kodeks cywilny 4

 0    48 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jednostki organizacyjne
start learning
organizational entities
przyznawać
start learning
vest in
osobowość prawna
start learning
legal personality
accordingly
start learning
odpowiednio
którym ustawa przyznaje zdolność prawną
start learning
in which a statue vests legal capacity
jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej
start learning
unless otherwise provided by a separate provision
o którym mowa w § 1
start learning
referred to in §
ponosić odpowiedzialność subsydiarną
start learning
bear subsidiary liability
stać się niewypłacalnym
start learning
to become insolvent
podmiot praw i obowiązków
start learning
the subject of rights and duties
dotyczyć mienia państwowego
start learning
relate to state-owned property
powstanie
start learning
formation
ustrój
start learning
constitution
ustanie
start learning
cessation
w wypadkach i w zakresie w przepisach tych
start learning
in the cases and within the scope provided for by those provisions
sposób działania osoby prawnej
start learning
the manner of a legal person's operation
statut osoby prawnej
start learning
articles of a legal person
z chwilą wpisu do właściwego rejestru
start learning
upon being entered ina relevant register
rodzaje rejestrów
start learning
types of registers
sposób prowadzenia rejestrów
start learning
the manner in which registers are kept
działać przez swoje organy
start learning
act through its organs
statut oparty na ustawie
start learning
articles grounded in statute
przekraczać zakres umocowania
start learning
exceed the scope of empowerment
naprawić szkodę
start learning
redress the damage
nie wiedzieć o braku umocowania
start learning
not to be aware of the lack of the empowerment
powyższy
start learning
above-mentioned
stosuje się odpowiednio w wypadku
start learning
shall apply accordingly in the case
w imieniu
start learning
on behalf
osoba prawna która nie istnieje
start learning
legal person which does not exist
ponosić odpowiedzialność
start learning
be liable for
zobowiązania
start learning
obligations
państwowy
start learning
state-owned
określony
start learning
specified community purpose
składnik mienia
start learning
part of property
nieodpłatne przejęcie
start learning
gratuitous takeover
obowiązująca ustawa
start learning
binding statute
ten ostatni odpowiada solidarnie
start learning
the latter shall be jointly and severally liable for
zobowiązania powstałe w okresie
start learning
obligations which arose in a period
stanowić własność
start learning
to be owned
do wysokości wartości
start learning
to the extent of the value
ustalony wedłu stanu z chwili przejęcia
start learning
specified as at the moment of the takeover
według cen z chwili zapłaty
start learning
according to the prices as at the moment of payment
samorząd terytorialny
start learning
local government
samorządowe osoby prawne
start learning
government-owned legal persons
prowadzić swoje sprawy
start learning
manage its own affairs
brak powołanych do tego organów
start learning
lack of organs duly appointed to do so
niezwłocznie
start learning
immediately
postarać się
start learning
see to it that

You must sign in to write a comment