LONGMAN MR - Praca

 0    153 flashcards    sylwucha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
pracownicy administracyjni
start learning
administrative staff
kasjer w banku
start learning
bank cashier
adwokat
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
beautician/beauty therapist
urzednik państwowy
start learning
civil servant
robotnik budowlany
start learning
construction worker
psycholog
start learning
counsellor
pracownik działu obsługi klienta
start learning
customer service advisor
śmieciarz
start learning
dustman/refuse collector
projektant mody
start learning
fashion designer
instruktor/trener fitnesu
start learning
fitness coach/instructor
projektant gier komputerowych
start learning
games designer
grafik
start learning
graphic designer
agent ubezpieczeniowy
start learning
insurance agent
projektant wnętrz
start learning
interior designer
tłumacz (ustny)
start learning
interpreter
kurator muzeum
start learning
museum curator
hydraulik
start learning
plumber
ksiądz
start learning
priest
przedstawiciel handlowy
start learning
sales rep/representative
programista
start learning
software designer
makler giełdowy
start learning
stockbroker
technik
start learning
technician
przedsiębiorca pogrzebowy
start learning
undertaker
projektant stron internetowych
start learning
web/website designer
źle płatna
start learning
badly-paid
fizyczna
start learning
blue-collar
biurokratyczna
start learning
bureaucratic
związana z opieka
start learning
caring
wymagajaca, stanowiąca wyzwanie
start learning
challenging
twórcza
start learning
creative
bez perspektyw
start learning
dead-end
wymagająca
start learning
demanding
satysfakcjonująca
start learning
fulfilling
na pełny etat
start learning
full-time
odpowiedzialna, ważna
start learning
high-powered
związana z produkcją przemysłową
start learning
industrial/manufacturing
lukratywna, dobrze płatna
start learning
lucrative
fizyczna
start learning
manual
niewymagajaca kwalifikacji
start learning
menial
biurowa
start learning
office
na niepełny etat
start learning
part-time
stała
start learning
permanent
monotonna, powtarzająca się
start learning
repetitive
odpowiedzialna
start learning
responsible
satysfakcjonujaca
start learning
rewarding
tymczasowa
start learning
temporary
dobrze płatna
start learning
well-paid
umysłowa/urzędnicza
start learning
white-collar
dział księgowości
start learning
accounts
dział obsługi klienta
start learning
customer service
dział marketingu
start learning
marketing
dział kadr
start learning
personnel/human rescources
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
start learning
public relations
dział badań i rozwoju
start learning
research & development
dział sprzedaży
start learning
sales
kampania reklamowa
start learning
advertising campaign
zajmować się czymś
start learning
deal with
zatrudniać/zwalniać pracowników
start learning
hire/dismiss employees
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
premia roczna
start learning
bonus
zasiłek na dziecko
start learning
child benefit
prowizja
start learning
commission
ciąć koszty
start learning
cut costs
dobrze zarabiać
start learning
earn a good salary
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
odsetki, oproentowanie
start learning
interest
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca wynagrodzenie
start learning
pay
emerytura, renta
start learning
pension
oszczędności
start learning
savings
udziały, akcje
start learning
shares
źródło dochodu
start learning
source of income
pensja (początkowa)
start learning
(starting) salary
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit/dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
start learning
wage
gospodarka oparta na rolnictwie
start learning
argiculture-based economy
starać się/złożyć podanie o stanowisko
start learning
apply for the position of
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zostać zwonionym
start learning
be made redundant
być bezrobotnym
start learning
be out of work
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
być swoim własnym szefem
start learning
be your own boss
kariera w
start learning
career in
perspektywa kariery
start learning
career prospects
wykonywać obowiązki
start learning
carry out duties
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wybór zawodu
start learning
choice of career
radzić sobie z czymś
start learning
cope with
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
start learning
(do) freelance work
pracować w zespole/samemu
start learning
work in a team/ on your own
pracować, dotrzymując terminów
start learning
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime
umiejętność dbania o szczegóły
start learning
attention to detail
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
start learning
experience in a related field
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
mający silną motywacje
start learning
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly skilled
(nie)kompetentny
start learning
(in)competent
(nie)wydajny
start learning
(in)efficient
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
pracować pod presją
start learning
work under pressure
pracować dorywczo/wykonywać drobne prace
start learning
do odd jobs
zatrudniać
start learning
employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours (flexi-time)
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
fringe benefits/perks
wyjechać w sprawach zawodowych
start learning
go away on business
zbankrutować
start learning
go bankrupt/out of business
(pójść na) zwolnienie lub urlop
start learning
(go on) leave
strajkować
start learning
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
start learning
information economy
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
rynek pracy
start learning
labour market
zwolnić kogoś z pracy
start learning
lay sb off
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
urlop macierzyński/ojcowski
start learning
maternity/paternity leave
praca (zazwyczaj biurowa) o stałych godzinach
start learning
nine-to-five job
na takich samych warunkach
start learning
on equal terms
przepracowywać się
start learning
overwork
posada
start learning
position
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnić się/zrezygnować z pracy
start learning
quit/resign
wymagania
start learning
requirements
przejść na emeryturę
start learning
retire
emerytura
start learning
retirement
przekwalifikować się
start learning
retrain
prowadzić usługi/biznes
start learning
run a service/business
prowadzić swój własny interes
start learning
run your own business
zwolnic kogoś
start learning
sack sb / give sb the sack / fire sb (informal)
założyć firmę
start learning
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brać wolny dzień
start learning
take a day off
prowadzić nabór (pracowników)
start learning
take on (employees)
przejmować od kogoś (np. obowiązki)
start learning
take over from sb
z pracą wiąże się
start learning
the job/work involves
bezrobotni
start learning
the unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
wolna posada, wakat
start learning
vacancy
powołanie
start learning
vocation
pracować zdalnie (z domu)
start learning
work from home
pracować w (firmie)
start learning
work for (a company)

You must sign in to write a comment