lekcja 9 (present perfect: habits, beliefs, rules, "truths")

 0    54 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wojna wyzwala w ludziach to co najgorsze.
start learning
War brings out the worst in people.
Uwielbiam przeglądać głupoty w internecie.
start learning
I love surfing the Internet for silly things.
Zawsze ubieram się lepiej do teatru.
start learning
I always dress up for theatre.
Leworęczni ludzie stanowią około 10% poplacji.
start learning
Left-handed people make up about 10% of the population.
Prawię nigdy nie biegam ani nie pływam.
start learning
I hardly ever go jogging or swimming.
Niżsi mężczyźni są lepszymi przywódcami.
start learning
Shorter men make better leaders.
Używam mniejszego żagla kiedy bardzo wieje.
start learning
I use my smallest sail when it's really windy.
Chodzimy do parku i ćwiczymy różne triki.
start learning
We go to a park and practice different trics.
Nie uprawiam żadnego sportu.
start learning
I don't do any sport.
Ćwiczę yogę tak często jak mogę.
start learning
I do yoga as often as I can.
Czasami zapominam swoich rzeczy i zostawiam je w restauracjach albo innych miejscach.
start learning
I sometimes forget my stuff and leave it behind in restaurants or other places.
Nie mdleję łatwo.
start learning
I don't faint easly.
Nie chce mi się ładniej ubierać.
start learning
I can't be bothered to dress up.
Nie chodzę często do kościoła.
start learning
I don't often go to church.
Spędzam czas z przyjaciółmi tak często jak to możliwe.
start learning
I hang aroud with friends as often as possible.
Bardzo rzadko chodzę do klubów.
start learning
I hardly ever go clubbing.
Non stop czuję się zmęczona.
start learning
I feel exhausted all the time.
Czym się zajmujesz?
start learning
What do you do?
Gdzie pracujesz?
start learning
Where do you work?
Często myślisz o życiu?
start learning
Do you often think about life?
Staram się jeść zdrowo.
start learning
I try to eat healthy.
Bardzo często jem zdrowo.
start learning
I eat healthy very often.
Dzwonię do rodziny przynajmniej cztery razy w tygodniu.
start learning
I call my family at least four times a week.
Ścieram kurze raz w tygodniu.
start learning
I dust once a week.
Chodzę do dentysty na przegląd raz w miesiącu.
start learning
I see dentist for a check up once a month.
Jak często sprawdzasz płyny w samochodzie?
start learning
How often do you check fluids in your car?
Nienawidzę robić zakupów spożywczych.
start learning
I hate shopping for food.
Nie mam nic przeciwko zakupom ubrań.
start learning
I don't mind shopping for clothes.
Wolę narciarstwo zjazdowe niż biegi na nartach.
start learning
I prefer downhill skiing to cross-country skiing.
Jestem zwolennikiem zmywarek, ale niestety nie mam.
start learning
I believe in dishwashers, but unfortunately I haven't got one. (I don't have one.)
Sądzę że publiczna edukacja to strata czasu.
start learning
I feel that public education is a waste of time.
Chcę żyć wiecznie.
start learning
I want to live forever.
Muszę spłacać wszystkie swoje długi.
start learning
I need to pay off all the debts.
Nie chcę mi się.
start learning
I can't be bothered.
na zdrowie
start learning
bless you
tłoczno
start learning
crowded
duszno
start learning
stuffy
kilka razy do roku
start learning
few times a year
Nie chciałoby mi się.
start learning
I wouldn't be bothered.
Choruje się przez zimną pogodę.
start learning
Cold weather makes you ill.
Pieniądze nie dają szczęścia.
start learning
Money doesn't bring happiness.
Nieatrakcyjne kobiety są lepszymi żonami.
start learning
Unattractive women make better wives.
Używamy tylko 10% naszych mózgów.
start learning
We only use 10% of our brains.
Homoseksualiści stanowią około 6% populacji.
start learning
Homosexual people make up about 6% of the population.
Używanie telefonów komórkowych powoduje raka.
start learning
Using mobile phones causes cancer.
Mężczyźni są bardziej podatni na uzależnienia niż kobiety.
start learning
Men are more prone to addiction than women.
być podatnym na coś
start learning
be prone to something
Czytanie w ciemności albo siedzenie za blisko telewizora psuje wzrok.
start learning
Reading in the dark or sitting too close to the TV ruins your eyesight.
Czerwony nie pasuje rudowłosym ludziom.
start learning
Red doesn't suit people with ginger hair.
wychowanie
start learning
upbringing
wychowywać
start learning
bring up
Wychowała mnie babcia.
start learning
I was brought up by my granny.
Na wszelki wypadek.
start learning
Just in case.
hazard
start learning
gambling

You must sign in to write a comment