Klatka Piersiowa

5  1    249 flashcards    bezprzesady
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tętnica piersiowa wewnętrzna
start learning
internal thoracic artery
tętnica pachowa
start learning
axillary artery
wcięcie szyjne
start learning
jugular notch
wcięcie żebrowe
start learning
costal notch
rękojeść mostka
start learning
manubrium of sternum
mostek
start learning
sternum
kąt mostka
start learning
sternal angle
trzon mostka
start learning
body of sternum
wyrostek mieczykowaty
start learning
xiphoid process
chrząstki żebrowe
start learning
costal cartilage
żebra prawdziwe
start learning
true ribs
żebra wolne
start learning
floating ribs
żebra rzekome
start learning
false ribs
guzek mięśnia pochyłego przedniego
start learning
scalane tubercle
grzebień głowy żebra
start learning
crest of head of rib
powierzchnia stawowa guzka żebra
start learning
articular surface of costal
bruzda żebra
start learning
costal groove
więzadło mostkowo-żebrowe śródstawowe
start learning
intra-articular sternocostal ligament
więzadło promieniste mostkowo-żebrowe
start learning
radiate sternocostal ligament
stawy międzychrząstkowe
start learning
interchondral joints
stawy żebrowo-kręgowe
start learning
costovertebral joints
trzon kręgu
start learning
vertebral body
otwór kręgowy
start learning
vertebral foramen
dołek żebrowy górny
start learning
superior costal facet
wyrostek kolczysty
start learning
spinous process
dołek żebrowy wyrostka poprzecznego
start learning
transverse costal facet
dołek żebrowy dolny
start learning
inferior costal facet
wyrostek stawowy górny
start learning
superior articular process
wyrostek poprzeczny
start learning
transverse process
wyrostek stawowy dolny
start learning
inferior articular process
blaszka łuku kręgowego
start learning
lamina of vertebral arch
mięsień piersiowy większy
start learning
pectoralis major
mięsień piersiowy mniejszy
start learning
pectoralis minor
powięź obojczykowo-piersiowa
start learning
clavipectoral fascia
mięsień podobojczykowy
start learning
subclavius
obojczyk
start learning
clavicle
mięsień zębaty przedni
start learning
serratus anterior
błona międzyżebrowa zewnętrzna
start learning
external intercostal membrane
mięsień międzyżebrowy wewnętrzny
start learning
internal intercostal muscle
mięsień międzyżebrowy zewnętrzny
start learning
external intercostal muscle
mięsień poprzeczny klatki piersiowej
start learning
transverse thoracis
tętnica piersiowa górna
start learning
superior thoracic artery
tętnica piersiowa dolna
start learning
inferior thoracic artery
nerw międzyżebrowy
start learning
intercostal nerve
mięsień międzyżebrowy najmniejszy
start learning
innermost intercostal muscle
mięsień najszerszy grzbietu
start learning
latissimus dorsi
mięsień mostkowy
start learning
sternalis
otwór górny klatki piersiowej
start learning
superior thoracic aperture/ thoracic inlet
otwór dolny klatki piersiowej
start learning
inferior thoracic aperture/ thoracic outlet
śródpiersie
start learning
mediastinum
przepona
start learning
diaphagram
jama opłucnej
start learning
plureal cavity
opłucna
start learning
pleura
opłucna ścienna
start learning
parietal pluera
opłucna płucna
start learning
visceral pleura
zachyłek żebrowo-przeponowy
start learning
costodiaphragmatic recess
nerw przeponowy
start learning
phrenic nerve
sutek
start learning
breast
gruczoł sutkowy
start learning
mammary gland
przewód mleczny
start learning
lactiferous duct
brodawka sutkowa
start learning
nipple
otoczka brodawki sutkowej
start learning
areola of nipple
płaty gruczołu sutkowego
start learning
lobes of mammary gland
więzadła wieszadłowe sutka
start learning
suspensory ligament of breast
tętnice międzyżebrowe
start learning
intercostal arteries
tętnica nabrzuszna górna
start learning
superior epigastric artery
nerw podżebrowy
start learning
subcostal nerve
grasica
start learning
thymus
tchawica
start learning
trachea
przełyk
start learning
oesophagus
przewód piersiowy
start learning
thoracic duct
osierdzie
start learning
pericardium
osierdzie włókniste
start learning
fibrous pericardium
osierdzie surowicze
start learning
serous pericardium
blaszka ścienna osierdzia
start learning
perietal layer of serous pericardium
blaszka trzewna osierdzia surowiczego
start learning
visceral layer of serous pericardium
nasierdzie
start learning
epicardium
zatoka skośna osierdzia
start learning
oblique pericardial sinus
zatoka poprzeczna osierdzia
start learning
transverse pericardial sinus
serce
start learning
heart
podstawa serca
start learning
base of heart
koniuszek serca
start learning
apex of heart
powierzchnia przeponowa
start learning
diaphragmatic surface
lewa komora
start learning
left ventricle
prawa komora
start learning
right ventricle
bruzda wieńcowa
start learning
coronary groove
bruzda międzykomorowa tylna
start learning
posterior interventricular groove
bruzda międzykomorowa przednia
start learning
anterior interventricular groove
prawy przedniosek
start learning
right atrium
żyła główna górna
start learning
superior vena cava
żyła główna dolna
start learning
inferior vena cava
zatoka wieńcowa
start learning
coronary sinus
ujście przedsionkowo-komorowe prawe
start learning
right atrioventricular orifice
zastawka trójdzielna
start learning
tricuspid valve
bruzda graniczna serca
start learning
terminal groove
grzebień graniczny
start learning
crista terminalis
zatoka żył głównych
start learning
sinus of vena cava
uszko prawe
start learning
right auricle
mięsień grzebienisaty
start learning
pectinate muscle
ujście zatoki wieńcowej
start learning
opening of coronary sinus
ujście żyły głównej dolnej
start learning
opening of inferior vena cava
zastawka zatoki wieńcowej
start learning
valve of coronary sinus
zastawka żyły głównej dolnej
start learning
valve of inferior vena cava
przegroda międzyprzedsionkowa
start learning
interatrial septum
dół owalny
start learning
oval fossa
rąbek dołu owalnego
start learning
border of oval fossa
stożek tętniczy
start learning
conuc arteriosus
beleczki mięśniowe
start learning
trabeculae carneae
mięśnie brodawkowate
start learning
papillary muscles
struny ścięgniste
start learning
tendinous cords/ chordae tendineae
mięsień brodawkowaty przegrodowy
start learning
septal papillary muscle
przegroda międzykomorowa
start learning
interventricular septum
beleczka przegodowo-brzeżna
start learning
moderator band/ septomarginal trabecula
zastawka przedsionkowo-komorowa prawa
start learning
right atrioventricular valve
spoidła
start learning
commissures
płatek przedni
start learning
anterior cups
zastawka pnia płucnego
start learning
pulmonary valve
ujście pnia płucnego
start learning
opening of pulmonary trunk
płatki półksiężycowate
start learning
semilunar cups
grudki płatków półksiężycowatych
start learning
nodles of semilunar cups
lewy przedsionek
start learning
left atrium
uszko lewe
start learning
left auricle
zastawka dołu owalnego
start learning
valve of foramen ovale
komora lewa
start learning
left ventricle
ujście przedsionkowo-komorowe lewe
start learning
left atrioventricular orifice
zastawka dwudzielna/ mitralna
start learning
mitral valve
zastawka przedsionkowo-komorowa lewa
start learning
left atrioventricular valve
zastawka aorty
start learning
aortic valve
aorta wstępująca
start learning
ascending aorta
trójkąt włóknisty prawy
start learning
right fibrous triangle
tętnica wieńcowa prawa
start learning
right coronary artery
gałąź przedsionkowa
start learning
atrial branch
galąź węzła zatokowo-przedsionkowego
start learning
sinu-atrial nodal branch
gałąź brzeżna prawa
start learning
right marginal branch
gałąź międzykomorowa tylna
start learning
posterior interventricular branch
tętnica wieńcowa lewa
start learning
left coronary artery
gałąź międzykomorowa przednia
start learning
anterior interventricular branch
gałąź okalająca
start learning
circumflex branch
żyła wielka serca
start learning
great cardiac vein
żyła serca średnia
start learning
middle cardiac vein
żyła serca mała
start learning
small cardiac vein
żyła tylna komory lewej
start learning
posterior vein of left ventricle
układ bodźcoprzewodzący serca
start learning
conducting system of heart
węzeł zatokowo-przedsionkowy
start learning
sinu-atrial node
gałęzie podwsierdziowe
start learning
subendocardial branches
włókna Purkinjego
start learning
Purkinje fibres/ Purkyne tissue
splot sercowy
start learning
cardiac plexus
pień płucny
start learning
pulmonary trunk
tętnica płucna prawa
start learning
right pulmonary artery
łuk aorty
start learning
arch of aorta/ aortic arch
środek ścięgnisty przepony
start learning
central tendon of diaphragm
więzadło łukowate pośrodkowe
start learning
median arcuate ligament
otwór żyły głównej
start learning
caval opening
rozwór przełykowy
start learning
oesophageal hiatus
rozwór aortowy
start learning
aortic hiatus
tętnica osierdziowo-przeponowa
start learning
pericardiacophrenic artery
tętnica mięśniowo-przeponowa
start learning
musculophrenic artery
tętnica przeponowa dolna
start learning
inferior phrenic artery
żyła nieparzysta
start learning
azygos vein
jama opłucnej
start learning
pleural cavity
osklepek opłucnej
start learning
cervical pleura/ dome of pleura/ pleural capula
błona nadopłucnowa
start learning
suprapleural membrane
korzeń płuca
start learning
root of lung
zachyłek żebrowo-śródpiersiowy
start learning
costomediastinal recess
płuco lewe
start learning
left lung
podstawa płuca
start learning
base of lung
szczyt płuca
start learning
apex of lung
wnęka płuca
start learning
hilum of lung
więzadło płucne
start learning
pulmonary ligament
szczelina skośna
start learning
oblique fissure
płat dolny
start learning
inferior lobe
płat środkowy
start learning
middle lobe
szczelina pozioma
start learning
horizontal fissure
języczek płuca lewego
start learning
lingula of left lung
ostroga tchawicy
start learning
carina of trachea
oskrzele główne prawe
start learning
right main bronchus
oskrzela
start learning
bronchii
oskrzela płatowe
start learning
lobar bronchi
oskrzela segmentowe
start learning
segmental bronchi
oskrzeliki
start learning
bronchioles
segment oskrzelowo-płucny
start learning
bronchopulmonary segment
tętnica oskrzelowa
start learning
bronchial artery
żyła ramienno-głowowa
start learning
brachiocephalic vein
żyła podobojczykowa
start learning
subclavian vein
żyła szyjna wewnętrzna
start learning
internal jugular vein
żyła tarczowa dolna
start learning
inferior thyroid vein
pień ramienno-głowowy
start learning
brachiocephalic trunk
tętnica tarczowa najniższa
start learning
superior thyroid artery
tętnica szyjna wspólna lewa
start learning
left common carotid artery
tętnica podobojczykowa lewa
start learning
left subclavian artery
więzadło tętnicze
start learning
anterious ligament / ligamentum anteriosum
przewód tętniczy
start learning
anterious duct / ductus anteriosus
nerw błędny (X)
start learning
vagus nerve
nerw krtaniowy wsteczny lewy
start learning
left recuurrent laryngeal nerve
splot przełykowy
start learning
oesophageal plexus
pień błędny przedni
start learning
anterior vagal trunk
żyła nieparzysta krótka
start learning
hemi-azygos vein
żyła nieparzysta krótka dodatkowa
start learning
accessory hemi-azygos vein
zbiornik mleczu
start learning
cisterna chyli / chyle cistern
pień współczulny
start learning
sympathetic trunk
zwój współczulny
start learning
sympathetic ganglion
gałęzie łączące szare
start learning
Grey communicating branch
gałęzie łączące białe
start learning
white communicating branch
nerw trzewny większy
start learning
greater splanchic nerve
nerw trzewny mniejszy
start learning
lesser splanchic nerve
nerw trzewny najmniejszy
start learning
least / lowest splanchic nerve
mięsień tchawiczy
start learning
trachealis
ściana błoniasta
start learning
membranous wall
więzadła obrączkowate
start learning
anular ligaments
rozdwojenie tchawicy
start learning
tracheal bifurcation
wycisk sercowy
start learning
cardiac impression
wycisk przełykowy
start learning
oesophageal impression
Oskrzelka oddechowe
start learning
Respiratory bronchioles
przewodziki pęcherzykowe
start learning
Alveolar ductules
woreczki pęcherzykowe
start learning
alveolar sacs
pęcherzyki płucne
start learning
pulmonary alveoli
gronko
start learning
pulmonary acinus
zrazik
start learning
lobules of lung
zachyłek opłucnowy
start learning
pleural recess
blaszka łuku krękowego
start learning
lamina of vertebral arch
nasada łuku kręgowego
start learning
pedicle of vertebral arch
więzadło podłużne przednie
start learning
anterior longitudinal ligament
więzadło żółte
start learning
ligamenta flava
otwór międzykręgowy
start learning
intervertebral foramen
więzadło nadkolcowe
start learning
supraspinous ligament
więzadło międzykolcowe
start learning
interspinous ligament
więzadło międzypoprzeczne
start learning
intertransverse ligament
krążki międzykręgowe
start learning
intervertebral discs
pierścień włóknisty
start learning
anulus fibrosus
jądro miażdżyste
start learning
nucleus pulposus
więzadło promieniste głowy żebra
start learning
radiate ligament of head of rib
więzadło śródstawowe głowy żebra
start learning
intra-articular ligament of head of rib
więzadło żebrowo-poprzeczne
start learning
costotransverse ligament
więzadło żebrowo-poprzeczne boczne
start learning
lateral costotransverse ligament
więzadło żebrowo-poprzeczne górne
start learning
superior costotransverse ligament
chrząstkozrost
start learning
synchondroses
rdzeń kręgowy
start learning
spinal cord
kanał kręgowy
start learning
vertebral canal
opony rdzenia kręgowego
start learning
spinal meninges
opona miękka rdzenia
start learning
spinal pia mater
opona pajęcza rdzenia
start learning
spinal arachnoid mater
opona twarda rdzenia
start learning
spinal dura mater
nerw rdzeniowy
start learning
spinal nerve
szczelina pośrodkowa przednia
start learning
anterior median fissure
bruzda pośrodkowa tylna
start learning
posterior median sulcus
bruzda tylno-boczna
start learning
posterolateral sulcus
istota szara
start learning
grey matter
istota biała
start learning
white matter
tętnica rdzeniowa przednia
start learning
anterior spinal artery

You must sign in to write a comment