Legal English: the language of contract law

 0    93 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sporządzić umowę
start learning
to draft a contract
administracyjny, wykonawczy
start learning
Administrative
poprawki (np. do ustawy)
start learning
amendments
formalność
start learning
formality
wejść w życie
start learning
come into force
ustawodawstwo
start learning
legislation
źródło prawa
start learning
source of law
sporządzić ustawę
start learning
to draft a Bill
opracować projekt ustawy
start learning
draw up a Bill
przeprowadzić dyskusję nad ustawą
start learning
to debate a Bill
zaproponować poprawkę
start learning
to suggest an amendment
stworzyć nowe prawo
start learning
to form a new law
wydać orzeczenie
start learning
hand down a judgment
ustanowić nowy precedens
start learning
issue a new precedent
rozstrzygnąć sprawę
start learning
to decide a case
zaproponować coś
start learning
make a proposal / suggestion
głosowanie nad rozprawą
start learning
vote on the Bill
poprawki do ustawy
start learning
amendments to the Bill
wiążący
start learning
binding
sąd pierwszej instancji
start learning
court of first instance
rozróżniać
start learning
distinguish
wskazówka
start learning
guidance
precedens
start learning
precedent
common law
start learning
judge-made law
postanowienie umowy
start learning
contract provision
trzecia strona umowy, która jej nie podpisała, ale umowa może jej dotyczyć
start learning
third party to a contract
wymuszenie przestrzegania warunku umowy
start learning
to enforce a term
wyraźnie wskazać, że strona ma jakieś prawo
start learning
to expressly confer a right or a benefit upon someone
interpretacja umowy
start learning
the construction of a contract
interpretować
start learning
to construe
warunek w umowie
start learning
enforceable term
umowa egzekwowalna
start learning
enforceable contract
być członkiem określonej klasy
start learning
to be a member of a class
środek naprawczy za skutki naruszenia umowy (sam nie chroni przed naruszeniem)
start learning
a remedy for breach of contract
zakaz sądowy
start learning
an injunction
zobowiązanie strony naruszającej umowę do jej wykonania
start learning
specific performance
zamiar stworzenia stosunku prawnego
start learning
Intention to create a legal relationship
świadczenie
start learning
consideration
oferta
start learning
offer
przyjęcie warunków umowy
start learning
Acceptance
bezwzględnie nieważny
start learning
void in any case
nie mieć skutków
start learning
Have no effect
wydaje się wyłączać
start learning
purports to exclude
wynikający z (...) pojawiających się w toku
start learning
arising in the course of
użytkowanie miejsca działalności gospodarczej
start learning
occupation of any premises
włączyć warunek (do umowy)
start learning
incorporate the term
uchylenie, unieważnienie
start learning
revocation
odrzucenie (np. oferty)
start learning
rejection
kontroferta
start learning
counter-roffer
upływ czasu
start learning
lapse of time
oblat
start learning
offeree
wydać wyrok na korzyść powoda / pozwanego
start learning
To give judgment for the claimant / defendant
wysokość zobowiązania
start learning
the extent of an obligation
stanowić świadczenie
start learning
to constitute consideration
robić coś za czyjąś radą
start learning
to do something on someone's advice
zrobić
start learning
do
zrobić coś do jakiegoś terminu
start learning
to do sth until a certain date
pozwać za obietnicę
start learning
Sue on a promise
być zobowiązanym prawnie
start learning
to be under a legal obligation
porozumienie między stronami
start learning
an agreement between two parties
sprzeczny z
start learning
contrary to
doznać straty
start learning
Suffer a loss
zgoda na (np. warunki umowy)
start learning
Consent to (the terms of the contract)
zysk
start learning
profit
warunki umowy
start learning
terms of the contract
powód związania się umową
start learning
a reason for contracting
szkoda, uszczerbek
start learning
detriment
świadczenie wzajemne
start learning
reciprocal consideration
odwołać ofertę
start learning
to revoke an offer
odrzucić ofertę
start learning
to reject an offer
sprzeczny z prawem i polityką państwową
start learning
to be contrary to public policy or to the law in general
złożyć kontrofertę
start learning
to make a counter-offer
uzyskać korzyść
start learning
to gain a benefit
ogłosić przejęcie spółki
start learning
to announce the acquisition of a company
stworzyć prawnie wiążącą umowę
start learning
Create a legally binding contract
mieć zasądzone odszkodowanie
start learning
To be awarded damages
wykonanie zobowiązania
start learning
performance of a contract
nie wypełnić zobowiązania wynikającego z umowy
start learning
to fail to perform your duties under a contract
rozwiązać problem
start learning
to rectify a problem
przyznać prawo
start learning
grant someone a right to do sth
być objęty przez konkretne źródło prawa
start learning
Be covered by a particular law
partia towaru
start learning
batch of goods
wszcząć postępowanie
start learning
to issue proceedings
naruszyć umowę
start learning
to breach a contract
sprzęt na wymianę
start learning
replacement
niedogodność
start learning
inconvenience
podstawy (np. prawne)
start learning
grounds
odszkodowanie
start learning
compensation
zawiadomienie
start learning
notice
przyznać coś
start learning
admit
otrzymać (np. pieniądze) jako odszkodowanie
start learning
to be awarded money in damages
w zamian za
start learning
in exchange for
zawiadomić
start learning
to give notice

You must sign in to write a comment