Kodeks cywilny 3

 0    49 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyrządzić szkodę majątkową
start learning
inflict damage to the property
poszkodowany
start learning
the injured party
żądać naprawienia szkody
start learning
demand the damage to be redresed
na zasadach ogólnych
start learning
on the basis of general principles
przepisy powyższe
start learning
the above provisions
uchybiać
start learning
prejudice
uprawnienia
start learning
entitlements
przewidziany w prawie autorskim
start learning
provided for by copyright law
prawo wynalazcze
start learning
patent law
miejsce zamieszkania
start learning
domicile
przebywać
start learning
reside
z zamiarem stałego pobytu
start learning
intend to remain permanently
albo tego z rodziców
start learning
or of that one parent who
któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska
start learning
who is exclusively vested with parental authority
powierzyć
start learning
entrust with
wykonanie władzy rodzicielskiej
start learning
exercise of parental authority
przysługiwać na równi
start learning
be equally vested with
mieć osobne miejsce zamieszkania
start learning
have separate domiciles
stale przebywać
start learning
reside on a permanent basis
określać
start learning
determine
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania
start learning
One may have only one domicile
uznać za zmarłego
start learning
declare a person dead
zainiony
start learning
a missing person
jeżeli upłynęło 10 lat
start learning
where 10 years have elapsed
od końca roku
start learning
from the end of
według istniejących wiadomości
start learning
according to available information
wystarcza upływ lat pięciu
start learning
the lapse of five years shall suffice
podróż powietrzna lub morska
start learning
journey by air or by sea
katastrofa statku lub okrętu
start learning
aircraft or a vessel's disaster
inne szczególne zdarzenie
start learning
other particular event
stwierdzić
start learning
ascertain
bieg terminu sześciomiesięcznego
start learning
the six-month period
rozpoczyna się z upływem roku od dnia
start learning
shall commence upon the lapse of a year from the day
miał przybyć do portu przeznaczenia
start learning
was due at her port of destination
była ostatnia wiadomość o nim
start learning
she was last heard of
bezpośrednie zagrożenie życia
start learning
direct danger threatening his life
w paragrafach poprzedzających
start learning
in the preceding paragraphs
niebezpieczeństwo ustało
start learning
the danger ceased
według okoliczności
start learning
pursuant to circumstances
powinno było ustać (spekulacja o przeszłości)
start learning
should have ceased to exist
w chwili oznaczonej
start learning
at the moment indicated
orzeczenie o uznaniu za zmarłego
start learning
a court decision on declaring a person dead
w braku wszelkich danych
start learning
where there is no data whatsoever
z którego upływem
start learning
upon the lapse of which
domniemana śmierć
start learning
presumed death
niebezpieczeństwo grożące wspólnie
start learning
peril jeopardising all of them
umrzeć jednocześnie
start learning
die simultaneously
czas śmierci
start learning
the date of day
Skarb Państwa
start learning
The State Treasury

You must sign in to write a comment