komentarz AF

 0    50 flashcards    pawel12
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
interpretacja, komentarz
start learning
interpretation, commentary
składać się z czegoś
start learning
consist of something
poprzedni rok
start learning
previous year / prior year
wzrósł z ...% do ...% (udział pozycji wzrósł)
start learning
grew up (grow up) from ...% to ...% = get bigger
ponosić
start learning
incur
reprezentować
start learning
represent
zakupy
start learning
shopping
na 31 grudnia 2014
start learning
as at December 31, 2014
powiązać
start learning
relate
w porównawczym okresie
start learning
in the comparative period
połączony z czymś
start learning
accompanied by/with sth
wyłączyć, wykluczyć
start learning
exclude
wskaźnik efektywności
start learning
efficiency ratio
kapitał własny
start learning
equity
płynność
start learning
liquidity
oznaka
start learning
indication
nie ma wątpliwości że
start learning
there is no doubt that
kontynuacja działalności
start learning
going concern
zdarzenia po dniu bilansowym
start learning
post balance sheet events
głównie, przede wszystkim
start learning
mainly, primarily
wzrost o 20 zł
start learning
increase by PLN 20
stanowić
start learning
constitute (of)
ważny, znaczny, główny
start learning
important, significant, major
spadek o, zmniejszenie
start learning
decrease by, decline by, drop by
wynosić
start learning
amount to
powiązany z
start learning
related to
znaczny, ważny
start learning
significant, important
spadek /zmniejszenie
start learning
drop / decrease
zysk
start learning
profit, gain
średni stan (zapasów)
start learning
average balance of (inventories)
zadowalający
start learning
satisfactory
porozumienie, ugoda / spłacenie uregulowanie (długu, zobowiązań)
start learning
agreement, settlement / settlement (of debt, liabilities)
mieć wątpliwość czy
start learning
to have one's doubt about whether
rentowność
start learning
profitability
główne pozycje finansowe
start learning
general financial position
w porównaniu, porównać
start learning
in comparison, compare to/with
udział tej pozycji
start learning
share of this position
spadek (udział pozycji spadł)
start learning
decline
pozwolenie, zezwolenie, zatwierdzenie
start learning
clearance, permit, approval
z powodu
start learning
due to, because of
zyski zatrzymane
start learning
Retained earnings
tj. / to jest
start learning
i.e. / that is
co jest wynikiem
start learning
as a result of / which is a result of
w stosunku do
start learning
in relation to
zmiana
start learning
change
wskazywać, sygnalizować
start learning
indicate
wątpliwość / bez wątpienia
start learning
doubt / no doubt
zdolność, umiejętność
start learning
ability
oceniać, oszacowanie
start learning
estimate, evaluation
powodować coś
start learning
cause something

You must sign in to write a comment