the estate
spadek przypada
start learning
inheritance falls to
rozporządzić
start learning
dispose of
może nastąpić
start learning
shall come into being
scheda spadkowa
start learning
inherited share
wartość darowizny podlega zaliczeniu
start learning
the value of the donation is subject to the inclusion
wady prawne
start learning
legal deffects
rękojmia
start learning
warranty
zrzeczenie się dziedziczenia
start learning
waiver of inheritance
zrzekający się
start learning
the waiving party

You must sign in to write a comment