Moja pierwsza lekcja

 0    301 flashcards    olciadrozda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przekazać spór do arbitrażu
start learning
refer a dispute to arbitration
w pewnej mierze
start learning
to some extent
rozstrzygnąć sprawę
start learning
hear the case
przekraczać jurysdykcję
start learning
exceed jurisdiction
w pozycji o jednakowej sile przetargowej
start learning
in position of equal bargaining power
zmuszony do arbitrażu
start learning
forced into arbitration
pod auspicjami
start learning
under the auspices
płatna opłata
start learning
payable fee
winnny przedsiębiorca
start learning
trader at fault
proces kontradyktoryjny
start learning
adversarial process
prawo krajowe
start learning
domestic law
przedstawic argumentów
start learning
put forward arguments
mieć swobodę w zakresie przyznawania kosztów
start learning
have discretion over the awarding the costs
naruszenie prawa
start learning
error of law
znaczenie dowodowe
start learning
evidential relevance
osoba umożliwiająca zawarcie umowy
start learning
facilitator
kierunkowe pytania
start learning
probing question
zachowanie związku przyjaznego
start learning
preservation of amicable relationship
pozew rozwodowy
start learning
divorce petition
naprawę krzywd
start learning
redress of grievances
pozbawienie udogodnienia
start learning
deprovation of amenity
nieuwaga
start learning
inattention
niestosowność
start learning
ineptitude
perwersja
start learning
perversity
podłość
start learning
turpitude
arbitralność
start learning
arbitrariness
inkwizytorski
start learning
inquisitorial
ciężar dowodu
start learning
onus of proof
prima facie
start learning
prima facie
zwolnienie z wydziału
start learning
exoneration of the department
prawie
start learning
virtually
ugruntowana pozycja
start learning
entrenched position
każdy płaci za siebie
start learning
costs lay where they fall
rozwiązany przez arbitraż
start learning
resolved by arbitration
wyrok w arbitrażu
start learning
arbitration award
spór dotyczący płatności
start learning
dispute over payment
przychód
start learning
revenue
pozwać o odszkodowanie
start learning
sue for damages
odroczona rozprawa
start learning
adjourned trial
mieć roszczenie
start learning
have standing
wydać nakaz zaplaty
start learning
issue the summons
ujawnienie od drugiej strony
start learning
disclosure
przesłuchania na piśmie
start learning
interrogatories
zeznanie
start learning
deposition
odszkodowania za straty moralne
start learning
punitive damages
wyłączenie sędziego
start learning
recusation
zamknięte przesłuchanie
start learning
in-camera hearing
pytanie pomocnicze
start learning
leading question
sąd apelacyjny
start learning
appellate court
uchylić decyzję
start learning
reverse the decision
pozwany
start learning
appellee
niżej podpisany
start learning
undersigned
poddać się arbitrażowi
start learning
submit to arbitration
ścigać sprawę na drodze sądowej
start learning
pursue matter by trial
orzeczony wyrok w arbitrażu
start learning
rendered award
pozostałą część umowy
start learning
remainder of the agreement
decydować o rodzaju działalności
start learning
decide upon the type of business
początkujący przedsiębiorca
start learning
fledgling businessperson
przedsiębiorca indywidualny
start learning
sole trader
zoo
start learning
limited liability parntership
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited company
powstac
start learning
come into existance
utrzymywać się między osobami
start learning
subsist between persons
podmiot prawny
start learning
legal entity
legalny biznes
start learning
lawful business
wniosek do krs
start learning
application to the Registrar of Companies
start up
start learning
off the shell company
sprawozdanie ze spotkania
start learning
minutes of meeting
roczna stopa zwrotu
start learning
annual return
Zbadane konta
start learning
audited accounts
cichy wspólnik
start learning
sleeping partner
oznacz funkcje
start learning
designate functions
codzienne sprawy
start learning
day to day matters
działać na
start learning
act for
wykonywac uprawnienia
start learning
excercise the powers
umowa spółki
start learning
articles of association
zwolnić z odpowiedzialności
start learning
absolve from responsibility
odwołać i mianować
start learning
dismiss and appoint
spłacić swoje długi
start learning
pay one’s debts
skierowac egzekucję przeciwko majatkowi osobistemu
start learning
go against one’s personal property
Natomiast
start learning
by contrast
zagrożone aktywa osobiste
start learning
jeopardized personal assets
odpowiedzialność będzie spoczywać wyłącznie przeciwko
start learning
liability will lie solely against
niewypłacalny biznes
start learning
insolvent business
w drodze kapitału lub pożyczki
start learning
by way of capital or loan
udzielać osobistej gwarancji
start learning
provide personal guarantee
koszty zmienne
start learning
floating charges
niewygodny
start learning
cumbersome
stałe obciążenie aktywów
start learning
fixed charge over assets
przedsiębiorstwo kapitalistyczne
start learning
venture capitalist
zeznania podatkowe do urzędu skarbowego
start learning
tax returns to Inland Revenue
Roczne sprawozdanie finansowe
start learning
annual accounts
umowa spółki / dokument założycielski spółki akcyjnej
start learning
Memorandum of Association
rejestr spółek
start learning
Companies House
nakładać sankcje karne na firmy, które nie wywiązują się z zobowiązań
start learning
impose criminal sanctions on defaulting companies
Udział w zysku
start learning
profit share
doprowadzony do końca przez likwidację
start learning
brought to an end by being wound up
Umowa spółki partnerskiej
start learning
Partnership Agreement
okreslac terminy
start learning
fix the terms
podatek dochodowy od zysków
start learning
income tax on the profits
podatek od zysków kapitałowych
start learning
capital gains tax
zbycie aktywów
start learning
disposal of assets
opodatkowane
start learning
taxed on
drastyczna oferta
start learning
derisory bid
dobrowolny
start learning
unsolicited
powstrzymania się od
start learning
refrain from
zaniżone akcje
start learning
undervalued shares
wrogiego przejęcia
start learning
hostile bid
akceptowane przejęcie
start learning
friendly bid
pakiet mniejszościowy
start learning
minority stake
pakiet większościowy
start learning
majority stake
przejąć spółkę
start learning
aquire companies
firma przejmująca
start learning
aquisitive company
zakupowane spółki w ramach przejęcia
start learning
aquisitions
spółka-matka
start learning
parent company
spółka zależna
start learning
subsidiary
urozmaicony
start learning
diversified
korzystając z cross-marketingu
start learning
benefiting from cross-marketing
wyprzedaż aktywów
start learning
sell off assets
wyodrębniaj lub usuwaj aktywa niepochodzące z opieki
start learning
spin off or dispose non-care assets
dezinwestycje i restrukturyzacja
start learning
divestment and restructuring
tworzyć sojusz lub joint venture
start learning
form an allience or joint venture
Siedziba
start learning
headquarter
oblegany i zagrożony
start learning
beleaguered and under threat of
fuzje transgraniczne
start learning
cross-border mergers
potęgowane przez nieporozumienie
start learning
compounded by misunderstanding
dożyć dnia
start learning
live up to the promise of the day
chwal się zaletami fuzji
start learning
vaunt the merger’s merits
przestaje istnieć
start learning
cease to exist
kontynuacji działalności
start learning
going concern
zmuszony do zaprzestania działalności
start learning
forced out of business
ścigać firmę za zapłatę
start learning
pursue the company for payment
odpowiedzialność wobec wierzycieli
start learning
liable to creditors
zobowiązany prawem
start learning
obliged by law
zasięgnąć info
start learning
make enquiries
nieistniejący biznes
start learning
defunct business
wykreślić z rejestru
start learning
strike off the company
niespełnienie wymagań
start learning
failure to comply with requirements
reklamować zamiar, aby odstąpić od firmy
start learning
advertise intention to strike off the company
podtrzymywać obiekcje
start learning
uphold objections
rozwiazana spolka
start learning
dissolved company
być winien pieniądze
start learning
to be owed money
przywrócone do rejestru
start learning
restored to the register
dojsc do skutku
start learning
come to fruition
firma z czystym kontem
start learning
company with a clean slate
uśpiona firma
start learning
dormant company
zachowana nazwa firmy
start learning
preserved name of the company
zwolnione z wymagań
start learning
exempted from requirements
bilans
start learning
balance sheet
bezwartościowa firma
start learning
valueless company
inspektor
start learning
surveyor
radca prawny
start learning
commercial solicitor
wadliwy element wyposażenia
start learning
defective piece of equipment
pokrzywdzonego
start learning
wronged party
odzyskać odszkodowanie
start learning
recover compensation
zainspirowany do zawarcia partnerstwa
start learning
induced to enter into the partnership
Przeciwnie
start learning
to the contrary
spolka, ktora moze byc rozwiazana przez zawiadomienie
start learning
partnership at will
wydalenie partnera
start learning
expulsion
ryczałt
start learning
lump sum
zapłacić w ratach
start learning
pay by instalments
wyznaczenie?
start learning
appointment of a receiver
prawo do kapitału
start learning
capital entitlement
nadwyżka
start learning
surplus
likwidator
start learning
insolvency practitioner
zlikwidować spółkę
start learning
wind up the company
zbierać aktywa
start learning
gather in the assets
ustalona kolejność priorytetów
start learning
fixed order of priority
Preferencyjni wierzyciele
start learning
preferential creditors
niezabezpieczeni wierzyciele handlowi
start learning
unsecured trade creditors
akcjonariusz posiadający akcje uprzywilejowane
start learning
preference shareholders
akcjonariusze nieuprzywilejowani
start learning
oridinary shareholders
unieważnić transakcje
start learning
set aside transactions
oszukańcze transakcje
start learning
fraudulent trading
spłacaj swoje długi w terminie
start learning
pay one’s debts when due
niegospodarność
start learning
wrongful trading
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
swobody gospodarcze
start learning
economic freedoms
wyraźne uznanie
start learning
explicit recognition
prawo do prowadzenia prywatnego biznesu
start learning
right to engage in private business
zabezpieczenie lub zabezpieczenie
start learning
collateral or security
konsorcjum
start learning
consortium
spółka na giełdzie
start learning
quoted company
spółka notowana na giełdzie
start learning
listed company
spółka powiązana / stowarzyszona
start learning
affiliated company
cichy wspólnik
start learning
sleeping partner
objęcia akcji
start learning
subscribe shares
odsetki od kredytu
start learning
interest on the loan
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
aktywa materialne
start learning
tangible assets
odpowiedzialność solidarna
start learning
joint and several liability
alokować budżety
start learning
allocate budgets
przez pełnomocnika
start learning
by proxy
zastaw
start learning
pledge
zastaw jako prawo
start learning
lien
należności
start learning
receivables
powtórzyć?
start learning
to reemit
składka ubezpieczeniowa
start learning
insurance premium
nie do odzyskania
start learning
irrecoverable
schorowany firma
start learning
ailing company
iść do administracji?
start learning
go into administration
komornik
start learning
bailiff
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
start learning
gearing
dźwignia finansowa
start learning
leverage
zyski zatrzymane
start learning
retained earnings
rezerwy
start learning
reserves
zadłużenie
start learning
indebtedness
przestarzały
start learning
obsolete
wartość jest zapisana
start learning
the value is written down
odpisane
start learning
written off
rozpadać na kawałki
start learning
falling to bits
gwarancja od producenta
start learning
guarantee from manufacturer
karta rejestracyjna
start learning
registration card
krótki opis książki / zamieszczony zazwyczaj na tylnej okładce
start learning
blurb
zgłaszać roszczenia do producenta
start learning
notify claims to the manufacturer
umowa uzupełniona przepisami
start learning
contract supplemented by legislation
ustanawiają
start learning
lay down
towary dostarczane przez firmy
start learning
goods supplied by business
mieć zadowalającą jakość
start learning
be of satisfactory quality
bądź odpowiedni dla swojego celu
start learning
be fit for one’s purpose
złożyć zamówienie na podstawie próbek
start learning
place an order on the basis of samples
ubiegać się o odszkodowanie za naruszenie umowy
start learning
claim compansation for breach of contract
odpowiedzialność spoczywa na producencie
start learning
the responsibility lies with the manufacturer
zrazić się
start learning
to be fobbed off
Nota kredytowa
start learning
credit note
uznaje się, że przyjąłeś towar
start learning
you are taken to have accepted the goods
intimating
start learning
intimating
Kwestia faktu
start learning
question of fact
ukryta lub ukryta wada
start learning
hidden or latent defect
ugniatane przez
start learning
fudged by
umowa najmu
start learning
contract of hire
sprzedaż ratalna
start learning
hire-purchase
sprzedaż barterowa
start learning
barter sale
warunkowa umowa sprzedaży
start learning
conditional sell agreement
z zastrzeżeniem upływu czasu
start learning
subject to the lapse of time
zasada afirmacji
start learning
principle of affirmation
przejście przez parlament
start learning
passage through parliament
pobieżne badanie
start learning
cursory examination
zgodnie z umową
start learning
in conformity with the contract
interpretowanie niejednoznacznych lub niejasnych przepisów
start learning
construing ambiguous or obscure legislation
zdatny do jazdy
start learning
roadworthy
wadliwe towary
start learning
defective goods
w pierwszym przypadku
start learning
in the first instance
prawnie egzekwowalne
start learning
legally enforcable
zapłacić kartą kredytową
start learning
pay on credit card
Kompensacja na ruchomej skali
start learning
compansation on a sliding scale
zachowaj swoje prawa na mocy ustawy
start learning
retain your rights under the act
nie mają podstawy prawnej
start learning
have no basis in law
jasna wykładnia
start learning
hard and fast rule
usługa rozwiązywania sporów
start learning
dispute resolution service
pozew o odszkodowanie za naruszenie ustawowego obowiązku
start learning
sue for damages for breach of statutory duty
wykazać, że poniosłeś stratę
start learning
demonstrate that you suffered a loss
jasne wskazanie cen
start learning
clear indication of prices
stosować się do norm
start learning
adhere to standards
szkodzić zbiorowemu interesowi konsumentów
start learning
harm the colective interest of consumers
nakazowego
start learning
injunctive relief
zgłoszony przez
start learning
applied for by
czas trwania spółki
start learning
the duration of the partnership
wzory podpisów
start learning
specimen signatures
majątek wspólny wspólników
start learning
the joint property of the partners
czynności sądowe i pozasądowe spółki
start learning
court and out-of-court acts of the partnership
być pozbawionym prawa
start learning
be deprived of the right
na mocy prawomocnego orzeczenia sądu
start learning
pursuant to final and binding court ruling
odpowiedzialność subsydiarna wspólnika
start learning
subsidiary liability of a partner
okazać się nieskuteczne
start learning
prove ineffective
przepisy sprzeczne z
start learning
provisions contrary to
uniknąć konsekwencji prawnych
start learning
to evade legal consequences
ograniczenie umowne
start learning
contractual restriction
prowadzić sprawy spółki
start learning
conduct the partnership’s affairs
udzielenie prokury
start learning
granting of a commercial power of attorney
odwołać prokurę
start learning
to revoke a commercial power of attorney
zwykłe czynności spółki
start learning
the normal course of the business
wymagać jednomyślności
start learning
to require unanimity
wyrządzić spółce poważną szkodę
start learning
to cause material damage to
bez umocowania
start learning
without authorisation
ryzyko przypadkowej utraty
start learning
the risk of accidential loss
wartość faktycznie wniesionego wkładu
start learning
the value of contribution actually made
zażądać podziału
start learning
to request the distribution
przeznaczyć zysk
start learning
to allocate the profit
wypłacić, wypłacić odsetki
start learning
disburse, pay out the interest
ponieść stratę
start learning
incur, sustain a loss
wyrazić zgodę
start learning
express consent
dormniemana zgoda
start learning
implied consent
zajmować się w interesami konkurencyjnymi
start learning
to engage in competitive business
roszczenia ulegną przedawnieniu
start learning
the claims shall be barred by the statue of limitations
ogłoszenie upadłości spółki
start learning
declaration of bankruptcy of the partnership
przedłużać / przedłużać na czas nieokreślony
start learning
to extend/ prolong for indefinite term
z tytułu udziału
start learning
by virtue od participation
wyrzucić/ wykluczyć wspólnika
start learning
expel/ exclude a partner
oznaczyć wartość
start learning
determine the value
zwrócić w naturze
start learning
to return in kind
przejąć majątek
start learning
to take over the assets
upłynnić majątek
start learning
to liquidate the assets
stosować się do uchwał
start learning
to abide by the resolutions
w granicach swoich kompetencji
start learning
within the scope of their powers
niewymagalne
start learning
not yet due and payable
w takim stosunku w jakim uczestniczą
start learning
proportionally to the participation
prowadzić negocjacje
start learning
conduct negotiations
podejmować pracę lub usługi
start learning
undertake work or services
zawarcia umowy
start learning
enter into contract
odpowiedzialny wobec osób trzecich
start learning
liable to third parties

You must sign in to write a comment