Komponent, egzamin B2, biznes cz.1

 0    178 flashcards    zimnyagata
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pens
start learning
penny
Integralność
start learning
integrity
Prognoza
start learning
forecast
Rada
start learning
advice
Przedsiębiorców
start learning
entrepreneurs
Szansa
start learning
chance
Przedsięwzięcie
start learning
venture
Mit
start learning
myth
Rozprzestrzeniać się
start learning
spread
Rozbić/ulokować
start learning
pitch
Pukać
start learning
knock
Ciągnąć
start learning
drag
Pożyczać
start learning
borrow
Przetrwać
start learning
survive
Trafić/uderzenie
start learning
hit
Pula
start learning
jackpot
Wymagać
start learning
required
Niech/pozwolić/dać
start learning
let
Pozwolić/zasłużyć
start learning
deserve
Otrzymać
start learning
receive
Rozwijać
start learning
develop
Walidacje
start learning
validating
Podnieść
start learning
raise
Zanurzyć/spadek
start learning
dip
Uzyskać
start learning
obtain
Kredyt hipoteczny
start learning
mortgages
Być może
start learning
perharps
Przepis
start learning
recipe
Składniki
start learning
ingredients
Pora/okres
start learning
season
Przestępny
start learning
approachable
Odnaleźć
start learning
find
Głęboko
start learning
deeply
Ktoś
start learning
anyone
Wartościowy
start learning
valuable
Pewny/na pewno
start learning
sure
Wielki/okazały
start learning
grand
Ścigać
start learning
follow up
W oparciu
start learning
based
Powołanie
start learning
appointment
Konto
start learning
account
Odpowiedzialny
start learning
responsible
Wdrożenia
start learning
implement
Szybko
start learning
quickly
Jakość
start learning
quality
Złamany
start learning
broken
Zdobyć
start learning
capture
Podwoić
start learning
double
Średnia
start learning
average
Personel
start learning
Staff
Ukończyć
start learning
graduate
Uczęszczać
start learning
attend
Ubezpieczenie
start learning
insurance
Rozpoczęcia
start learning
embark on
Zyskać/korzyść
start learning
gain
Ożywienie
start learning
boom
Okazja
start learning
opportunity
Nabywać
start learning
acquire
Zdolność
start learning
sill
Służyć
start learning
serve
Otrzymywać
start learning
receive
Ulepszyć
start learning
improve
Uzyskiwać
start learning
obtain
Zwiększać/uwydatniać
start learning
enhance
Nauczanie/czesne
start learning
tuition
Wahać się
start learning
hesitate
Popierać/utrzymywać
start learning
suport
Subsydiować
start learning
subsidize
Układać/załatwiać/zorganizować
start learning
arrange
Wystarczający
start learning
enough
Zanurzyć/głęboki
start learning
deep
Kieszeń
start learning
poczet
Móc
start learning
May
Urząd celny
start learning
customs
Różnić się
start learning
vary
Pożyczka
start learning
loan
Rząd
start learning
govermment
Stypendium
start learning
scholarships
Przekonując
start learning
persuading
Ograniczać
start learning
bound
Rozwiązanie
start learning
solution
Spłącany
start learning
repayable
Kontraktować
start learning
contracted
Rekrutować
start learning
recruited
Przekraczać/przewyższać
start learning
exceeded
Obecny
start learning
prezent
Trenować/przeszkolenie
start learning
trained
Pod przewodnictwem
start learning
chaired
Sprzedać
start learning
sell
Podniecenie
start learning
exeitement
Utworzyć
start learning
set up
Źródło
start learning
Skurce
Wprowadzić w błąd
start learning
misleading
Natychmiast
start learning
promptly
Tempo
start learning
pace
Rzadko
start learning
rarely
Szeroko
start learning
widely
Ostrożny
start learning
carefull
Sprzężenie zwrotne
start learning
feedback
Prosty
start learning
Simple
Więcej
start learning
else
Przeznaczenie
start learning
assignments
Skupiać
start learning
fokus
Dochód
start learning
revenue
Rentowność
start learning
profitability
Należność
start learning
royalties
Zasoby/zapasy
start learning
Stock
Częściowo
start learning
partialy
Dostęp
start learning
Access
Sprzęt komputerowy
start learning
hardware
Lokal
start learning
premises
Zamiatać
start learning
sweep
Krótki
start learning
short
Uniknąć
start learning
avoid
Obroty
start learning
Turnover
Projektować
start learning
design
Kierować
start learning
manager
Sporządzić
start learning
drow up
Motywować
start learning
motivated
Wdrażać
start learning
implemented
Bodziec
start learning
incentive
Powtórzenia
start learning
reps
Cel
start learning
target
Obecnie
start learning
currently
Należny
start learning
due
Biedny
start learning
poor
Zwolnieni
start learning
laid off
Oparty
start learning
resting
Dać w ogłoszeniu
start learning
give in your notice
Porzucić/odchodzić
start learning
guit
Zbędny
start learning
redundant
Odwołać
start learning
dismiss
Promować
start learning
promote
Zawiesić
start learning
suspend
Przekonać
start learning
convince
Konieczny/niezbędny
start learning
necessary
Klarować
start learning
clarify
Publiczność
start learning
audience
Blefować
start learning
bluff
Kłamać
start learning
lie
Podsumować
start learning
recap
Gwarantować
start learning
assure
Utrzymanie
start learning
maintenance
Krajobraz
start learning
landscape
Zgodność
start learning
accordance
Nacisk
start learning
emphasis
Nie drogie
start learning
affordabe
Zagwarantować
start learning
ensure
Utrzymanie
start learning
upkeep
Środowisko
start learning
envirommentally
Podstawa
start learning
basis
Zmontowane
start learning
assembled
Rdzeń
start learning
core
Opisać
start learning
deserible
Skrót
start learning
summary
Przesadny
start learning
axaggerated
Wstęp/dopuszczenie
start learning
admission
Komisja/rada
start learning
committee
Wyniszczający
start learning
cutthroat
Rosnąć
start learning
grow
Pożądać/łakomić się
start learning
covet
Tymczasem
start learning
meanwhile
Wysiłek
start learning
effort
Nagroda
start learning
prize
Móc
start learning
might
Przyjąć
start learning
assume
Błogosławiony
start learning
blessed
Marka
start learning
Brand
Darowizna
start learning
endowment
Żaden
start learning
none
Pozwolić sobie
start learning
afford
Pozostawać
start learning
remain
Z dala
start learning
aloof
Dziekan
start learning
Dean
Stawka
start learning
rate
Między
start learning
among
Róg/narożny
start learning
corner
Rozważać
start learning
consider

You must sign in to write a comment