Longman rozszerzony Szkoła 2

 0    64 flashcards    ussanna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umiejętnosci, zdolnosci
start learning
abilities, skills
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
start learning
nadpobudliwość psychoruchowa
przeciętny
start learning
average
nie chodzić do szkoły (np. z powodu choroby)
start learning
be off school
rozwijać pewność siebie (u kogoś)
start learning
build sb's confidence
kwestionować ustalone reguły
start learning
challenge the established rules
ściągać
start learning
cheat
ściąga
start learning
crib notes/ cheat notes
radzić sobie/ nie radzić sobie w szkole, podczas egzaminów
start learning
do well, badly at school / in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny, dyslektyk
start learning
dyslexic
psycholog szkolny
start learning
educational psychologist
wydalić kogoś (ze szkoły)
start learning
expel sb (from school)
wydalenie
start learning
expulsion
nie zdołać czegoś osiągnąć
start learning
fail to achieve sth
mieć problemy, trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny z matematyki
start learning
hopeless at Maths
nieczytelny
start learning
illegible
niepiśmienny
start learning
illiterate
indywidualne podejście
start learning
individual approach
trudności w uczeniu się
start learning
learning difficulties
umiejętność czytania i pisania
start learning
literacy
pokonywać problemy
start learning
overcome problems
słabo wykształcone społeczeńśtwo
start learning
poorly educated society
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip/skive lessons, classes, school
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
przemyśleć problemy
start learning
think through problems
słabe punkty
start learning
weak areas
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standards
rozwój ogólny
start learning
all-round development
mól książkowy
start learning
bookworm
przeprowadzać burzę mózgów, dyskutować
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
wybitny, znakomity
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
wybitnie uzdolniony
start learning
gifted
omawiać (pracę domową)
start learning
give feedback (on homework)
nauczanie w domu
start learning
homescooling
znać coś na wylot
start learning
know something inside out
mądrala
start learning
know-it-all
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
uważać, słuchać uważnie (kogoś)
start learning
pay attention to sb
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/ carry out experiments
wyznaczać cele
start learning
set targets
kujon
start learning
swot
pupilek nauczyciela
start learning
teacher's pet
praca zespołowa
start learning
Teamwork
być nieobecnym w szkole
start learning
be off school
odświeżyć (wiedzę z danego przedmiotu)
start learning
brush up on sth
nadrobić materiał z zajęć
start learning
catch up on schoolwork
dogonić resztę klasy
start learning
catch up with the rest of the class
sciągać, spisywać
start learning
copy from sb
rzucić szkołę
start learning
drop out of school
mieć zaległości w
start learning
fall behind with
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
oddać pracę domową/wypracowanie/rozprawkę
start learning
hand in (homework, an essay)
zapisać, zanotować
start learning
jot, note down
Oby tak dalej! Tak trzymać!
start learning
Keep up the good work
spóźnić się
start learning
turn up late

You must sign in to write a comment